REKLAMA

SUNEX S.A.: wyniki finansowe

2021-09-27 17:16
publikacja
2021-09-27 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_SUNEX_Raport_01H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSR_34_062021_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_MSR_34_062021_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SUNEX_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy kapitalowej SUNEX:
I. Przychody ze sprzedaży 56 142 44 496 12 347 10 019
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 986 8 938 2 196 2 012
III. Amortyzacja 1 788 1 073 393 242
IV. Wynik z działalności operacyjnej 4 573 5 562 1 006 1 252
V. Zysk (strata) brutto 4 174 4 467 918 1 006
VI. Zysk (strata) netto 3 179 3 543 699 798
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 171 2 812 -2 017 633
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -865 -1 517 -190 -342
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 581 156 2 107 35
X. Przepływy pieniężne netto razem -455 1 451 -100 327
XI. Aktywa razem 99 550 83 878 22 020 18 176
XII. Długoterminowe zobowiązania 20 019 18 645 4 428 4 040
XIII. Krótkoterminowe zobowiązania 39 766 27 565 8 796 5 973
XIV. Kapitał własny 39 764 37 668 8 796 8 162
XV. Kapitał zakładowy 16 233 16 233 3 591 3 518
Wybrane jednostkowe dane finansowe SUNEX S.A.:
XVI. Przychody ze sprzedaży 53 304 44 496 11 722 10 019
XVII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 213 8 938 2 466 2 012
XVIII. Amortyzacja 1 788 1 073 393 242
XIX. Wynik z działalności operacyjnej 6 107 5 562 1 343 1 252
XX. Zysk (strata) brutto 5 738 4 467 1 262 1 006
XXI. Zysk (strata) netto 4 791 3 543 1 054 798
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 153 2 812 -1 353 633
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -865 -1 517 -190 -342
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 067 156 1 334 35
XXV. Przepływy pieniężne netto razem -950 1 451 -209 327
XXVI. Aktywa razem 98 821 83 878 21 859 18 176
XXVII. Długoterminowe zobowiązania 19 915 18 645 4 405 4 040
XXVIII. Krótkoterminowe zobowiązania 37 254 27 565 8 241 5 973
XXIX. Kapitał własny 41 652 37 668 9 213 8 162
XXX. Kapitał zakładowy 16 233 16 233 3 591 3 518


Dane finansowe dotyczące sprawozdania z
sytuacji finansowej w powyższej tabeli zaprezentowano według stanu na
30.06.2021 r. i 31.12.2020 r. i zostały przeliczone według średniego
kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, wynoszącego
kolejno:-
Kurs EUR na dzień 30.06.2021 r. (tabela nr 124/A/NBP/2021 z dnia
30.06.2021 r.) wyniósł 4,5208 PLN-
Kurs EUR na dzień 31.12.2020 r. (tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia
31.12.2020 r.) wyniósł 4,6148 PLNDane
finansowe dotyczące sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych
dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zaprezentowano za
okres I półrocza 2021 r. i I półrocza 2020 r. i zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały
sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu,
obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu
sprawozdawczego:- Kurs EUR
za I półrocze 2021 r. wyniósł 4,5472 PLN-
Kurs EUR za I półrocze 2020 r. wyniósł 4,4413 PLNGrupa
kapitałowa SUNEX sporządza sprawozdanie finansowe skonsolidowane po
raz pierwszy za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. W danych
porównawczych ujęto zatem dane jednostkowe SUNEX S.A.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Nie dotyczy.
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_SUNEX_Raport_01H2021.pdfGK_SUNEX_Raport_01H2021.pdf Raport półroczny skonsolidowany i jednostkowy 30.06.2021 - SUNEX
Raport_z_przegladu_MSR_34_062021_SSF.pdfRaport_z_przegladu_MSR_34_062021_SSF.pdf Raport audytora z przeglądu sprawozdania skonsolidowanego 30.06.2021
Raport_z_przegladu_MSR_34_062021_SF.pdfRaport_z_przegladu_MSR_34_062021_SF.pdf Raport audytora z przeglądu sprawozdania jednostkowego 30.06.2021
SUNEX_Oswiadczenie_Zarzadu.pdfSUNEX_Oswiadczenie_Zarzadu.pdf Oświadczenie Zarządu SUNEX S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu
2021-09-27 Marek Kossmann Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki