REKLAMA

ENERGA S.A.: wyniki finansowe

2021-11-10 17:39
publikacja
2021-11-10 17:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Skrocone_srodroczne_jednostkowe_SF_Energa_SA_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30.09.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_SF_Grupy_Energa_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30.09.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Informacja_do_skroconego_skonsolidowanego_raportu_Grupy_Energa_za_III_kw._2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_Energa_SA_III_kw._2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Energa_III_kw._2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
II. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
III. Przychody ze sprzedaży 47 59 10 13
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (57) (69) (13) (16)
V. Zysk (strata) brutto 181 (147) 40 (33)
VI. Zysk (strata) netto 203 (131) 45 (29)
VII. Całkowite dochody 265 (198) 58 (45)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (26) 36 (6) 8
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 309 (184) 68 (41)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (244) (587) (54) (132)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 39 (735) 9 (165)
XII. Zysk (strata) netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 0,49 (0,32) 0,11 (0,07)
XIII. Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414 414 414 414
XIV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XV. 30 września 2021 31 grudnia 2020 30 września 2021 31 grudnia 2020
XVI. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XVII. (niebadane) (niebadane)
XVIII. Aktywa trwałe 11 321 11 426 2 444 2 476
XIX. Aktywa obrotowe 1 219 1 772 263 384
XX. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 31 0 7 0
XXI. Aktywa razem 12 571 13 198 2 713 2 860
XXII. Zobowiązania długoterminowe 3 151 3 926 680 851
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 203 2 320 476 503
XXIV. Kapitał własny 7 217 6 952 1 558 1 506
XXV. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 976 980
XXVI. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 17,43 16,79 3,76 3,64
XXVII. Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) na koniec okresu 414 414 414 414
XXVIII. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa SA 3 kwartały 2021 3 kwartały 2020 3 kwartały 2021 3 kwartały 2020
XXIX. narastająco narastająco narastająco narastająco
XXX. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XXXI. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXXII. (przekształcone) (przekształcone)
XXXIII. Przychody ze sprzedaży 9 986 9 105 2 191 2 050
XXXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 237 299 271 67
XXXV. Zysk (strata) brutto 1 242 (533) 272 (120)
XXXVI. Zysk (strata) netto za okres przypadający na właścicieli jednostki dominującej 976 (628) 214 (141)
XXXVII. Całkowite dochody 989 (762) 217 (172)
XXXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 925 1 947 642 438
XXXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 797) (2 012) (394) (453)
XL. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 018) (1 184) (223) (267)
XLI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 110 (1 249) 24 (281)
XLII. Zysk (strata) netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 2,36 (1,52) 0,52 (0,39)
XLIII. Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414 414 414 414
XLIV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XLV. 30 września 2021 31 grudnia 2020 30 września 2021 31 grudnia 2020
XLVI. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XLVII. (niebadane) (przekształcone) (niebadane) (przekształcone)
XLVIII. Aktywa trwałe 17 881 16 939 3 860 3 671
XLIX. Aktywa obrotowe 2 513 2 729 542 591
L. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 98 0 21 0
LI. Aktywa razem 20 492 19 668 4 423 4 262
LII. Zobowiązania długoterminowe 6 751 6 861 1 457 1 487
LIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 971 4 064 857 881
LIV. Zobowiązanie bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 33 0 7 0
LV. Kapitał własny 9 737 8 743 2 102 1 895
LVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 786 8 779 2 112 1 902
LVII. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 976 980
LVIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 23,64 21,21 5,10 4,60
LIX. Liczba akcji (w mln) zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję 414 414 414 414
LX. Liczba akcji zwykłych (w mln) na koniec okresu 414 414 414 414


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2021 roku oraz
30 września 2020 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:


(1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30
września 2021 roku - 4,6329, na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148.


(2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
do 30 września 2021 roku - 4,5585, okresu od 1 stycznia do 30 września
2020 roku - 4,4420.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2021.pdf1. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2021.pdf 1. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2021
2. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2021.pdf2. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2021.pdf 2. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2021
3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2021.pdf3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2021.pdf 3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2021
4. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_III kw. 2021.pdf4. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_III kw. 2021.pdf 4. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_III kw. 2021
5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_III kw. 2021.pdf5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_III kw. 2021.pdf 5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_III kw. 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Prezes Zarządu Energi SA
2021-11-10 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2021-11-10 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2021-11-10 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki