REKLAMA

ASSECO POLAND: wyniki finansowe

2021-08-25 17:35
publikacja
2021-08-25 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Asseco_Skonsolidowane_sprawozdanie_HY'21-2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21_HY_ACP_Review_Report_PAS_consolidated_condensed_(P)_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Asseco_Poland_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_HY_2021-1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
21_HY_ACP__Review_Report_PAS_standalone_condensed_(P)_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
HY'21_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Asseco.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody operacyjne 6 791,0 5 770,7 1 493 447 1 299 327
II. Zysk z działalności operacyjnej 672,0 553,5 147 783 124 626
III. Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwięć 640,1 502,7 140 768 113 188
IV. Zysk za okres sprawozdawczy 502,4 388,0 110 486 87 362
V. Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 241,8 176,8 53 176 39 808
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 465,9 750,2 102 459 168 915
VII. Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) z działalności inwestycyjnej (336,0) (124,0) (73 892) (27 920)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (517,9) (350,1) (113 894) (78 828)
IX. Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe (okresem porównywalnym jest stan na 31.12.2020 roku) 2 492,4 2 896,0 551 318 627 546
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 2,91 2,13 0,64 0,48
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 2,91 2,13 0,64 0,48


Pozycje dotyczące
skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:


- w okresie od 1
stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku 1 EUR = 4,5472 PLN


- w okresie od 1
stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku 1 EUR = 4,4413 PLN

Stan środków
pieniężnych Grupy na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz w
okresie poprzednim przeliczono według średnich kursów dziennych
ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:


- kurs
obowiązujący w dniu 30 czerwca 2021 roku 1 EUR = 4,5208 PLN


- kurs
obowiązujący w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa_Asseco_Skonsolidowane_sprawozdanie_HY'21-2.pdfGrupa_Asseco_Skonsolidowane_sprawozdanie_HY'21-2.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowe Asseco
21 HY ACP Review Report PAS consolidated condensed (P) signed.pdf21 HY ACP Review Report PAS consolidated condensed (P) signed.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco
Asseco_Poland_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_HY_2021-1.pdfAsseco_Poland_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_HY_2021-1.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A.
21 HY ACP Review Report PAS standalone condensed (P) signed.pdf21 HY ACP Review Report PAS standalone condensed (P) signed.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A.
HY'21 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco.pdfHY'21 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Asseco.pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-25 Adam Góral Prezes Zarządu
2021-08-25 Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu
2021-08-25 Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu
2021-08-25 Marek Panek Wiceprezes Zarządu
2021-08-25 Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu
2021-08-25 Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu
2021-08-25 Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu
2021-08-25 Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu
2021-08-25 Artur Wiza Wiceprezes Zarządu
2021-08-25 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki