3,6800 zł
5,14% 0,1800 zł
ZUE SA (ZUE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_ZUE_SA_za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_ZUE_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Jednostki_Dominujacej_ZUE_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_ZUE_za_rok_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_ZUE_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_ZUE_S.A._dotyczaca_sprawozdania_z_dzialalnosci_emitenta_i_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_ZUE_S.A._dotyczace_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 996 215 832 725 231 581 195 159
II. Zysk brutto ze sprzedaży 27 947 -56 038 6 497 -13 133
III. Zysk z działalności operacyjnej 7 870 -77 890 1 829 -18 254
IV. Zysk brutto 6 753 -77 304 1 570 -18 117
V. Zysk netto 3 777 -62 585 878 -14 668
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3 753 -62 794 872 -14 717
VII. Liczba akcji w (w sztukach) 23 030 083 23 030 083 23 030 083 23 030 083
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -53 530 -22 180 -12 444 -5 198
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -2 245 -17 467 -522 -4 094
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 4 432 3 591 1 030 842
XI. Przepływy netto razem -51 343 -36 056 -11 936 -8 450
XII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 30 378 81 723 7 133 19 005
XIII. Aktywa razem 554 637 629 562 130 242 146 409
XIV. Zobowiązania długoterminowe 53 318 36 402 12 520 8 466
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 350 878 446 412 82 395 103 816
XVI. Zobowiązania razem 404 196 482 814 94 915 112 282
XVII. Kapitał własny 150 441 146 748 35 327 34 127
XVIII. Kapitał podstawowy 5 758 5 758 1 352 1 339


Pozycje aktywów i pasywów oraz środki pieniężne na początek i koniec
okresu w rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po średnim
kursie NBP dla euro obowiązującym na dzień 31.12.2019 r. wynoszącym
4,2585 (dane za 2019) oraz po średnim kursie NBP dla euro obowiązującym
na dzień 31.12.2018 r. wynoszącym 4,300 (dane za 2018). Pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, zostały przeliczone
jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych na ostatni
dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro 4,3018 (dane
za 2019) oraz jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP ustalonych
na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu, po kursie euro
4,2669 (dane za 2018).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarzadu ZUE SA za 2019 rok.pdfList Prezesa Zarzadu ZUE SA za 2019 rok.pdf List Prezesa Zarządu ZUE S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ZUE za rok 2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ZUE za rok 2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ZUE za rok 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok 2019
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ZUE za 2019.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ZUE za 2019.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ZUE za 2019
Ocena Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfOcena Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Ocena Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Oświadczenie Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej ZUE S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-16 Wiesław Nowak Prezes Zarządu
2020-03-16 Anna Mroczek Wiceprezes Zarządu
2020-03-16 Jerzy Czeremuga Wiceprezes Zarządu
2020-03-16 Maciej Nowak Wiceprezes Zarządu
2020-03-16 Marcin Wiśniewski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-16 Ewa Bosak Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.