REKLAMA

WASKO S.A.: wyniki finansowe

2020-09-04 17:17
publikacja
2020-09-04 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_30062020_WASKO_SZ_PSr.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02_30062020_WASKO_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03_30062020_WASKO_PSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
04_30062020_WASKO_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
05_30062020_WASKO_PSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO
I. Przychody netto ze sprzedaży 174 117 155 468 39 205 36 256
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 316 1 718 521 401
III. Zysk (strata) brutto 2 456 1 982 553 462
IV. Zysk (strata) netto 1 631 1 279 367 298
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 612 1 300 363 303
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 966 -29 979 -3 145 -6 991
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 149 -5 021 -1 835 -1 171
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 814 26 025 2 660 6 069
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -10 301 -8 975 -2 319 -2 093
Dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2020 oraz na dzień 31.12.2019
X. Aktywa razem 378 517 395 932 84 755 92 975
XI. Zobowiązania długoterminowe 10 115 13 343 2 265 3 133
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 131 939 145 689 29 543 34 211
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 231 930 232 142 51 932 54 513
XIV. Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 187 91 187 20 418 21 413
XV. Liczba akcji 91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 0,01 0,00 0,00
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,54 2,55 0,57 0,60
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A.
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży 107 661 99 916 24 241 23 301
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -282 -1 957 -63 -456
XX. Zysk (strata) brutto 3 381 -2 002 761 -467
XXI. Zysk (strata) netto 3 397 -1 754 765 -409
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 237 -21 181 -3 431 -4 940
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 440 -7 065 -1 000 -1 648
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 149 25 289 2 510 5 898
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -8 528 -2 957 -1 920 -690
Dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2020 oraz na dzień 31.12.2019
XXVI. Aktywa razem 321 521 323 172 71 993 75 889
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 7 033 10 602 1 575 2 490
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 123 257 122 912 27 599 28 863
XXIX. Kapitał własny 191 231 189 658 42 819 44 536
XXX. Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 187 91 187 20 418 21 413
XXXI. Liczba akcji 91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,04 -0,02 0,01 0,00
XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,10 2,08 0,47 0,49
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
01_30062020 WASKO SZ_PSr.pdf01_30062020 WASKO SZ_PSr.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
02_30062020_WASKO_SSF.pdf02_30062020_WASKO_SSF.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.
ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU
03_30062020_WASKO_PSSF.pdf03_30062020_WASKO_PSSF.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 30 CZERWCA 2020 ROKU
04_30062020_WASKO_JSF.pdf04_30062020_WASKO_JSF.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE WASKO S.A.
ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU
05_30062020_WASKO_PSF.pdf05_30062020_WASKO_PSF.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 30 CZERWCA 2020 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Wojciech Wajda Prezes Zarządu
2020-09-04 Andrzej Rymuza Wiceprezes Zarządu
2020-09-04 Paweł Kuch Wiceprezes Zarządu
2020-09-04 Włodzimierz Sosnowski Członek Zarządu
2020-09-04 Michał Mental Członek Zarządu
2020-09-04 Tomasz Macalik Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki