13,4000 zł
-1,47% -0,2000 zł
VOTUM (VOT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_IIIQ2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe - Grupa Kapitałowa VOTUM
I. Przychody ze sprzedaży 98 475 76 068 22 855 17 884
II. Koszty działalności operacyjnej 82 271 69 575 19 095 16 357
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 072 6 686 3 730 1 572
IV. Zysk (strata) brutto 15 488 6 105 3 595 1 435
V. Zysk (strata) netto 13 166 4 821 3 056 1 133
VI. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 200 100 46 24
VII. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 12 966 4 721 3 009 1 110
VIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
IX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,08 0,39 0,25 0,09
X. Aktywa razem 98 838 94 443 22 599 21 963
XI. Zobowiązania razem 47 485 53 243 10 857 12 382
XII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 32 324 30 788 7 391 7 160
XIII. Kapitał własny 51 353 41 200 11 742 9 581
XIV. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 274 279
XV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,28 3,43 0,98 0,8
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 971 5 255 1 154 1 235
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 620 1 177 -1 304 277
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 007 -5 800 -698 -1 364
Wybrane dane finansowe - VOTUM s.A.
XIX. Przychody ze sprzedaży 62 841 57 673 14 585 13 559
XX. Koszty działalności operacyjnej 56 769 57 890 13 176 13 610
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 523 12 496 2 674 2 938
XXII. Zysk (strata) brutto 11 257 12 334 2 613 2 900
XXIII. Zysk (strata) netto 9 464 11 211 2 196 2 636
XXIV. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XXV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,79 0,93 0,18 0,22
XXVI. Aktywa razem 86 318 86 201 19 736 20 047
XXVII. Zobowiązania razem 37 080 44 109 8 478 10 258
XXVIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 28 726 29 253 6 568 6 803
XXIX. Kapitał własny 49 238 42 092 11 258 9 789
XXX. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 274 279
XXXI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 4,1 3,51 0,94 0,82
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 665 -2 810 154 -661
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 201 5 890 -743 1 385
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 552 -1 450 -360 -341


Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za
okres od 1 stycznia 2019 roku do30 września 2019 roku. Dane
porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku
dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1
stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku dla skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym
kapitale własnym.

Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust.
2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku:-
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy:-
30 września 2019 roku: 1 EUR = 4,3736 PLN- 31 grudnia 2018 roku:
1 EUR = 4,3000 PLN- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez NBP obowiązującychna ostatni dzień każdego miesiąca do
końca III kwartału danego roku:-od 1 stycznia 2019 do 30
września 2019: 1 EUR = 4,3086 PLN-od 1 stycznia 2018 do 30
września 2018: 1 EUR = 4,2535 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za IIIQ2019 r..pdfRaport za IIIQ2019 r..pdf Raport za IIIQ2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Bartłomiej Krupa Prezes Zarządu
2019-11-26 Tomasz Stanisławski Wiceprezes Zarządu
2019-11-26 Kamil Krążek Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.