REKLAMA

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2023-09-14 06:25
publikacja
2023-09-14 06:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_GK_WIELTON_za_1H2023-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_2023_PSF_PZR_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_2023_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 1 701 186 1 636 168 368 781 352 417
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 70 144 62 210 15 206 13 400
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 68 856 82 476 14 927 17 765
IV. Zysk (strata) netto 53 460 85 792 11 589 18 479
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 54 190 83 978 11 747 18 088
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,90 1,39 0,19 0,30
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,90 1,39 0,19 0,30
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,6130 4,6427
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 105 465 -100 930 22 863 -21 740
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -69 445 -58 793 -15 054 -12 664
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -52 558 110 800 -11 393 23 865
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -16 538 -48 923 -3 585 -10 538
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,6130 4,6427
XIV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XV. Bilans 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XVI. Aktywa 2 126 899 2 104 817 477 923 448 798
XVII. Zobowiązania długoterminowe 302 841 345 872 68 050 73 748
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 232 253 1 194 010 276 892 254 592
XIX. Kapitał własny 591 805 564 935 132 981 120 458
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 582 565 554 278 130 905 118 185
XXI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu - - 4,4503 4,6899
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXII. Przychody ze sprzedaży 939 784 912 880 203 725 196 627
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 65 783 43 389 14 260 9 346
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 888 40 676 16 451 8 761
XXV. Zysk (strata) netto 63 538 48 386 13 774 10 422
XXVI. Liczba akcji w szt. 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
XXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR) 1,05 0,80 0,23 0,17
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR) 1,05 0,80 0,23 0,17
XXIX. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,6130 4,6427
Rachunek przepływów pienieżnych
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 59 004 -20 214 12 791 -4 354
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53 018 -30 273 -11 493 -6 521
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -32 370 28 042 -7 017 6 040
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem -26 384 -22 445 -5 719 -4 834
XXXIV. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,6130 4,6427
XXXV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XXXVI. Bilans 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XXXVII. Aktywa 1 459 481 1 413 108 327 951 301 309
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 964 401 967 395 216 705 206 272
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 163 414 195 176 36 720 41 616
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 765 977 744 892 172 118 158 829
XLI. Kapitał własny 495 080 445 713 111 246 95 037
XLII. Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 713 2 575
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,20 7,38 1,84 1,57
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,20 7,38 1,84 1,57
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł 0,40 - 0,09 -
XLVI. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,4503 4,6899
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF GK WIELTON za 1H2023-sig.pdfSSF GK WIELTON za 1H2023-sig.pdf ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 CZERWCA 2023 R.
Wielton 2023 PSF PZR skrócone EMITENT PL-sig.pdfWielton 2023 PSF PZR skrócone EMITENT PL-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2023 R
Wielton 2023 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdfWielton 2023 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2023 R

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-14 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak
2023-09-14 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2023-09-14 Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu Piotr Kuś
2023-09-14 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
2023-09-14 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski
2023-09-14 Andrzej Mowczan Członek Zarządu Andrzej Mowczan
2023-09-14 Maciej Grzelązka Członek Zarządu Maciej Grzelązka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki