REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

SELVITA S.A.: Zmiana zasad konsolidacji Ardigen S.A. w ramach grupy kapitałowej Selvita S.A. od 2023 r. / Change of consolidation methods of Ardigen S.A. within Selvita S.A. capital group from 2023

2023-01-18 17:02
publikacja
2023-01-18 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-18
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Zmiana zasad konsolidacji Ardigen S.A. w ramach grupy kapitałowej Selvita S.A. od 2023 r. / Change of consolidation methods of Ardigen S.A. within Selvita S.A. capital group from 2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent" lub "Selvita") niniejszym informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Ryvu"), w wyniku czego udział pana Pawła Przewięźlikowskiego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Ryvu obniżył się z poziomu 33,03% do 27,91%.

Zgodnie z § 27 statutu spółki zależnej Emitenta - Ardigen S.A. ("Ardigen") - uprawnienie osobiste Selvita co do głosu z akcji uprzywilejowanych serii A i B Ardigen polegające na tym, że każda z akcji tych serii daje dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Ardigen, uzależnione jest od posiadania przez pana Pawła Przewięźlikowskiego przynajmniej 33% ogólnej liczby głosów w Ryvu– będącej spółką, z której to została wydzielona w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ("ZCP"), obejmującej wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, w ramach której prowadzona była działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization, w tym akcje w Ardigen S.A, a następnie ZCP zostało przeniesione w wyniku podziału korporacyjnego Selvita S.A. (obecnie Ryvu) do nowej spółki (Selvita CRO S.A.), funkcjonującej obecnie pod nazwą Selvita S.A.

Wobec powyższego, pomimo braku transakcji, której przedmiotem byłyby akcje Ardigen lub zmian w kapitale zakładowym tej spółki, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Ryvu, Emitent utracił uprawnienie osobiste co do głosu z akcji uprzywilejowanych serii A i B i obecnie posiada akcje Ardigen stanowiące 46,22% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, pozostając jej największym akcjonariuszem.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Ryvu, Emitent posiadał 54,03% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Ardigen.

Zarząd Emitenta podkreśla, że udział Selvita w kapitale zakładowym Ardigen nie uległ zmianie w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Ryvu i wynosi 46,74% kapitału zakładowego Ardigen.
Wobec powyższego, z dniem 17 stycznia 2023 r. Selvita przestała być spółką dominującą wobec Ardigen w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 lit. a) kodeksu spółek handlowych. Tym samym Emitent nie posiada już kontroli nad Ardigen w rozumieniu art. 5-9 Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 - Skonsolidowane sprawozdania finansów (MSSF).

W konsekwencji Emitent nie będzie konsolidował w pełni wyników oraz innych danych finansowych Ardigen w 2023 roku – Ardigen S.A. będzie rozpoznawany przez Selvita S.A. jako podmiot stowarzyszony. Emitent jednocześnie zaznacza, że w wynikach Selvita S.A. za 2022 r. Ardigen będzie podlegał pełnej konsolidacji.
Zarząd Emitenta zastrzega, że zaprzestanie konsolidacji wyników Ardigen pozostaje bez wpływu na żaden z celów biznesowych Emitenta określonych w Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2022-2025, opublikowanych w raporcie bieżącym 12/2022 z dnia 31 marca 2022 r., która nie obejmowały Ardigen.

Emitent wskazuje również, że w swoich raportach okresowych, w porozumieniu z Zarządem Ardigen, nadal będzie przekazywać aktualne informacje dotyczące rozwoju i sytuacji tej spółki wobec posiadania znaczącego pakietu akcji Ardigen.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in
Krakow (the "Issuer", "Selvita") hereby informs that on January 18,
2023, it received information about the registration of an increase in
the share capital of Ryvu Therapeutics S.A., with its registered office
in Krakow ("Ryvu"), as a result of which Mr. Paweł Przewięźlikowski's
share in the total number of votes at the General Meeting of Ryvu
decreased from 33.03% to 27.91%.


Pursuant to § 27 of the Articles of Association of the Issuer's
subsidiary Ardigen S.A. ("Ardigen") - Selvita's personal privilege as to
the voting rights of Ardigen's series A and B preferred shares,
consisting in the fact that each of the shares of those series carries
two votes at the General Meeting of Ardigen, is dependent upon Mr. Paweł
Przewięźlikowski's holding of at least 33% of the total number of votes
in Ryvu - a company, from which Ardigen was separated in the form of an
Organized Part of the Enterprise (in Polish: Zorganizowana Część
Przedsiębiorstwa, "ZCP"), comprising a separate set of tangible and
intangible assets intended for the performance of specific economic
tasks, within which service activities in the area of biotechnology of
the Contract Research Organization were carried out, including shares in
Ardigen S. A, and then ZCP was transferred as a result of the corporate
split of Selvita S.A. (now Ryvu) to a new company (Selvita CRO S.A.),
now operating under the name Selvita S.A.


In view of the above, despite the absence of a transaction involving
Ardigen shares or changes in the share capital of this company, after
the registration of the increase in Ryvu's share capital, the Issuer has
lost its personal privilege as to the voting rights of series A and B
preferred shares, and currently holds Ardigen shares representing 46.22%
of the total number of votes at the general meeting of Ardigen,
remaining its largest shareholder.


Prior to the registration of the increase in Ryvu's share capital, the
Issuer held 54.03% of the total number of votes at the general meeting
of Ardigen.


The Issuer's Management Board wishes to emphasize that Selvita's share
in Ardigen's share capital has not changed as a result of registration
of Ryvu’s capital share increase and amounts to 46.74% of Ardigen's
share capital.


In view of the above, as of January 17, 2023 Selvita ceased to be a
parent company of Ardigen, within the meaning of Article 4 § 1(4)(a) of
the Commercial Companies Code. Thus, the Issuer no longer has control
over Ardigen within the meaning of Article 5-9 of International
Financial Reporting Standard 10 - Consolidated Financial Statements
(IFRS).


Consequently, the Issuer will not fully consolidate the results and
other financial data of Ardigen in 2023 - Ardigen S.A. will be
recognized by Selvita S.A. as an associated company. At the same time,
the Issuer notes that in Selvita S.A.'s results for 2022 Ardigen will be
fully consolidated.


The Issuer's Management Board notes that the discontinuation of the
consolidation of Ardigen's results does not affect any of the Issuer's
business objectives set out in the Selvita Group Development Strategy
for 2022-2025, published in current report 12/2022 dated March 31, 2022,
which did not include Ardigen. The Issuer also indicates that in its
periodic reports, in consultation with Ardigen's Management Board, it
will continue to provide updates on the development and situation of
this company in view of its significant shareholding in Ardigen.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-18 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu
2023-01-18 Dawid Radziszewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki