Nowy Kodeks pracy - zmiany w urlopach i wypowiedzeniach

redaktor Bankier.pl

Przede wszystkim prawa człowieka, nie prawa pracownika, głosi pierwszy artykuł nowego Kodeksu pracy. W nowym zbiorze przepisów dotyczących prawa pracy roi się od kontrowersyjnych artykułów, które w teorii mają za zadanie chronić interesy zatrudnionych i zatrudniających.

Nowy Kodeks pracy liczy 554 artykuły i podwoił swoją objętość w stosunku do poprzedniej wersji. Teraz resort Elżbiety Rafalskiej ma miesiąc na zapoznanie się ze wszystkimi propozycjami komisji kodyfikacyjnej, która te przepisy stworzyła. Projekt nie został jeszcze udostępniony na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obecną formę wraz z uzasadnieniem opublikowała Konfederacja Lewiatan. 

(FORUM)

Na początku Kodeksu pracy pojawiły się nowe określenia i ich definicje. W dużej mierze są one związane z ograniczeniem stosowania umów cywilnoprawnych przez wprowadzanie nowych, elastycznych form zatrudnienia i grup pracowników. W dokumencie można przeczytać o pracowniku autonomicznym, mobilnym oraz samozatrudnionym.

  • pracownik autonomiczny – pracownik, którego wymiar czasu pracy z uwagi na charakter wykonywanej pracy nie może być dokładnie zmierzony lub z góry określony albo może być określony przez samego pracownika (według kodeksu ma mieć wpływ na normy czasu pracy oraz na wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych);
  • pracownik mobilny – należy przez to rozumieć pracownika wykonującego pracę, która z uwagi na jej charakter wymaga w dominującej części czasu pracy przemieszczania się po określonym terytorium;
  • samozatrudniony – to osoba wykonująca pracę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub poza taką działalnością. W uzasadnieniu czytamy, że samozatrudniony nie musi być zawsze przedsiębiorcą i tę kwestię powinny uregulować akty prawa gospodarczego.

Następnie można przeczytać o nowych formach zatrudnienia, które mają ukrócić nadużywanie umów cywilnoprawnych. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonywania pracy dorywczej, na czas wykonywania pracy sezonowej oraz na czas wykonywania pracy na podstawie nieetatowej umowy o pracę.

  • Umowę o pracę na czas wykonywania pracy dorywczej zawiera się w celu wykonania prac nieregularnych lub wynikających z potrzeb krótkoterminowych. Może być zawarta między tymi samymi stronami stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 30 dni w ciągu roku kalendarzowego a łączna liczba tych umów nie może być wyższa niż 6 w roku kalendarzowym.
  • Nieetatowa umowa o pracę to umowa, której przedmiotem jest praca nieprzekraczająca 20 godzin na tydzień, wykonywana przez pracownika będącego studentem do końca roku kalendarzowego, w którym kończy on 26 lat albo przez pracownika od początku roku kalendarzowego, w którym kończy on 60 lat, może być realizowana bez obowiązku zapewnienia pracownikowi minimalnej liczby godzin pracy oraz bez obowiązku stawienia się pracownika do pracy, dopóki pracownik i pracodawca nie dokonają takiego uzgodnienia.
  • Umowa o pracę na czas wykonywania pracy sezonowej zawiera się w celu wykonywania prac związanych z okresowym zapotrzebowaniem na prace, ściśle związanym z warunkami atmosferycznymi, cyklami produkcji rolnej i ogrodniczej lub w związku z okresowym zapotrzebowaniem na produkty, wynikającym z pór roku lub tradycji. Umowa o pracę na czas wykonywania pracy sezonowej może być zawarta między tymi samymi stronami stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 150 dni w roku kalendarzowym, a łączna liczba tych umów nie może być wyższa niż 3 w roku kalendarzowym.

W jakim celu wprowadzono takie pojęcia? W uzasadnieniu do projektu Kodeksu pracy czytamy, że takie umowy zminimalizują zjawisko zatrudniania na podstawie tzw. umów-zleceń. W zamian pracodawca otrzyma możliwość wprowadzenia elastycznych typów umów dotyczących prac krótkoterminowych.

Mimo wspomnianych typów umów, komisja kodyfikacyjna zaproponowała również inne formy promocji zatrudnienia pracowniczego. W Kodeksie pracy znajduje się zapis o domniemaniu stosunku pracy i przerzucenia ciężaru dowodu na pracodawcę w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Nowy Kodeks pracy: 26 dni urlopu dla wszystkich

W nowym Kodeksie pracy znajduje się również zapis o wydłużeniu dni wolnych dla wszystkich osób świadczących stosunek pracy. Artykuł 354 par. 1 projektu stanowi, że wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni. Zrezygnowano z ustaleń dotyczących minimalnego stażu pracy.

Nowe rozwiązania zaproponowano w przypadku rozliczenia niewykorzystanego urlopu. Obecnie niezrealizowane dni urlopowe należy wykorzystać do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Komisja kodyfikacyjna podała, że nowy kodeks pracy nakładałby na pracodawcę obowiązek, aby zasadą było udzielenie urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym (do stycznia roku następnego), a jeżeli z przyczyn obiektywnie niemożliwych udzielenie urlopu w tym terminie nie byłoby możliwe - okres udzielenia urlopu zaległego byłby dłuższy, jednak co do zasady nie dłuższy niż 9 lub 15 miesięcy (zależnie od przesłanek) od dnia zakończenia roku kalendarzowego, za który pracownik nabył prawo do urlopu.

Jeśli z winy pracodawcy zatrudniony nie może wypocząć, to pracownikowi będzie przysługiwać zadośćuczynienie odpowiadające wysokości dwukrotności wynagrodzenia urlopowego. Natomiast w przypadku nieudzielenia urlopu bez winy pracodawcy pracownik ma prawo zadecydować, czy pomimo upływu długiego czasu od roku, w którym nabył prawo do urlopu, zamierza skorzystać z urlopu w naturze, czy też skorzysta z rekompensaty finansowej, tym razem odpowiadającej już tylko wynagrodzeniu urlopowemu.

Nowy Kodeks pracy: zmiany dla ciężarnych

W uzasadnieniu do projektu Kodeksu pracy czytamy również o zmianach dotyczących ochrony pracownic w ciąży. Pracodawca zyska możliwość rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pracownicy w ciąży jednak za zgodą związku zawodowego lub właściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy.

Komisja kodyfikacyjna zaproponowała również ograniczenie zakresu ochrony pracownicy w ciąży zatrudnionych u pracodawców zatrudniających do 10 pracowników oraz w przypadku zatrudnienia sezonowego i dorywczego.

Zmiany w kontekście równości i zakazu dyskryminacji

Zdaniem komisji kodyfikacyjnej nowe przepisy mają uporządkować chaos dotyczący regulacji dyskryminacyjnych. Według zmian prawo przerzuca ciężar dowodu na pracodawcę, który złamał zakaz dyskryminacji z powodu płci, wieku, niepełnosprawności, sytuacji rodzinnej, rasy, religii, wyznania, narodowości, pochodzenia etnicznego, przekonań, orientacji seksualnej, przynależności związkowej pracownika lub osoby bliskiej pracownikowi, naruszył zakaz molestowania oraz zachęcał inne osoby do naruszenia wobec pracownika zasad równego traktowania.

Ponadto w nowym Kodeksie pracy czytamy o innym rozwiązaniu mającym charakter prewencyjny. Komisja zaproponowała wprowadzenie instytucji zadośćuczynienia, w przypadku w którym pracodawca nie przeciwdziała dyskryminacji.

Do działu związanego z dyskryminacją w miejscu pracy ma dołączyć pojęcie mobbingu z tego powodu, że podejmuje ten sam przedmiot ochrony, czyli dobra osobiste.

Wypowiadanie umowy o pracę

Komisja kodyfikacyjna prawa pracy wprowadziła również szereg przepisów dotyczących wypowiadania umów o pracę. W projekcie czytamy między innymi o obowiązku wypowiedzeń umów zawartych na czas określony i wprowadzeniu instytucji wysłuchania pracownika w przypadku wypowiedzenia umowy o pracą z przyczyn dotyczących pracownika przez pracodawców, którzy zatrudniają więcej niż 10 pracowników.

W przypadku decyzji o przywróceniu pracownika do zajęcia po wadliwym wypowiedzeniu pracownik będzie miał możliwość zatrudnienia na inne stanowisko pracy niż przed dniem ustania umowy o pracę. Za wadliwe wypowiedzenie będzie obowiązywało zadośćuczynienie, a nie, jak dotąd – odszkodowanie. Zmiana ma na celu podkreślenie skutku w postaci krzywdy, a nie wyrządzenia szkody.

Regulacjom mają także podlegać ograniczenia w wypowiadaniu umów o pracę osobom w wieku przedemerytalnym wtedy, kiedy pracodawca zdecyduje się zatrudnić taką osobę.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 10 pracowników, będą mogli uniknąć obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę w zamian za wypłatę zwalnianemu pracownikowi odprawy zależnej od stażu pracy. 

Weronika Szkwarek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
3 17 czadfad

Mam nadzieje że państwo da przykład i zacznie zatrudniać w służbach mundurowych ludzi 50+ :)

! Odpowiedz
11 34 rekin1986

Mam lepszy pomysł zlikwidujmy umowy o pracę i pozostawmy umowy cywilnoprawne oraz dla osób na wyższych stanowiskach kontrakty menadżerskie problem praw pracowniczych zostanie rozwiązany raz na zawsze praca będzie towarem lub usługa którą się handluje w drodze negocjacji wzajemne dochodzenie praw na drodze cywilnej z takim podejściem z socjalizmu nie wyjdziemy nigdy

44 lata od pierwszego uchwalenia tego wynalazku a im więcej modyfikacji tym gorzej wychodzi chcą wszyscy dobrze wychodzi jak zawsze czyli do bani

Jeżeli ktoś będzie chciał na kogoś haka znależć to go zawsze znajdzie nie ma na to mocnych w dzisiejszych czasach gdzie technologia informatyczna jest rozwinięta nie trzeba wiele wysiłku by jedna strona miała na drugą haka

począwszy od podsłuchów rozmów telefonicznych po śledzenie pracy przy komputerze przez wpiętą żabę do zapisywania wszystkiego co dana osoba pisze na klawiaturze skończywszy na wideorejestratorach w samochodach czy czarnych skrzynkach montowanych pod maską do śledzenia parametrów jazdy nie wspomnę już o śledzeniu aktywności ludzi na portalach społecznościowych ile jeszcze można patentów wykorzystać to dnia by mi zabrakło by je wszystkie opisać

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 8 mhm

To dlatego interpunkcji nie stosujesz — ktoś ci żabę wpiął?

! Odpowiedz
8 43 -balrog-

"Zdaniem komisji kodyfikacyjnej nowe przepisy mają uporządkować chaos dotyczący regulacji dyskryminacyjnych. Według zmian prawo przerzuca ciężar dowodu na pracodawcę, który złamał zakaz dyskryminacji z powodu płci, wieku, niepełnosprawności, sytuacji rodzinnej, rasy, religii, wyznania, narodowości, pochodzenia etnicznego, przekonań, orientacji seksualnej, przynależności związkowej pracownika lub osoby bliskiej pracownikowi, naruszył zakaz molestowania oraz zachęcał inne osoby do naruszenia wobec pracownika zasad równego traktowania. "

Czyli to pracodawca ma udowadniać, że nie jest wielbłądem? Naczelna zasada prawa, jaką jest domniemanie niewinności przestanie istnieć? Ta PiSbolszewia za wprowadzenie takiego prawa w życie powinna pójść siedzieć.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
18 8 y2767651

"Czyli to pracodawca ma udowadniać, że nie jest wielbłądem?"

Tak, ale wbrew pozorom, ma to sens.

potencjalny pracownik "-Niezatrudniliscie mnie dlatego ze jestem kobieta!"
potencjalny pracodawca: "-Nieprawda"

I nastepuje koniec dowodow, ktore moze dostarczyc potencjalny pracownik. Bo ten nie ma wgladu np do dokumentow rekrutacyjnych. Tylko tyle i az tyle.

Strony nie sa rowne. Pracodawca jest strona o wiele silniejsza i moze zabranic np wstepu do biura pracownikowi (i ten juz nie zbierze dowodow), zablokowac mu dostep do komputera itd.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 40 tommytommy odpowiada y2767651

Ale pracodawca, właściciel firmy ma prawo decydować kogo zatrudnia a kogo nie. Jak uzna, że nie chce danego kandydata to nie powinien się tłumaczyć w ogóle.

! Odpowiedz
15 8 rekin1986 odpowiada tommytommy

To jak kogoś nie chcesz to go nie zapraszaj na rozmowę oszczędż fatygi i jemu i sobie

Przez takie ściemnianie mamy syf i folklor

Idealny kandydat na robotnika niewykwalifikowanego za 3 dolary na dzień z czego do wypłaty 2
Idealny kandydat na robotnika wykwalifikowanego osiem dwójek

2 lata pracy 2 języki obce 22 lata na karku 22 godziny pracy dziennie za 22 tys rocznie

Robotnik chce podejścia socjalistycznego a szef feudalnego teraz weż i pogodż 2 strony przepisami odgórnymi gdzie jeden do drugiego nastawiony jest wilkiem i szczerzy kły

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
2 18 michalshk odpowiada rekin1986

"To jak kogoś nie chcesz to go nie zapraszaj na rozmowę oszczędż fatygi i jemu i sobie "
A na podstawie czego mam stwierdzić czy dany kandydat będzie ok? Mam stawiać tarota czy do wróżki dzwonić?
CV to jedno ale nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz.

! Odpowiedz
2 3 rekin1986 odpowiada michalshk

Od czego jest zatrudniane z polecenia czyli obecny pracownik poszukuje nowego wśród swoich znajomych po czym przychodzi na rozmowę i w jego obecności prowadzisz rozmowę rekrutacyjną tego typu rozmowa potrafi wskazać w jakim środowisku obraca się obecny pracownik oraz czy ludzie których poleca są godni zaufania

Nigdy nie zatrudnia się ludzi z przypadku ani z ulicy przez przypadek to się w totka wygrywa

Za błędy nowicjusza odpowiada ten co go poleca jeżeli nawali z robotą dostają po głowie solidarnie jeden i drugi nie ma , że szef sam się martwi a wszyscy w nosie wszystko mają

Zyski robotnika straty szefa musi być tzw ciąg zatrudnienia czyli co najmniej 2 osoby z firmy znają się ze sobą nie tylko służbowo ale i prywatnie

Ja obecnie w trzeciej pracy jestem zatrudniony z polecenia przez osoby które wcześniej tam pracowały tam szef ma jedną zasadę nie przyjmuje ludzi z ulicy ani przez żadne ogłoszenia on tylko przyjmuje przez polecenie i za błędy wprowadzanego odpowiada wprowadzający

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
7 2 y2767651 odpowiada tommytommy

"Ale pracodawca, właściciel firmy ma prawo decydować kogo zatrudnia a kogo nie. Jak uzna, że nie chce danego kandydata to nie powinien się tłumaczyć w ogóle."

a pozniej bedzie decydowac, komu da podwyzke, a kto bedzie jechac na minimalnej (dziwnym trafem np czarni beda zarabiac zawsze mniej). Jest bardzo sliska granica miedzy "masz prawo decydowac" a "dyskryminacja" w przypadku bycia pracodawca.

Dyskryminacja zwykle zaczyna sie juz na etapie ogloszenia o prace (kierowanie oferty do okreslonej plci/grupy wiekowej jest bardzo popularne w ogloszeniach). Skoro urzadzasz jako pracodawca publiczna rekrutacje, to niestety, ale musisz sie liczyc z pewnymi ograniczeniami.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.