TXM S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 22:38
publikacja
2020-06-30 22:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_do_akcjonariuszy_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Rady_Nadzorczej_do_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dotyczace_stosowania_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_do_SSFGK.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_TXM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_BSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawzdanie_z_dzialanosci_GK_TXM_i_TXM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 224 369 305 842 52 157 71 678
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (47 693) (43 354) (11 087) (10 161)
III. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (57 842) (47 905) (13 446) (11 227)
IV. Zysk (strata) netto (57 918) (53 088) (13 464) (12 442)
V. Suma całkowitych dochodów przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej (68 057) (63 283) (15 821) (14 831)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 685 (33 343) 7 133 (7 814)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 708) (6 714) (630) (1 574)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28 802) 37 772 (6 695) 8 852
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (825) (2 285) (192) (536)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,04) (1,52) (0,01) (0,36)
wg stanu na dzień 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem 123 975 153 721 29 112 35 749
XII. Aktywa obrotowe 46 764 114 679 10 981 26 670
XIII. Aktywa trwałe 77 212 39 042 18 131 9 080
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 207 882 154 548 48 816 35 941
XV. Zobowiazania długoterminowe 29 549 15 023 6 939 3 494
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 64 262 154 548 15 090 35 941
XVII. Kapitał własny (83 907) (15 850) (19 703) (3 686)
XVIII. Kapitał zakładowy 77 780 77 780 18 265 18 088
XIX. Liczba akcji 1 944 500 000 35 545 342 1 944 500 000 35 545 342
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,04) (0,45) (0,01) (0,10)


Powyższe dane finansowe za 2019 oraz 2018 roku rok zostały przeliczone
na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 PLN / EUR, i na dzień
31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku) –
4,3018 PLN / EUR i (od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4,2669 PLN /
EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_do_akcjonariuszy_SSF.pdfList_Prezesa_do_akcjonariuszy_SSF.pdf List Prezesa do akcjonariuszy
Oświadczenia_Rady_Nadzorczej_do_SSF.pdfOświadczenia_Rady_Nadzorczej_do_SSF.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej do SSF
Oświadczenie_dotyczące_stosowania_zasad_ładu_korporacyjnego.pdfOświadczenie_dotyczące_stosowania_zasad_ładu_korporacyjnego.pdf Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego
Oświadczenie_Zarzadu_do_SSFGK.pdfOświadczenie_Zarzadu_do_SSFGK.pdf Oświadczenie Zarządu do SSFGK
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_TXM.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_TXM.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_2019.pdfSprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_2019.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
Sprawozdanie_z_badania_BSSF.pdfSprawozdanie_z_badania_BSSF.pdf Sprawozdanie z badania BSSF
Sprawzdanie_z_działaności_GK_TXM_i_TXM.pdfSprawzdanie_z_działaności_GK_TXM_i_TXM.pdf Sprawozdanie z działalności GK TXM i TXM

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2020-06-30 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Henryk Płonka Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki