REKLAMA

URSUS S.A.: wyniki finansowe

2021-05-01 00:06
publikacja
2021-05-01 00:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_URSUS_S.A._2020_Sprawozdanie_z_badania_SSF-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_Rady_Nadzorczej_do_stanowiska_Zarzadu_nt._odmowy_wydania_opinii_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_Ocena_RN_dot_SF_par_70_i_71_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_jednostkowy_i_skonsolidowany_Oswiadczenie_RN_dot._KA_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_URSUS_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_URSUS_za_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_GK_URSUS_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_URSUS_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_URSUS_za_2020-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_do_odmowy_wydania_opinii_publikowane_URSUS_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - działalność 44 407 80 897 9 925 18 805
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -28 751 -69 510 -6 426 -16 158
III. Zysk (strata) brutto -50 147 -91 478 -11 208 -21 265
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -50 147 -86 241 -11 208 -20 048
V. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -6 539 -939 -1 461 -218
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -213 27 061 -48 6 291
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 721 1 522 1 279 354
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 352 -29 063 -1 196 -6 756
IX. Środki pieniężne na koniec okresu 976 858 218 199
X. Dane na dzień 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
XI. Aktywa obrotowe 78 129 88 808 16 930 20 854
XII. Aktywa dostępne do sprzedaży - 6 122 - 1 438
XIII. Aktywa trwałe 99 824 109 640 21 631 25 746
XIV. Aktywa razem 177 953 204 570 38 561 48 038
XV. Zobowiązania długoterminowe 8 027 13 640 1 739 3 203
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 364 447 322 196 78 974 75 660
XVII. Kapitał własny -194 521 -137 025 -42 152 -32 177
XVIII. Kapitał akcyjny 64 600 64 600 13 998 15 170
XIX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 64 600 000 64 600 000 64 600 000 64 600 000
XX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (PLN) oraz (EUR) tj. zysk netto/średnioważona liczba akcji -0,87 -0,48 -0,19 -0,11
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w (PLN) oraz (EUR) tj. kapitał własny/średnioważona liczba akcji -0,87 -1,24 -0,19 -0,29
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK URSUS S.A. 2020 Sprawozdanie z badania SSF-sig.pdfGK URSUS S.A. 2020 Sprawozdanie z badania SSF-sig.pdf GK URSUS S.A. 2020 Sprawozdanie z badania SSF-sig
List do akcjonariuszy za 2020.pdfList do akcjonariuszy za 2020.pdf List do akcjonariuszy za 2020
Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu nt. odmowy wydania opinii za 2020.pdfOpinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu nt. odmowy wydania opinii za 2020.pdf Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu nt. odmowy wydania opinii za 2020
Raport jednostkowy i skonsolidowany Ocena RN dot SF par 70 i 71 za 2020.pdfRaport jednostkowy i skonsolidowany Ocena RN dot SF par 70 i 71 za 2020.pdf Raport jednostkowy i skonsolidowany Ocena RN dot SF par 70 i 71 za 2020
Raport jednostkowy i skonsolidowany Oświadczenie RN dot. KA za 2020.pdfRaport jednostkowy i skonsolidowany Oświadczenie RN dot. KA za 2020.pdf Raport jednostkowy i skonsolidowany Oświadczenie RN dot. KA za 2020
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za 2020.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za 2020.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za 2020
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za 2020-sig-sig.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za 2020-sig-sig.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK URSUS za 2020-sig-sig
Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK URSUS za 2020.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK URSUS za 2020.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK URSUS za 2020
Sprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za 2020.pdfSprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za 2020.pdf Sprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za 2020
Sprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za 2020-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za 2020-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarzadu z działalności GK URSUS za 2020-sig-sig
Stanowisko Zarządu do odmowy wydania opinii publikowane URSUS za 2020.pdfStanowisko Zarządu do odmowy wydania opinii publikowane URSUS za 2020.pdf Stanowisko Zarządu do odmowy wydania opinii publikowane URSUS za 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Andrzej Młotek Prezes Zarządu Andrzej Młotek
2021-04-30 Ryszard Jacyno Wiceprezes Zarządu Ryszard Jacyno


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Sylwia Szczesiul Księgowa Sylwia Szczesiul
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki