REKLAMA

MLP GROUP S.A.: wyniki finansowe

2019-11-15 19:30
publikacja
2019-11-15 19:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MLP_Group_raport_skonsolidowany_3Q_2019-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MLP_Group_raport_jednostkowy_3Q_2019-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
II. 3 kwartały narastająco 2019 2018 2019 2018
III. Przychody 102 195 105 684 23 719 24 846
IV. Pozostałe przychody operacyjne 1 317 1 743 306 410
V. Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 107 997 13 545 25 065 3 184
VI. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -58 189 -55 478 -13 505 -13 043
VII. Zysk na działalności operacyjnej 152 192 62 543 35 323 14 704
VIII. Zysk przed opodatkowaniem 123 525 42 115 28 669 9 901
IX. Zysk netto z działalności kontynuowanej 97 553 28 905 28 905 6 796
X. Całkowite dochody ogółem 86 675 29 083 29 083 6 837
XI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 97 553 28 905 28 905 6 796
XII. Wynik netto i rozwodniony wynik netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 5,39 1,60 1,60 0,38
XIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 63 073 29 653 14 639 6 971
XIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -149 012 -152 600 -34 585 -35 876
XV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 141 970 118 000 32 950 27 742
XVI. Przepływy środków pieniężnych netto, razem 56 031 -4 947 13 004 -1 163
***
XVII. w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XVIII. na dzień: 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
XIX. Aktywa trwałe 1 795 969 1 526 027 410 639 354 890
XX. Aktywa obrotowe 167 448 137 362 38 286 31 945
XXI. Aktywa razem 1 963 417 1 663 389 448 925 386 835
XXII. Zobowiązania długoterminowe 979 177 762 389 223 883 177 300
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 82 213 85 648 18 798 19 918
XXIV. Kapitał własny, w tym: 902 027 815 352 206 244 189 617
XXV. Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 036 1 053
XXVI. Pasywa razem 1 963 417 1 663 389 448 925 386 835
XXVII. Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
XXVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 49,80 45,01 11,39 10,47
***
XXIX. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XXX. 3 kwartały narastająco 2019 2018 2019 2018
XXXI. Przychody 7 585 6 873 1 760 1 616
XXXII. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -8 183 -5 580 -1 899 -1 312
XXXIII. Zysk na działalności operacyjnej -606 1 695 -141 398
XXXIV. Zysk przed opodatkowaniem 8 612 5 848 1 999 1 375
XXXV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 8 258 2 354 1 917 553
XXXVI. Całkowite dochody ogółem 8 258 2 354 1 917 553
XXXVII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 8 258 2 354 1 917 553
XXXVIII. Zysk netto i rozwodniony zysk/strata netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,46 0,13 0,11 0,03
XXXIX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -1 771 275 -411 65
XL. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -50 276 -91 594 -11 669 -21 534
XLI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 58 278 86 984 13 526 20 450
XLII. Przepływy środków pieniężnych netto, razem 6 231 -4 335 1 460 -1 019
***
XLIII. w tys. PLN w tys. PLN w tys. EUR w tys. EUR
XLIV. na dzień: 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
XLV. Aktywa trwałe 438 165 374 353 100 184 87 059
XLVI. Aktywa obrotowe 24 402 13 443 5 579 3 126
XLVII. Aktywa razem 462 567 387 796 105 763 90 185
XLVIII. Zobowiązania długoterminowe 302 432 226 724 69 149 52 727
XLIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2 903 12 098 664 2 813
L. Kapitał własny, w tym: 157 232 148 974 35 950 34 645
LI. Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 036 1 053
LII. Pasywa razem 462 567 387 796 105 763 90 185
LIII. Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
LIV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8,68 8,22 1,98 1,91


Powyższe dane finansowe za trzeci kwartał 2019 i 2018 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2019 roku: 1 EUR=4,3736 PLN,
na dzień 31 grudnia 2018 roku: 1 EUR= 4,3000 PLN,


- pozycje ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego)
rachunku zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów, a także ze
śródrocznego skróconego skonsolidowanego (i jednostkowego) sprawozdania
z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego od 1.01.2019 do
30.09.2019: 1EUR =4,3086 PLN (dla okresu od 1.01.2018 do 30.09.2018: 1
EUR= 4,2535 PLN)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MLP_Group_raport_skonsolidowany 3Q_2019-sig-sig-sig-sig.pdfMLP_Group_raport_skonsolidowany 3Q_2019-sig-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny MLP Group S.A. za III kwartał 2019 r.
MLP_Group_raport_jednostkowy 3Q_2019-sig-sig-sig-sig.pdfMLP_Group_raport_jednostkowy 3Q_2019-sig-sig-sig-sig.pdf Jednostkowy Raport Kwartalny MLP Group S.A. za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Radosław T. Krochta Prezes Zarządu
2019-11-15 Michael Shapiro Wiceprezes Zarządu
2019-11-15 Tomasz Zabost Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki