REKLAMA

PMPG POLSKIE MEDIA: wyniki finansowe

2020-05-21 17:26
publikacja
2020-05-21 17:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020_PMPG_SA_skrocone_skonsolidowane_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_za_I_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 10.569 12.148 2.404 2.827
II. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -225 -1.343 -51 -312
III. ZYSK (STRATA) NETTO -106 -1.337 -24 -311
IV. ZYSK (STRATA) NETTO PRZYPADAJĄCY NA JEDNOSTKĘ DOMINUJĄCĄ -105 -1.274 -24 -296
V. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
VI. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) -0,01 -0,12 0,00 -0,03
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 837 1.173 190 273
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 192 761 44 177
IX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -268 -866 -61 -201
X. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM 761 1.068 173 249
XI. WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31 MARCA 2020 R. 31 GRUDNIA 2019 R. 31 MARCA 2020 R. 31 GRUDNIA 2019 R.
XII. AKTYWA, RAZEM 32.855 32.029 7.217 7.521
XIII. AKTYWA OBROTOWE 15.501 14.537 3.405 3.414
XIV. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 11.946 10.968 2.624 2.576
XV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 373 421 82 99
XVI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 11.573 10.547 2.542 2.477
XVII. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 20.909 21.061 4.593 4.946
XVIII. KAPITAŁ WŁASNY PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 19.355 19.506 4.252 4.580
XIX. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 1,86 1,88 0,41 0,44
XXI. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2020 R. OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 R. OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2020 R. OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 R.
XXII. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 7.240 7.845 1.647 1.825
XXIII. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -891 -504 -203 -117
XXIV. ZYSK (STRATA) NETTO -580 -1.015 -132 -236
XXV. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XXVI. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W PLN/ EUR) -0,06 -0,10 -0,01 -0,02
XXVII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 375 573 85 133
XXVIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 192 778 44 181
XXIX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -268 -505 -61 -118
XXX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM 299 846 68 196
XXXI. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31 MARCA 2020 R. 31 GRUDNIA 2019 R. 31 MARCA 2020 R. 31 GRUDNIA 2019 R.
XXXII. AKTYWA, RAZEM 33.155 32.628 7.283 7.662
XXXIII. AKTYWA OBROTOWE 8.305 7.580 1.824 1.780
XXXIV. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 18.818 17.665 4.134 4.148
XXXV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 250 245 55 58
XXXVI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 18.568 17.420 4.079 4.091
XXXVII. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 14.337 14.963 3.149 3.514
XXXVIII. LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10.382 10.382 10.382 10.382
XXXIX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (W ZŁ/EUR) 1,38 1,44 0,30 0,34
<html>
<head>

</head>
<body>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 150%">
<span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">Wybrane
dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania
finansowego przeliczonego na euro<br style="line-height: 150%">w
następujący sposób: </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 150%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">poszczególne
pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu
obowiązującego na ostatni dzień okresu: </font></span><br/><span><font size="9.0pt">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">         
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">na
31 marca 2020 r.:</font></span><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 150%">1 euro = 4,5523 zł </span></font><span><font size="9.0pt">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">         
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">na
31 grudnia 2019 r.:</font></span><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 150%">1 euro = <a name="OLE_LINK2">4,</a>2585
zł </span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 70.8pt; line-height: 150%">

</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 36.0pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 150%">
<span><font size="9.0pt" face="Wingdings">§</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">  
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 88.8pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 150%">
<span><font size="9.0pt">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">         
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">kurs
średni w okresie styczeń-marzec 2020 r.: 1 euro = 4,3963 zł</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-left: 88.8pt; text-indent: -18.0pt; line-height: 150%">
<span><font size="9.0pt">-</font></span><span style="font-variant: normal; line-height: normal"><font size="7.0pt" face="Times New Roman">         
</font></span><span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif">kurs
średni w okresie styczeń-marzec 2019 r.: 1 euro = 4,2978 zł. </font></span>
</p>
</div>
<span style="line-height: 150%"><font size="9.0pt" face="Calibri,sans-serif"><br clear="all" style="line-height: 150%">
</font></span> </body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2020_PMPG SA_skrocone skonsolidowane srodroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020.pdf2020_PMPG SA_skrocone skonsolidowane srodroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020.pdf Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Piotr Piaszczyk Członek Zarządu
2020-05-21 Robert Pstrokoński Członek Zarządu
2020-05-21 Ewa Rykaczewska Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki