0,7400 zł
-1,33% -0,0100 zł
PRIMETECH SA (PTH)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SZ_Primetech_-_Raport_kwartalny_Q3_2019_26_11_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży 127 763 210 251 29 653 49 430
II. Zysk z działalności operacyjnej 9 009 12 943 2 091 3 043
III. Zysk netto 118 710 25 909 27 552 6 091
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 119 218 5 058 27 670 1 189
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 565 -14 734 6 630 -3 464
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 174 868 -160 964 40 586 -37 843
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -211 900 -5 284 -49 181 -1 242
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -9 251 -98 862 -2 147 -23 243
IX. Średnioważona liczba akcji 15 609 833 42 695 952 15 609 833 42 695 952
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 7,60 0,60 1,77 0,14
XI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 7,60 0,60 1,77 0,14
XII. 30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018
XIII. Aktywa razem 30 698 218 217 7 019 50 748
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 906 330 808 6 609 76 932
XV. Zobowiązania długoterminowe 438 205 647 100 47 825
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 24 143 108 330 5 520 25 193
XVII. Kapitał własny 1 792 -112 591 410 -26 184
XVIII. Kapitał zakładowy 15 610 15 610 3 569 3 630
XIX. Liczba akcji (w szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
XX. Wartość księgowa na jedną akcję 0,11 -7,21 0,03 -1,68
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,11 -7,21 0,03 -1,68
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XXII. Przychody netto ze sprzedaży 20 084 20 098 4 661 4 725
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 136 1 776 264 418
XXIV. Zysk (strata) netto -1 655 13 816 -384 3 248
XXV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -1 147 -2 921 -266 -687
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 616 -10 354 375 -2 434
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 488 -112 143 1 506 -26 365
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 290 -2 317 -1 228 -545
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem 2 030 -71 392 471 -16 784
XXX. Średnioważona liczba akcji 15 609 833 42 695 952 15 609 833 42 695 952
XXXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,11 0,32 -0,02 0,08
XXXII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,11 0,32 -0,02 0,08
XXXIII. 30/09/2019 31/12/2018 30/09/2019 31/12/2018
XXXIV. Aktywa razem 21 181 229 649 4 843 53 407
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 667 227 436 4 954 52 892
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe - 189 762 - 44 131
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 507 34 686 4 232 8 067
XXXVIII. Kapitał własny -486 2 213 -111 515
XXXIX. Kapitał zakładowy 15 610 15 610 3 569 3 630
XL. Liczba akcji (w szt.) 15 609 833 15 609 833 15 609 833 15 609 833
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję -0,03 0,14 -0,01 0,03
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję -0,03 0,14 -0,01 0,03


Wybrane dane dotyczące jednostkowego oraz skonsolidownaego sprawozdania
z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30.09.2019 oraz 31.12.2018
r.


Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące
kursy walut:


Pozycje aktywów i pasywów przeliczono wg średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego dla waluty EURO, obowiązującego na dzień bilansowy:


na 30.09.2019 - 4,3736 EUR/PLNna 31.12.2018 - 4,3000 EUR/PLN


Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów EURO obowiązujących na
koniec każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:


w III kwartale 2019 roku - 4,3086 EUR/PLNw III kwartale 2018 roku -
4,2535 EUR/PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SZ_Primetech - Raport kwartalny Q3 2019_26_11_2019.pdfSZ_Primetech - Raport kwartalny Q3 2019_26_11_2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. za okres od 01.09.2019 - 30.09.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Jan Poświata Prezes Zarządu
2019-11-26 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.