1,1800 zł
0,00% 0,0000 zł
ZAMET INDUSTRY SA (ZMT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
19_HY_GK_ZAMET_Raport_z_przegladu_FINAL.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_HY_ZAMET_Raport_z_przegladu_FINAL.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZAMET_SSF_2019q2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZAMET_JSF_2019q2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_q2_Sprawozdanie_Zarzadu_ZAMET.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży 97 349 81 268 22 703 19 169
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 030 11 576 4 671 2 731
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 933 3 296 2 083 777
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 6 554 2 335 1 528 551
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 766 9 012 1 811 2 126
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 600 5 693 -840 1 343
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 418 -1 890 -4 062 -446
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -13 252 12 815 -3 090 3 023
IX. Aktywa razem 208 748 206 826 49 094 48 099
X. Zobowiązania razem 81 683 86 494 19 210 20 115
XI. Zobowiązania długoterminowe 23 819 14 509 5 602 3 374
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 57 864 71 985 13 609 16 741
XIII. Kapitał własny 127 065 120 332 29 884 27 984
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 127 065 120 332 29 884 27 984
XV. Kapitał zakładowy 74 144 74 144 17 437 17 243
XVI. Liczba akcji (w szt.) 105 920 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,0619 0,0221 0,0144 0,0052
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,0619 0,0221 0,0144 0,0052
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,1996 1,1361 0,2821 0,2642
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,1996 1,1361 0,2821 0,2642
Wybrane dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 2 497 1 773 582 418
XXII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 326 820 309 193
XXIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 47 29 11 7
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 218 710 51 167
XXV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej 47 1 588 11 375
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 877 9 956 205 2 348
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 42 -2 575 10 -607
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 242 -2 405 -2 855 -567
XXIX. Przepływy pieniężne netto razem -11 323 4 976 -2 641 1 174
XXX. Aktywa razem 119 221 131 920 28 039 30 679
XXXI. Zobowiązania razem 5 466 18 212 1 286 4 235
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 1 160 1 342 273 312
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 306 16 870 1 013 3 923
XXXIV. Kapitał własny 113 755 113 708 26 753 26 444
XXXV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 113 755 113 708 26 753 26 444
XXXVI. Kapitał zakładowy 74 144 74 144 17 437 17 243
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 105 920 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
XXXVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,0004 0,0150 0,0001 0,0035
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,0004 0,0150 0,0001 0,0035
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,0740 1,0735 0,2526 0,2497
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,0740 1,0735 0,2526 0,2497


Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego
oraz jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na
dzień 30.06.2019 r. oraz 31.12.2018 r. Zaprezentowane wartości, o ile
nie określono, uwzględniają działalność kontynuowaną oraz zaniechaną.
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walutę
euro w następujący sposób:- pozycje
dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
za I półrocze 2019 roku (odpowiednio za I półrocze 2018 roku)
przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
Kurs ten za I półrocze 2019 r. wyniósł 1 euro = 4,2880 zł i odpowiednio
za I półrocze 2018 r. wyniósł 1 euro = 4,2395 zł.-
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone wg średniego
kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten
wyniósł na 30 czerwca 2019 roku 1 euro = 4,2520 zł; na 31 grudnia 2018
roku 1 euro = 4,3000 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
19 HY GK ZAMET Raport z przeglądu_FINAL.T.pdf19 HY GK ZAMET Raport z przeglądu_FINAL.T.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
19 HY ZAMET Raport z przeglądu_FINAL.T.pdf19 HY ZAMET Raport z przeglądu_FINAL.T.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.
ZAMET_SSF 2019q2.pdfZAMET_SSF 2019q2.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
ZAMET_JSF 2019q2.pdfZAMET_JSF 2019q2.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
2019 q2 Sprawozdanie Zarządu ZAMET.pdf2019 q2 Sprawozdanie Zarządu ZAMET.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2019-09-23 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.