REKLAMA
SPRAWDŹ

BRAND24 S.A.: wyniki finansowe

2023-03-28 22:09
publikacja
2023-03-28 22:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
B24_JSF_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B24_JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B24_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B24_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B24_Ocena_RN_Jdn_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
B24_Osw_RN_Jdnst_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB-JSF-Brand-24_2022-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Przychody ze sprzedaży 21 325,00 15 370,00 4 549,00 3 358,00
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 571,00 9 016,00 2 895,00 1 970,00
III. EBITDA 5 393,00 3 121,00 1 150,00 682,00
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 897,00 928,00 618,00 203,00
V. Zysk (strata) netto 1 617,00 354,00 345,00 77,00
VI. Aktywa razem 13 974,00 11 361,00 2 980,00 2 470,00
VII. Aktywa obrotowe 4 997,00 3 022,00 1 065,00 657,00
VIII. Kapitał własny 6 910,00 4 689,00 1 473,00 1 020,00
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 064,00 6 672,00 1 506,00 1 451,00
X. Zobowiązania długoterminowe 2 911,00 2 484,00 621,00 540,00
Dane finansowe zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie
stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w
danym okresie sprawozdawczym tzn.
dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6883 PLN oraz
dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 1 EUR = 4,5775 PLN
-poszczególne pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień
bilansowy tj.
31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899 PLN i
31 grudnia 2021 roku 1 EUR= 4,5994 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
B24_JSF_2022-12-31_pl.xhtmlB24_JSF_2022-12-31_pl.xhtml Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2022
B24_JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xadesB24_JSF_2022-12-31_pl.xhtml.xades Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2022 - podpis
B24_SZzD_2022-12-31_pl.xhtmlB24_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarzadu 2022
B24_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesB24_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Zarzadu 2022 - podpis
B24_Ocena_RN_Jdn_2022-12-31_pl.xhtmlB24_Ocena_RN_Jdn_2022-12-31_pl.xhtml Ocena
B24_Osw_RN_Jdnst_2022-12-31_pl.xhtmlB24_Osw_RN_Jdnst_2022-12-31_pl.xhtml Oswiadczenie
SzB-JSF-Brand-24_2022-12-31_pl.xhtmlSzB-JSF-Brand-24_2022-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie bieglego rewidenta
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki