REKLAMA
WAŻNE

SOHO DEVELOPMENT: wyniki finansowe

2021-02-01 19:41
publikacja
2021-02-01 19:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SHD_SA_SF_ROCZNE_2019_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_SHD_SA__ROCZNE__2019_2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_w_sprawie_audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_zgodnosci_sprawozdan__SHD_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_SHD_SA_dotyczaca_sprawozdan_2019_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dotyczace_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdaie_bieglego_rewidenta_z_badana_SHD_SA_30_09_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_SHD_SA_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 7 408 3 462 1 683 804
II. Koszt własny sprzedaży -7 165 -2 548 -1 628 -591
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 243 914 55 212
IV. Koszty sprzedaży -60 -312 -14 -72
V. Koszty ogólnego zarządu -6 184 -9 471 -1 405 -2 198
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -6 001 -8 869 -1 363 -2 059
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 680 -8 802 -1 518 -2 043
VIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 210 12 136 -1 411 2 817
IX. Zysk (strata) netto za okres -6 206 7 635 -1 410 1 772
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -718 25 048 -163 5 814
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 259 5 272 59 1 224
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 577 -37 423 131 -8 686
XIII. Aktywa trwałe 49 607 46 745 10 959 10 688
XIV. Aktywa obrotowe 28 564 37 268 6 310 8 521
XV. Kapitał własny Emitenta 27 836 34 042 6 149 7 784
XVI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 48 52 11 12
XVII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 50 287 49 919 11 109 11 414
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,01 1,24 0,22 0,28
XIX. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,23 0,24 -0,05 0,06
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 27 530 111 27 530 111 27 530 111 27 530 111
XXI. Średnia ważona liczba akcji 27 530 111 31 601 997 27 530 111 31 601 997Wartość księgową na jedną akcję obliczono w
stosunku do liczby akcji Emitenta pomniejszonej o akcje własne
skupione przez Emitenta. Wynikowa liczba akcji wynosiła 27.530.111 na
dzień 30.09.2020 r. oraz 27.530.111  na dzień 30.09.2019 r.


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek
wyniku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w
okresie, pomniejszonej o akcje własne skupione przez Emitenta.
Wynikowa średnia liczba akcji wynosiła 27.530.111 za okres od
01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. oraz 31.601.997 za okres od 01.10.2018
r. do 30.09.2019 r.


Na dzień bilansowy Emitent nie posiadał
akcji własnych.  


Poszczególne pozycje zostały wyrażone w
tysiącach złotych, chyba że stwierdzono inaczej.


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym
sprawozdaniu zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dany
dzień przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 4,5268 zł / EURO na 30
września 2020 r. i 4,3736 zł / EURO na 30 września 2019 r.),


-
poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego (odpowiednio:
4,4019 zł / EURO za 12 miesięcy 2019 - 2020 r. i 4,3083 zł / EURO za
12 miesięcy 2018 – 2019 r.).Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SHD SA_SF_ROCZNE 2019_2020.pdfSHD SA_SF_ROCZNE 2019_2020.pdf Jednostkowe SF SHD SA 2019-2020
SZ SHD SA _ROCZNE _2019_2020 .pdfSZ SHD SA _ROCZNE _2019_2020 .pdf Sprawozdanie Zarządu Jed. i GK SHD SA 2019-2020
Informacja Zarządu w sprawie audytora.pdfInformacja Zarządu w sprawie audytora.pdf Informacja Zarządu w sprawie audytora SHD SA
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdań SHD S.A..pdfOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdań SHD S.A..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności sprawozdań SHD SA
Ocena Rady Nadzorczej SHD SA dotycząca sprawozdań_2019_2020.pdfOcena Rady Nadzorczej SHD SA dotycząca sprawozdań_2019_2020.pdf Ocena RN SHD SA dotyczaca sprawozdań 2019-2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie RN SHD SA dotyczące Komitetu Audytu
Sprawozdaie biegłego rewidenta z badana SHD SA 30 09 2020.pdfSprawozdaie biegłego rewidenta z badana SHD SA 30 09 2020.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SHD SA 0.09.2020
List Prezesa SHD SA do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa SHD SA do Akcjonariuszy.pdf Lisst Prezesa SHD SA do Akcjonariuszy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-01 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2021-02-01 Mariusz Omieciński Członek Zarzadu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-01 Beata Matasek Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki