REKLAMA
ZAGŁOSUJ

LIVECHAT SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2021-11-24 17:36
publikacja
2021-11-24 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
21H1_Sprawozdanie.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21H1_SSF_LVC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21H1_JSF_LVC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21H1_spr_aud_skons.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21H1_spr_aud_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 568 84 738 22 973 18 946
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 843 49 691 14 026 11 110
III. Zysk (strata) brutto 63 827 49 656 14 023 11 102
IV. Zysk (strata) netto 59 294 46 439 13 027 10 383
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 2,30 1,80 0,51 0,40
VI. Liczba akcji (tys. szt.) 25 750 25 750 25 750 25 750
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 76 927 48 004 16 901 10 733
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 105) (6 724) (1 781) (1 503)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (72 503) (48 826) (15 929) (10 917)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (3 681) (7 546) (809) (1 687)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
21H1 Sprawozdanie.pdf21H1 Sprawozdanie.pdf Sprawozdanie z działalności
21H1 SSF LVC.pdf21H1 SSF LVC.pdf skonsolidowane sprawozdanie finansowe
21H1 JSF LVC.pdf21H1 JSF LVC.pdf jednostkowe sprawozdanie finansowe
21H1 spr aud skons.pdf21H1 spr aud skons.pdf raport z przegladu audytora
21H1 spr aud jedn.pdf21H1 spr aud jedn.pdf sprawozdanie biegłego z badania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-24 Mariusz Ciepły prezes zarządu
2021-11-24 Urszula Jarzębowska członek zarządu
2021-11-24 Joanna Alwin dyrektor finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki