REKLAMA

Karta Dużej Rodziny - jakie zniżki, dla kogo, jak wyrobić

autorzyKatarzyna RostkowskaDominika Florek2018-01-10 06:00, akt.2023-01-27 13:44
publikacja
2018-01-10 06:00
aktualizacja
2023-01-27 13:44

Rodzice posiadający co najmniej troje dzieci mogą liczyć na pakiet zniżek. Wśród nich są tańsze przejazdy kolejowe, bilety do kina czy teatru, niższe opłaty paszportowe, wejściówki na basen oraz zamrożenie cen prądu do 3000 kWh. Wymienione rabaty przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Przeanalizowaliśmy, kto może skorzystać z projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na jakich zasadach oraz co daje posiadanie karty.

Karta Dużej Rodziny - jakie zniżki, dla kogo, jak wyrobić
Karta Dużej Rodziny - jakie zniżki, dla kogo, jak wyrobić
/ YAY Foto

Karta Dużej Rodziny (KDR) to ogólnopolski system zniżek dla rodzin, które posiadają co najmniej troje dzieci. Jest to projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego członkowie rodzin wielodzietnych otrzymują możliwość skorzystania z niższych cen na produkty i usługi dostępnych zarówno w placówkach publicznych (zniżki ustawowe), jak i u partnerów prywatnych (zniżki nieustawowe).

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Tak jak wspomnieliśmy na początku, Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, który umożliwia korzystanie ze zniżek na wskazane produkty bądź usługi. W tym celu został przygotowany specjalny katalog oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach, tj. plastikowej oraz elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Wersja mobilna KDR jest bezpłatna. Dodatkowo od czerwca 2021 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w aplikacji mObywatel

Kto może skorzystać z Karty Dużej Rodziny?

Zniżek udzielają zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne, posługujące się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby móc skorzystać z przywilejów, jakie daje posiadanie karty, w chwili składania wniosku rodzina musi posiadać na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem pobierania przez nie nauki w szkole,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z członków rodziny.​ Należy pamiętać, że karta przyznawana jest niezależnie od dochodu uzyskanego w rodzinie. Dodatkowo KDR wydawana jest także na dzieci przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej. Mogą z niej korzystać rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium kraju,
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy,
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W praktyce oznacza to, że matka i ojciec rodzin wielodzietnych mogą bezterminowo korzystać ze zniżek. 

KDR nie dla każdego rodzica

"(...) żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej" - przypomina resort rodziny i polityki społecznej.

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny?

Program przygotowany z myślą o rodzinach wielodzietnych uprawnia do licznych upustów oferowanych przez partnerów akcji. Rabaty przyznawane są w formie zniżek ustawowych. Posiadacze karty mogą korzystać m.in. ze zniżek na przejazdy kolejowe – 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne (dotyczy rodziców lub małżonków rodziców), zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Wśród zniżek ustawowych są również darmowe wejścia do parków narodowych w Polsce, niższa opłata za wyrobienie paszportu oraz wyższy limit zużycia energii elektrycznej - na poziomie 3000 kWh - z gwarancją stałej ceny z 2022 r. dla pozostałych gospodarstw domowych górna granica wynosi 2000 kWh. W niektórych gminach posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać z niższej opłaty za wywóz śmieci.

To nie koniec preferencji dla rodziców posiadających co najmniej troje dzieci. Oprócz zniżek ustawowych są te nieustawowe, oferowane przez prywatne przedsiębiorstwa, które dołączyły do programu. Wśród nich znaleźć można m.in. zniżki na stacjach benzynowych, rabaty na zakupy w sklepach spożywczych, czy tańsze pakiety medyczne i ubezpieczenia u partnerów programu.

Pełen wykaz instytucji oraz firm, które są partnerami programu Karty Dużej Rodziny, jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl, www.empatia.mrpips.gov.pl.

Blisko 30 tys. partnerów Karty Dużej Rodziny

Co istotne, ze zniżek posiadacze karty mogą korzystać na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy, która ją wydała. Dodatkowo zniżki na ogół przysługują każdemu członkowi rodziny w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że dana firma oferuje inne rabaty dzieciom czy osobom niepełnosprawnym.

Karta Dużej Rodziny - sektory, w których można skorzystać ze zniżek 

Sektory

Liczba partnerów w Polsce

Art. przemysłowe

1073

Edukacja

2960

Kultura

1006

Łączność

1928

Mieszkanie

1162

Odzież i obuwie

3098

Sport, rekreacja, turystyka

3341

Transport

3352

Usługi

6163

Usługi na odległość

561

Zdrowie

3285

Żywność

3387

Źródło: Bankier.pl, na podstawie danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, stan na 23.01.2023 r.

W celu skorzystania z przygotowanych ulg w punktach, które honorują Kartę Dużej Rodziny, wystarczy okazać ją przy kasie lub na stronie internetowej partnera, podając wymagane dane. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza, że nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Ile kosztuje wydanie Karty Dużej Rodziny?

Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej w formie elektronicznej. Za domówienie karty w tradycyjnej formie trzeba zapłacić 10 zł (duplikat kosztuje 11 zł). Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Rodzice (w tym rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka) mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18. roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25. roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak wygląda przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Gmina powinna rozpatrzyć wniosek o wydanie karty niezwłocznie. Natomiast sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego są rozpatrzone nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania. Przy czym w sytuacji, kiedy jeden z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek należy złożyć również w jego miejscu zamieszkania.

fot. / / Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Dokumenty o wydanie karty może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny. Jednak należy pamiętać, że rodzice nie mogą być pozbawieni w stosunku do co najmniej trojga dzieci władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Podstawowym dokumentem, jaki należy złożyć w celu otrzymania Karty Dużej Rodziny, jest wniosek (do pobrania ze strony ministerstwa). Dodatkowo poszczególni członkowie rodziny są zobowiązani do przedłożenia:

 • w przypadku rodzica – dowodu osobistego lub paszportu, oświadczenia, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku, do co najmniej trojga dzieci,
 • w przypadku rodzica małżonka jednego z rodziców, tj. macochy lub ojczyma – dowodu osobistego lub paszportu oraz aktu małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – dowód osobisty lub paszport, oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci w wieku poniżej 18. roku życia – akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych – dowód osobisty lub paszport, orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku cudzoziemca – dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce oraz zezwolenia na pobyt w kraju.

Czy trzeba być małżeństwem, aby korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Warunkiem korzystania z Karty Dużej Rodziny jest posiadanie na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci. W związku z czym rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje karta bez względu na to, czy są małżeństwem. Dotyczy to również rozwodników, osób posiadających różne miejsca zamieszkania oraz tworzących związki nieformalne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas uprawnienia nie będą mu przysługiwały. Natomiast w przypadku małżeństwa, macosze lub ojczymowi przysługują uprawnienia nawet, jeżeli małżonek rodzica nie ma żadnego własnego dziecka.

Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny?

Partnerem programu Karta Dużej Rodziny może zostać każdy podmiot, który zapewni zniżki lub dodatkowe uprawnienia dla rodzin wielodzietnych. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny zamieszczonej na stronie ministerstwa. Po weryfikacji formularza nadesłanego przez dany podmiot, zostają uzgodnione indywidualne warunki współpracy. Następnie minister rodziny, pracy i polityki społecznej (w przypadku firm i instytucji działających na terenie całego kraju) lub Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (w przypadku firm i instytucji działających lokalnie) podpisuje z firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Do współpracy może przystąpić każdy podmiot niezależnie od sektora, w którym działa czy wielkości. Korzyści dla przedsiębiorcy przystępującego do programu Karta Dużej Rodziny:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin,
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”,
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji,
 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Karta Dużej Rodziny to przede wszystkim zniżki, które mają ułatwić wielodzietnym rodzinom dostęp do oferty kulturowej czy sportowej. Zakres usług jest szeroki. Od porad prawnych, poprzez medyczne, aż po ofertę mniejszych stacjonarnych sklepów, oferujących przybory szkolne, odzież, obuwie czy zabawki. Lista zniżek jest na bieżąco aktualizowana, dlatego warto ją przejrzeć przed wyjściem na zakupy, do kina czy wyjazdem na urlop.

Źródło:
Tematy
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (4)

dodaj komentarz
mmaciek89
Ja tam nie narzekam, grosz do grosza i zawsze jakaś oszczędność w skali miesiąca się uzbiera. A na karte dużej rodziny rabat dają jeszcze na samochody w ssangu, o innych firmach moto jeszcze nie słyszałem
kazumo
Karta Duże Rodziny to w relikt po Komorowski oraz rządach PO. Ta Karta nic nie wnosi do codziennego życia - wychowywania dzieci. Zniżka 5 groszy na litrze benzyny? Zniżka 2zł na basen miejski? Zniżka 5zł na kino miejskie? Program 500+ to realna codzienna pomoc, którą wprowadził rząd PiS.
zbyszek_od_dobrej_zmiany
Niektórzy wolą marchewkę na kiju niż wepchniętą w d...
radeks8
zniżka 37% na kolej, rabat 10% w Simply, bezpłatne wejście do parków narodowych i wielu muzeów, jakie to ma znaczenie, kiedy została wprowadzana?

Powiązane: Budżet rodziny

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki