REKLAMA

SOHO DEVELOPMENT: wyniki finansowe

2022-08-29 19:36
publikacja
2022-08-29 19:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SAFQSR_3Q_2021-2022_SHD_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30
I. Przychody ze sprzedaży 1 079 988 233 217
II. Koszt własny sprzedaży -634 -509 -137 -112
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 445 479 96 105
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu -3 036 -3 975 -654 -873
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 591 -3 496 -558 -768
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 134 -2 825 -675 -620
VIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 934 -2 891 2 572 -635
IX. Zysk (strata) netto za okres 11 961 -3 122 2 578 -685
X. Zysk (strata) za okres przypadający na akcjonariuszy Emitenta 11 961 -3 122 2 578 -685
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 687 -2 286 -1 010 -502
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37 598 1 328 8 103 292
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 822 -6 -4 272 -1
XIV. Aktywa trwałe 96 431 21 95
XV. Aktywa obrotowe 17 903 27 492 3 825 6 081
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta 16 003 24 639 3 419 5 450
XVII. Zobowiązania długoterminowe 31 206 7 46
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 965 3 078 420 681
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,74 0,89 0,16 0,20
XX. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,45 -0,11 0,10 -0,03
XXI. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 539 897 27 530 111 21 539 897 27 530 111
XXII. Średnia ważona liczba akcji 26 781 334 27 530 111 26 781 334 27 530 111


Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji
Emitenta, pomniejszonej o akcje własne Emitenta. Liczba akcji wynosiła
21.539.897 na dzień 30.06.2022 r. i 27.530.111 na dzień 30.06.2021 r.


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek wyniku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje
własne Emitenta. Średnia liczba akcji wynosiła 26.781.334 za okres od
01.10.2021 r. do 30.06.2022 r. oraz 27.530.111 za okres od 01.10.2020 r.
do 30.06.2021 r.


Na dzień bilansowy Emitent posiadał 5.990.214 akcji własnych.


Poszczególne pozycje zostały wyrażone w tysiącach złotych, chyba że
stwierdzono inaczej.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SAFQSR 3Q 2021-2022_SHD SA.pdfSAFQSR 3Q 2021-2022_SHD SA.pdf Skonsolidowane i jednostkowe SF GK SHD za 3 kwartał 2021_2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-29 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2022-08-29 Mariusz Omieciński Członek Zarządu
2022-08-29 Beata Matasek Główna Księgowa
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki