REKLAMA

VERCOM S.A.: wyniki finansowe

2022-09-06 22:05
publikacja
2022-09-06 22:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Vercom_sprawozdanie_zarzadu_Q2_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ENG_Vercom_management_report_Q2_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Vercom_2022_Q2_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Vercom_2022_Q2_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Vercom_V58H0A_Raport_z_przegladu_SSF_30062022_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Vercom_V58H0A_Raport_z_przegladu_JSF_30062022_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody ze sprzedaży 102 923 78 152 22 169 17 187
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 14 606 14 150 3 146 3 112
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 13 550 13 107 2 919 2 882
IV. Zysk/strata netto 11 393 11 502 2 454 2 529
V. Liczba akcji 22 223 785 14 832 739 22 223 785 14 832 739
VI. Zysk netto na akcję (w zł na jedną akcję) 0,61 0,78 0,13 0,17
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 311 13 228 3 513 2 909
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -225 489 -1 062 -48 569 -234
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 122 102 150 995 26 300 33 206
X. Przepływy pieniężne netto ogółem -87 076 163 161 -18 756 35 882
XI. Stan na dzień 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XII. Aktywa trwałe 503 444 112 882 107 560 24 543
XIII. Aktywa obrotowe 68 313 183 066 14 595 39 802
XIV. Aktywa ogółem 571 757 295 948 122 155 64 345
XV. Kapitał podstawowy 444 369 95 80
XVI. Kapitał własny 337 618 206 882 72 131 44 980
XVII. Zobowiązania razem 234 139 89 066 50 023 19 365
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 164 122 44 567 35 064 9 690
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 70 017 44 499 14 959 9 675
XX. Kapitał własny i zobowiązania razem 571 757 295 948 122 155 64 345
XXI. Liczba akcji 22 223 785 18 470 700 22 223 785 18 470 700
XXII. Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 15,19 11,20 3,25 2,44Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych


4,6806


4,5994
Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości  półrocznych
sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów
pieniężnych 


4,6427


4,5472
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Vercom sprawozdanie zarządu Q2 2022.pdfVercom sprawozdanie zarządu Q2 2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Vercom S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vercom S.A. za I półrocze roku obrotowego zakończone 30 czerwca 2022 .r
ENG Vercom management report Q2 2022.pdfENG Vercom management report Q2 2022.pdf Vercom Group Q2 2022 Management Report [English Version]
Vercom_2022_Q2_SSF.pdfVercom_2022_Q2_SSF.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Vercom S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.
Vercom_2022_Q2_JSF.pdfVercom_2022_Q2_JSF.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Vercom S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.
Vercom_V58H0A_Raport_z_przegladu_SSF_30062022_PL.pdfVercom_V58H0A_Raport_z_przegladu_SSF_30062022_PL.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.
Vercom_V58H0A_Raport_z_przegladu_JSF_30062022_PL.pdfVercom_V58H0A_Raport_z_przegladu_JSF_30062022_PL.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Skróconego Śródrocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-06 Krzysztof Szyszka Prezes Zarządu Krzysztof Szyszka
2022-09-06 Adam Lewkowicz Wiceprezes Zarządu Adam Lewkowicz
2022-09-06 Tomasz Pakulski Członek Zarządu Tomasz Pakulski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki