PILNE

WASKO S.A.: wyniki finansowe

2020-04-29 18:07
publikacja
2020-04-29 18:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_WASKO_RS_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.
I. Przychody netto ze sprzedaży 414 979 319 808 96 467 74 950
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 515 7 606 1 747 1 783
III. Zysk (strata) brutto 7 865 9 172 1 828 2 150
IV. Zysk (strata) netto 5 399 6 788 1 255 1 591
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 856 6 822 1 361 1 599
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 912 23 951 909 5 613
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 158 -9 268 -2 826 -2 172
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 782 9 374 1 112 2 197
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -3 464 24 057 -805 5 638
DANE BILANSOWE
X. Aktywa razem 395 932 361 254 92 975 84 013
XI. Zobowiązania długoterminowe 13 343 4 052 3 133 942
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 145 689 125 533 34 211 29 194
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 232 142 226 295 54 513 52 627
XIV. Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 187 91 187 21 413 21 206
XV. Liczba akcji 91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,06 0,07 0,01 0,02
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,55 2,48 0,60 0,58
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_WASKO_RS_2019.pdfGK_WASKO_RS_2019.pdf - PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A.

- SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2019

- SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2019 WRAZ Z OŚWIADCZENIEM NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

- SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK OBROTOWY, KTÓRY ZAKOŃCZYŁ SIĘ 31 GRUDNIA 2019 R.

- OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WASKO S.A. W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDAŃ WASKO S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

- OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WASKO S.A. W SPRAWIE DOKONANIA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A. I SKOSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

- OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WASKO S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-29 Wojciech Wajda Prezes Zarządu
2020-04-29 Andrzej Rymuza Wiceprezes Zarządu
2020-04-29 Michał Mental Członek Zarządu
2020-04-29 Tomasz Macalik Członek Zarządu
2020-04-29 Włodzimierz Sosnowski Członek Zarządu
2020-04-29 Rafał Stefanowski Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-29 Mikołaj Ścierski Sporządzający
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki