Karta Dużej Rodziny - jakie zniżki, dla kogo, jak wyrobić

Tańsze przejazdy kolejowe, bilety do kina czy teatru, niższe opłaty paszportowe, wejściówki na basen – to przykładowe zniżki przysługujące posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Sprawdzamy, kto może skorzystać z projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na jakich zasadach i co daje posiadanie karty.

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek dla rodzin, które posiadają troje i więcej dzieci. Jest to projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego członkowie rodzin wielodzietnych otrzymują możliwość skorzystania z niższych cen na produkty i usługi dostępnych zarówno w placówkach publicznych, jak i u partnerów prywatnych. Od stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach, tj. plastikowej oraz elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Wersja mobilna (w formie aplikacji mKDR na smartfony i tablety) dodatkowo posiada funkcję geolokalizacji, która ułatwia wyszukiwanie punktów, które udzielają zniżek dla posiadaczy karty.

Karta Dużej Rodziny, czyli kto może skorzystać z przysługujących zniżek
Karta Dużej Rodziny, czyli kto może skorzystać z przysługujących zniżek (YAY Foto)

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, który umożliwia korzystanie ze zniżek na wskazane produkty bądź usługi. W tym celu został przygotowany katalog oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżek udzielają zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, posługujące się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby móc skorzystać z przywilejów, jakie daje posiadanie karty, w chwili składania wniosku rodzina musi posiadać na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem pobierania przez nie nauki w szkole,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z członków rodziny.​ Należy pamiętać, że karta przyznawana jest niezależnie od dochodu uzyskanego w rodzinie. Dodatkowo mogą ją dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium kraju,
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy,
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Program przygotowany z myślą o rodzinach wielodzietnych uprawnia do licznych zniżek oferowanych przez partnerów akcji. Posiadacze karty mogą korzystać m.in. ze zniżek na przejazdy kolejowe – 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne (dotyczy rodziców lub małżonków rodziców), zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych. Koleje Wielkopolskie oferują dodatkowo dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny możliwość nabycia karty wielkopolskiej ze zniżką 20 zł od ceny nominalnej. Ulga nie łączy się jednak z innymi przecenami, rabatami i promocjami. Pełen wykaz instytucji oraz firm, które są partnerami programu Karty Dużej Rodziny, jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl, www.empatia.mrpips.gov.pl.

Co istotne, ze zniżek posiadacze karty mogą korzystać na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy, która ją wydała. Dodatkowo zniżki na ogół przysługują każdemu członkowi rodziny w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że dana firma oferuje inne rabaty dzieciom czy osobom niepełnosprawnym.

Sektory, w których można skorzystać ze zniżek Karty Dużej Rodziny

Sektory

Liczba partnerów w Polsce

Art. przemysłowe

483

Edukacja

1433

Kultura

445

Łączność

2439

Mieszkanie

286

Odzież i obuwie

713

Sport, rekreacja, turystyka

1186

Transport

320

Usługi

4249

Usługi na odległość

120

Zdrowie

1078

Żywność

1302

Źródło: Bankier.pl, na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W celu skorzystania z przygotowanych ulg w punktach, które honorują Kartę Dużej Rodziny, wystarczy okazać ją przy kasie lub na stronie internetowej partnera, podając wymagane dane. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny?

Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej (duplikat kosztuje 9,21 zł). Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Rodzice (w tym rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25. roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Gmina powinna rozpatrzyć wniosek o wydanie karty niezwłocznie. Natomiast sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego są rozpatrzone nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania. Przy czym w sytuacji, kiedy jeden z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek należy złożyć również w jego miejscu zamieszkania.

Karta Dużej Rodziny, czyli kto może skorzystać z przysługujących zniżek
Karta Dużej Rodziny, czyli kto może skorzystać z przysługujących zniżek (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)

Dokumenty o wydanie karty może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny. Jednak należy pamiętać, że rodzice nie mogą być pozbawieni w stosunku do co najmniej trojga dzieci władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Podstawowym dokumentem, jaki należy złożyć w celu otrzymania Karty Dużej Rodziny, jest wniosek (do pobrania ze strony ministerstwa). Dodatkowo poszczególni członkowie rodziny są zobowiązani do przedłożenia:

 • w przypadku rodzica – dowodu osobistego lub paszportu, oświadczenia, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku, do co najmniej trojga dzieci,
 • w przypadku rodzica małżonka jednego z rodziców, tj. macochy lub ojczyma – dowodu osobistego lub paszportu oraz aktu małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – dowód osobisty lub paszport, oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci w wieku poniżej 18. roku życia – akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych – dowód osobisty lub paszport, orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku cudzoziemca – dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce oraz zezwolenia na pobyt w kraju.

Czy trzeba być małżeństwem, aby korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Warunkiem korzystania z Karty Dużej Rodziny jest posiadanie na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci. W związku z czym rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje karta bez względu na to, czy są małżeństwem. Dotyczy to również rozwodników, osób posiadających różne miejsca zamieszkania oraz tworzących związki nieformalne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas uprawnienia nie będą mu przysługiwały. Natomiast w przypadku małżeństwa, macosze lub ojczymowi przysługują uprawnienia nawet, jeżeli małżonek rodzica nie ma żadnego własnego dziecka.

Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny?

Partnerem programu Karta Dużej Rodziny może zostać każdy podmiot, który zapewni zniżki lub dodatkowe uprawnienia dla rodzin wielodzietnych. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny zamieszczonej na stronie ministerstwa. Po weryfikacji formularza nadesłanego przez dany podmiot, zostają uzgodnione indywidualne warunki współpracy. Następnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej (w przypadku firm i instytucji działających na terenie całego kraju) lub Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (w przypadku firm i instytucji działających lokalnie) podpisuje z firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Do współpracy może przystąpić każdy podmiot niezależnie od sektora, w którym działa czy wielkości. Korzyści dla przedsiębiorcy przystępującego do programu Karta Dużej Rodziny:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin,
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”,
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji,
 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Karta Dużej Rodziny to przede wszystkim zniżki, które mają ułatwić wielodzietnym rodzinom dostęp do oferty kulturowej czy sportowej. Zakres usług jest szeroki. Od porad prawnych, poprzez medyczne, aż po ofertę mniejszych stacjonarnych sklepów, oferujących przybory szkolne, odzież, obuwie czy zabawki. Lista zniżek jest na bieżąco aktualizowana, dlatego warto ją przejrzeć przed wyjściem na zakupy, do kina czy wyjazdem na urlop.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
6 8 mmaciek89

Ja tam nie narzekam, grosz do grosza i zawsze jakaś oszczędność w skali miesiąca się uzbiera. A na karte dużej rodziny rabat dają jeszcze na samochody w ssangu, o innych firmach moto jeszcze nie słyszałem

! Odpowiedz
57 41 kazumo

Karta Duże Rodziny to w relikt po Komorowski oraz rządach PO. Ta Karta nic nie wnosi do codziennego życia - wychowywania dzieci. Zniżka 5 groszy na litrze benzyny? Zniżka 2zł na basen miejski? Zniżka 5zł na kino miejskie? Program 500+ to realna codzienna pomoc, którą wprowadził rząd PiS.

! Odpowiedz
23 18 zbyszek_od_dobrej_zmiany

Niektórzy wolą marchewkę na kiju niż wepchniętą w d...

! Odpowiedz
3 9 radeks8

zniżka 37% na kolej, rabat 10% w Simply, bezpłatne wejście do parków narodowych i wielu muzeów, jakie to ma znaczenie, kiedy została wprowadzana?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne