FAST FINANCE S.A.: wyniki finansowe

2020-05-15 23:29
publikacja
2020-05-15 23:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FF_skonsolidowane_polroczne_SF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
raport_z_przegladu_FAST_FINANCE_skrocone_jednostkowe_MSR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_kapitalowej_-_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów 4 325 10 827 1 009 2 554
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 702 1 962 164 463
III. Zysk (strata) brutto 114 900 27 212
IV. Zysk (strata) netto -30 667 -7 157
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 915 -268 913 -63
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 1 318 0 311
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 68 -1 287 16 -304
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 3 983 -237 929 -56
IX. Aktywa razem 35 753 173 012 8 408 39 667
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 595 96 541 18 014 22 134
XI. Zobowiązania długoterminowe 19 250 70 155 4 527 16 085
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 57 345 26 386 13 487 6 050
XIII. Kapitał własny -40 842 76 741 -9 605 17 595
XIV. Kapitał zakładowy 1 000 1 000 235 229
XV. Liczba akcji (w szt.) 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,03 0,00 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00 0,03 0,00 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,63 3,07 -0,38 0,70
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,63 3,07 -0,38 0,70
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych
sprawozdaniem finansowym oraz za okresy porównywalne ustalane są na
podstawie kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Podstawowe
pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych
porównywalnych przeliczono na euro.


Poszczególne
pozycje bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy
Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu – kurs
średni na dzień 30.06.2019 roku wynosił 4,2520; na dzień 30.06.2018 roku
wynosił 4,3616 PLN, kurs średni na dzień 31.12.2018 roku wynosił 4,3000
PLN.


Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.


Kurs średni w
okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 roku obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR =
4,2880 PLN.


Kurs średni w
okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 roku obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR =
4,2395 PLN.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
FF skonsolidowane półroczne SF 2019.pdfFF skonsolidowane półroczne SF 2019.pdf FF skonsolidowane półroczne SF 2019.pdf
Raport z przeglądu.pdfRaport z przeglądu.pdf Raport z przeglądu.pdf
raport z przeglądu FAST FINANCE_skrocone_jednostkowe_MSR.pdfraport z przeglądu FAST FINANCE_skrocone_jednostkowe_MSR.pdf raport z przeglądu FAST FINANCE_skrocone_jednostkowe_MSR.pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej - I półrocze 2019.pdfSprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej - I półrocze 2019.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy kapitałowej - I półrocze 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-15 Wojciech Horoch Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki