0,9700 zł
10,23% 0,0900 zł
Termo-Rex S.A. (TRR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_finansowe_Grupy_TERMO-RE_za_2018r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_TERMO-REX_za_2018r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu__w_sprawie_rzetelnosci_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Termo-Rex_SA_dotyczace_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_rocznych_sprawozdan_finansowych_i_rocznego_sprawozdania_z_dzialalnosci_dononana_przez_Rade_Nadzorcza_TERMO_–_REX_S.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie__z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego__Grupy_TermoRex_za_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_do_akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PL_GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
I. Aktywa trwałe 17156 16241 3990 3894
II. Wartości niematerialne 38 42 9 10
III. Rzeczowe aktywa trwałe 15602 13436 3628 3221
IV. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 0 2423 0 582
V. Inwestycje pozostałe 1273 223 296 53
VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatko dochodowego 205 117 48 28
VII. Inne aktywa 38 0 9 0
VIII. Aktywa obrotowe 14072 12554 3272 3010
IX. Zapasy 1498 1352 347 324
X. Należności handlowe 8639 7004 2009 1679
XI. Należnośi z tyt. umów o usługi budowlane 674 1061 157 254
XII. Nalezności pozostałe 2904 2468 675 592
XIII. Aktywa finansowe 280 391 65 94
XIV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 77 278 19 67
XV. Suma aktywów 31228 28795 7262 6904
XVI. Kapitał własny 20955 19048 4873 4569
XVII. Kapitał podstawowy 11350 11350 2640 2721
XVIII. Inne składniki kapitału własnego 6393 5835 1487 1399
XIX. Zyski zatrzymane 430 1863 100 447
XX. Zobowiązania długoterminowe 1716 1537 399 369
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 8557 8210 1990 1968
XXII. Suma pasywów 31228 28795 7262 6904
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży 63226 36252 14818 8541
XXIV. Koszt sprzedanych produktów 57050 29796 13370 7019
XXV. Koszty sprzedaży 1357 2012 318 474
XXVI. Koszty ogólnego zarządu 4748 2559 1113 603
XXVII. Pozostałe przychody operacyjne 172 165 40 39
XXVIII. Pozostałe koszty operacyjne 315 276 74 65
XXIX. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -40 -397 -9 -94
XXX. Przychody finansowe 266 156 62 37
XXXI. Koszty finansowe 663 168 155 40
XXXII. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 0 -140 0 -33
XXXIII. Zysk z tytułu okazjonalnego nabycia 229 0 54 0
XXXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -280 1225 -65 389
XXXV. Podatek dochodowy 56 363 13 86
XXXVI. Zysk (strata) netto -336 862 -78 203
Rachunek przepływów pieniężnych
XXXVII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4756 767 1115 181
XXXVIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1387 -2352 -325 -554
XXXIX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3570 1556 -837 367
XL. Przepływy pieniężne razem -201 -29 -47 -7
XLI. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -201 -29 -47 -7
XLII. Liczba akcji (szt.) 113500000 113500000 113500000 113500000
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję 0,16 0,16 0,05 0,04
XLIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-RE za 2018r.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy TERMO-RE za 2018r.pdf
Sprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2018r.pdfSprawozdanie z działalności Grupy TERMO-REX za 2018r.pdf
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy .pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy .pdf
Oświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Zarządu Termo-Rex SA dotyczące firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf
Ocena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.pdfOcena rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności dononana przez Radę Nadzorczą TERMO – REX S.pdf
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TermoRex za 2018.pdfSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy TermoRex za 2018.pdf
List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu do akcjonariuszy.pdf
PL_GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX.pdfPL_GPW_dobre_praktyki_TERMO-REX.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2019-04-29 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
2019-04-29 Jarosław Żemła Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.