REKLAMA

LABO PRINT S.A: wyniki finansowe

2021-04-30 15:31
publikacja
2021-04-30 15:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Labo_Print_2020_list_Prezesa_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_list_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_jednostkowe_sprawozdanie_roczne.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_jednostkowe_sprawozdanie_roczne.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_zalacznik_nr1_do_sprawozdania_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_zalacznik_nr1_do_sprawozdania_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_oswiadczenie_Zarzad.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_oswiadczenie_Zarzad.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_oswiadczenie_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_oswiadczenie_RN.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Labo_Print_2020_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 150,00 80 322,00 19 925,00 18 672,00
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 407,00 4 989,00 2 103,00 1 160,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 783,00 6 234,00 1 069,00 1 449,00
IV. Zysk (strata) netto 3 721,00 4 728,00 832,00 1 099,00
V. Suma bilansowa 63 218,00 61 723,00 13 699,00 14 494,00
VI. Aktywa trwałe 45 255,00 44 435,00 9 806,00 10 434,00
VII. Aktywa obrotowe 17 963,00 17 289,00 3 892,00 4 060,00
VIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 800,00 41 189,00 8 624,00 9 672,00
IX. Zobowiązania długoterminowe 20 320,00 20 845,00 4 403,00 4 895,00
X. Zobowiązania krótkoterminowe 19 480,00 20 344,00 4 221,00 4 777,00
XI. Kapitał własny 23 418,00 20 535,00 5 075,00 4 822,00
XII. Kapitał podstawowy 3 618,00 3 618,00 784,00 850,00
XIII. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej 12 381,00 8 706,00 2 767,00 2 024,00
XIV. Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej -7 900,00 -10 835,00 -1 766,00 2 519,00
XV. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej -1 659,00 4 125,00 -371,00 959,00
XVI. Przepływy netto razem 2 822,00 1 997,00 631,00 464,00
XVII. Liczba akcji/udziałów (szt.) 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (szt.) 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00
XIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,03 1,31 0,23 0,30
XXI. Zysk/strata rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,03 1,31 0,23 0,30
XXII. Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00 3 617 600,00
XXIII. Zysk(strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną (zł/EUR) 1,03 1,31 0,23 0,30
XXIV. Zysk(strata) zannualizowany (tys. zł/tys. EUR) 3 721 494,00 4 728 178,00 831 775,00 1 099 127,00
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 6,47 5,68 1,40 1,33
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 6,47 5,68 1,40 1,33
XXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR)* 0,00 0,15 0,00 0,04
Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresuKurs obowiązujący na ostatni dzień okresu
01.01.2020 do 31.12.2020 wynosi 4,6148. Kurs obowiązujący na ostatni
dzień okresu 01.01.2019 do 31.12.2019 wynosi 4,2585. Kurs średni w
okresie, obliczany jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
wynosi 4,4742. Kurs średni w okresie, obliczany jako średnia
arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w
okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wynosi 4,3018. Najwyższy kurs w
okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wystąpił w dniu 29.10.2020 i wynosił
4,6330. Najwyższy kurs w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wystąpił w
dniu 23.09.2019 i wynosił 4,3891. Najniższy kurs w okresie od 01.01.2020
do 31.12.2020 wystąpił w dniu 15.01.2020 i wynosił 4,2279. Najniższy
kurs w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wystąpił w dniu 01.07.2019 i
wynosił 4,2406.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Labo_Print_2020_list_Prezesa_Zarzadu.xhtmlLabo_Print_2020_list_Prezesa_Zarzadu.xhtml List Prezesa Zarządu
Labo_Print_2020_list_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdESLabo_Print_2020_list_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu podpis
Labo_Print_2020_jednostkowe_sprawozdanie_roczne.xhtmlLabo_Print_2020_jednostkowe_sprawozdanie_roczne.xhtml Jednostkowe sprawozdanie roczne
Labo_Print_2020_jednostkowe_sprawozdanie_roczne.xhtml.XAdESLabo_Print_2020_jednostkowe_sprawozdanie_roczne.xhtml.XAdES Jednostkowe sprawozdanie roczne podpis
Labo_Print_2020_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.xhtmlLabo_Print_2020_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności
Labo_Print_2020_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.xhtml.XAdESLabo_Print_2020_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialanosci.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności podpis
Labo_Print_2020_zalacznik_nr1_do_sprawozdania_Zarzadu.xhtmlLabo_Print_2020_zalacznik_nr1_do_sprawozdania_Zarzadu.xhtml Załącznik do sprawozdania Zarządu
Labo_Print_2020_zalacznik_nr1_do_sprawozdania_Zarzadu.xhtml.XAdESLabo_Print_2020_zalacznik_nr1_do_sprawozdania_Zarzadu.xhtml.XAdES łZaącznik do sprawozdania Zarządu podpis
Labo_Print_2020_oswiadczenie_Zarzad.xhtmlLabo_Print_2020_oswiadczenie_Zarzad.xhtml Oświadczenie Zarządu
Labo_Print_2020_oswiadczenie_Zarzad.xhtml.XAdESLabo_Print_2020_oswiadczenie_Zarzad.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu podpis
Labo_Print_2020_oswiadczenie_RN.xhtmlLabo_Print_2020_oswiadczenie_RN.xhtml Oświadczenie RN
Labo_Print_2020_oswiadczenie_RN.BES.xhtml.xadesLabo_Print_2020_oswiadczenie_RN.BES.xhtml.xades Oswiadczenie RN podpis
Labo Print 2020 BSF MSSF SzB PL emitent.xhtmlLabo Print 2020 BSF MSSF SzB PL emitent.xhtml Sprawozdanie z badania
Labo Print 2020 BSF MSSF SzB PL emitent.xhtml.XAdESLabo Print 2020 BSF MSSF SzB PL emitent.xhtml.XAdES Sprawozdanie z badania podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki