EMC: wyniki finansowe

2020-03-31 19:29
publikacja
2020-03-31 19:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
EMC_IM_SA_2020-03-30_RN_U2_Z1_Ocena__2019_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
EMCIMSA_Z_2020-03-30_U7_Z1-_oswiadczenie_RN_o_wyborze_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
A19_EMC_Group_Sprawozdanie_z_badania_(SSF).T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC_SF_2019.pdf_(1)_(1).xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC-_EMC_IM_SA_Sprawozdanie_Zarządu.pdf_(1).xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC_SF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_EMC-_EMC_IM_SA_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES: 01.01.2019- 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 410 402 372 099 95 402 87 206
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 070 -10 949 -249 -2 566
III. Zysk (strata) brutto -7 399 -17 247 -1 720 -4 042
IV. Zysk (strata) netto -8 820 -18 593 -2 050 -4 357
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 272 -5 757 95 810 -24 565
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 432 -11 752 -16 9629 -50 145
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 587 12 840 135 881 54 787
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 14 427 -4 669 3 323 -1 094
IX. Średnioważona liczba akcji 13 480 487 13 285 346 13 480 487 13 285 346
X. Zysk ( strata) na jedną akcję w PLN/EUR -0,6279 -1,3308 -0,1521 -0,3280
XI. EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 20 702 5 861 4 812 1 374
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 368 570 295 450 86 549 68 709
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 252 399 198 231 59 269 46 100
XIV. Zobowiązania długoterminowe 166 797 87 938 39 168 20 451
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 85 602 110 293 20 101 25 650
XVI. Kapitał własny 116 171 97 219 27 280 22 609
XVII. Kapitał podstawowy 88 755 53 141 20 842 12 358
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 8,6177 7,3178 2,0237 1,7018


Średnie kursy wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem
finansowym w stosunku do EUR, ustalane przez NBP.


Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2019 roku     
                    1
EUR =  4,2585 PLNŚredni kurs obowiązujący w
okresie 2019 roku                               1
EUR = 4,3018 PLNKurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2018 roku          
              1
EUR = 4,3000 PLNŚredni kurs obowiązujący w okresie 2018 roku                              
1 EUR = 4,2669 PLN


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
EMC IM SA_2020-03-30_RN_U2_Z1_Ocena 2019 z działalności.pdfEMC IM SA_2020-03-30_RN_U2_Z1_Ocena 2019 z działalności.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiąca Załącznik do uchwały nr 02/03/2020 podjętej za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
EMCIMSA_Z_2020-03-30_U7_Z1- oświadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej.pdfEMCIMSA_Z_2020-03-30_U7_Z1- oświadczenie RN o wyborze firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie o firmie audytorskiej
A19 EMC Group Sprawozdanie z badania (SSF).T.pdfA19 EMC Group Sprawozdanie z badania (SSF).T.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego
Grupa EMC SF_2019.pdf (1) (1).xmlGrupa EMC SF_2019.pdf (1) (1).xml Roczne skonsolidowane sprawozdanie fiansowe za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019r. podpisane przez członków Zarządu (podpisane poprzez profile zaufane wszystkich członków Zarządu - epuap) w formacie.xml
Grupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu.pdf (1).xmlGrupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu.pdf (1).xml Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2019 z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA zawierające: Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego, Informację zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej, Pismo zarządu, Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych - podpisane przez członków Zarządu (podpisane poprzez profile zaufane wszystkich członków Zarządu - epuap) w formacie.xml
Grupa EMC SF_2019.pdfGrupa EMC SF_2019.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie fiansowe za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. w formacie pdf
Grupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu.pdfGrupa EMC- EMC IM SA Sprawozdanie Zarządu.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2018 z działalności Grupy EMC Instytut Medyczny SA obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA zawierające: Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego, Informację zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej, Pismo zarządu, Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, Oświadczenie na temat informacji niefinansowych w formacie pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2020-03-31 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2020-03-31 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
2020-03-31 Michał John Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki