REKLAMA

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2023-04-27 17:40
publikacja
2023-04-27 17:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
ListPrezesadoakcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JednostkoweSprawozdanieFinansoweSpolkiTermoRexSAza2022r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JednostkoweSprawozdanieFinansoweSpolkiTermoRexSAza2022r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdaniezdzialalnosciSpolkiTermoRexza2022r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdaniezdzialalnosciSpolkiTermoRexza2022r.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2022.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2022.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzaduwsprawierzetelnoscijednostkowegosprawozdaniafinansowegoSpolkiTermRex.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieZarzaduTermoRexSAwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawieKomitetuAudytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieRadyNadzorczejTermoRexSAzwynikowocenysprawozdanfinansowych.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WybranedanejednostkowesprawozdaniefinansoweTermoRexSAza2022r_.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
I. Aktywa trwałe 21 547,00 21 548,00 4 594,00 4 685,00
II. Aktywa niematerialne 40,00 70,00 9,00 15,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe 9 946,00 10 247,00 2 120,00 2 228,00
IV. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 178,00 242,00 38,00 53,00
V. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2 764,00 2 764,00 589,00 601,00
VI. Nieruchomości inwestycyjne 7 594,00 7 594,00 1 619,00 1 651,00
VII. Inne inwestycje długoterminowe 548,00 548,00 117,00 119,00
VIII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 477,00 83,00 102,00 18,00
IX. Aktywa obrotowe 4 786,00 6 428,00 1 021,00 1 398,00
X. Zapasy 2 602,00 5 026,00 555,00 1 093,00
XI. Należności handlowe i pozostałe należności 2 132,00 1 325,00 455,00 288,00
XII. Aktywa finansowe 8,00 8,00 2,00 2,00
XIII. Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty 44,00 69,00 9,00 15,00
XIV. Suma aktywów 26 333,00 27 976,00 5 615,00 6 082,00
XV. Kapitał własny 20 177,00 21 309,00 4 302,00 4 633,00
XVI. Kapitał podstawowy 11 350,00 11 350,00 2 420,00 2 468,00
XVII. Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej 3 950,00 3 950,00 842,00 859,00
XVIII. Zyski zatrzymane 4 877,00 6 009,00 1 040,00 1 306,00
XIX. Zobowiązania długoterminowe 1 572,00 1 752,00 336,00 381,00
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 584,00 4 915,00 977,00 1 068,00
XXI. Suma pasywów 26 333,00 27 976,00 5 615,00 6 082,00
XXII. Przycgody netto ze sprzedaży 8 295,00 7 301,00 1 769,00 1 595,00
XXIII. Koszty sprzedanych produktów 8 269,00 6 186,00 1 764,00 1 351,00
XXIV. Koszty sprzedaży 324,00 640,00 69,00 140,00
XXV. Koszty ogólnego zarządu 2 396,00 2 548,00 511,00 557,00
XXVI. Pozostałe przychody operacyjne 615,00 938,00 131,00 205,00
XXVII. Pozostałe koszty operacyjne 1 986,00 130,00 424,00 28,00
XXVIII. Przychody finansowe 2 774,00 2 191,00 592,00 478,00
XXIX. Koszty finansowe 207,00 124,00 44,00 28,00
XXX. Zysk( strata) przed opodatkowaniem -1 498,00 802,00 -320,00 175,00
XXXI. Podatek dochodowy -366,00 20,00 -78,00 4,00
XXXII. Zysk (strata) netto -1 132,00 782,00 -242,00 171,00
XXXIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -444,00 -2 983,00 -95,00 -652,00
XXXIV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 252,00 2 240,00 267,00 489,00
XXXV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -833,00 711,00 -178,00 156,00
XXXVI. Przepływy pieniężne netto -25,00 -32,00 -5,00 -7,00
XXXVII. Srodki pieniężne na koniec okresu 44,00 69,00 9,00 15,00
XXXVIII. EBIT -1 337,00 891,00 -286,00 195,00
XXXIX. EBITDA -817,00 1 468,00 -174,00 321,00
XL. Liczba akcji (szt.) 113 500 000,00 113 500 000,00 113 500 000,00 113 500 000,00
XLI. Zysk (strata) na 1 akcję 0,01 0,01 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ListPrezesadoakcjonariuszy.xhtmlListPrezesadoakcjonariuszy.xhtml
JednostkoweSprawozdanieFinansoweSpolkiTermoRexSAza2022r.xhtmlJednostkoweSprawozdanieFinansoweSpolkiTermoRexSAza2022r.xhtml
JednostkoweSprawozdanieFinansoweSpolkiTermoRexSAza2022r.xhtml.xadesJednostkoweSprawozdanieFinansoweSpolkiTermoRexSAza2022r.xhtml.xades
SprawozdaniezdzialalnosciSpolkiTermoRexza2022r.xhtmlSprawozdaniezdzialalnosciSpolkiTermoRexza2022r.xhtml
SprawozdaniezdzialalnosciSpolkiTermoRexza2022r.xhtml.xadesSprawozdaniezdzialalnosciSpolkiTermoRexza2022r.xhtml.xades
sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2022.xhtmlsprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2022.xhtml
sprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2022.xhtml.XAdESsprawozdanie_z_badania_Termo_Rex_2022.xhtml.XAdES
OswiadczenieZarzaduwsprawierzetelnoscijednostkowegosprawozdaniafinansowegoSpolkiTermRex.xhtmlOswiadczenieZarzaduwsprawierzetelnoscijednostkowegosprawozdaniafinansowegoSpolkiTermRex.xhtml
OswiadczenieZarzaduTermoRexSAwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtmlOswiadczenieZarzaduTermoRexSAwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtml
OswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtmlOswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawiefirmyaudytorskiej.xhtml
OswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawieKomitetuAudytu.xhtmlOswiadczenieRadyNadzorczejTermoRexwsprawieKomitetuAudytu.xhtml
SprawozdanieRadyNadzorczejTermoRexSAzwynikowocenysprawozdanfinansowych.xhtmlSprawozdanieRadyNadzorczejTermoRexSAzwynikowocenysprawozdanfinansowych.xhtml
WybranedanejednostkowesprawozdaniefinansoweTermoRexSAza2022r .xhtmlWybranedanejednostkowesprawozdaniefinansoweTermoRexSAza2022r .xhtml
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Nawet 6,25% w skali roku na atrakcyjnej lokacie Facto

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki