REKLAMA

RAFAKO: wyniki finansowe

2022-09-30 21:25
publikacja
2022-09-30 21:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
saps_2022p_final_sig_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sap_2022p_final_sig_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_dzialalności_gk_rafako_(30-06-2022)-1_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oświadczenie_zarządu_rzetelność_2022p_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20220930_Stanowisko_Zarzadu_GK_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20220930_Stanowisko_Zarzadu_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_1H2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_RAFAKO_2022_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT__PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2410_RAFAKO_2022_PSF_MSSF_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży 191 528 235 520 41 312 51 881
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 528 (10 111) 6 153 (2 227)
III. Zysk (strata) brutto 34 080 (33 306) 7 351 (7 337)
IV. Zysk (strata) netto 34 455 (33 324) 7 432 (7 341)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 378) (36 921) (2 454) (8 133)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 732 178 805 39
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 666) 9 630 (3 379) 2 121
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (23 312) (27 113) (5 028) (5 973)
IX. Średnia ważona liczba akcji 160 880 445 127 431 998 160 880 445 127 431 998
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,21 (0,26) 0,05 (0,06)
XI. 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021
XII. Aktywa razem 535 669 575 418 114 445 125 107
XIII. Zobowiązania długoterminowe 262 512 325 481 56 085 70 766
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 346 345 359 177 73 996 78 092
XV. Kapitał własny (73 188) (109 240) (15 636) (23 751)
XVI. Kapitał zakładowy 1 609 321 761 344 69 957
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) (0,45) (0,86) (0,10) (0,19)
XVIII. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
XIX. Przychody netto ze sprzedaży 248 526 254 996 53 606 56 171
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 924 (63 274) 6 670 (13 938)
XXI. Zysk (strata) brutto 36 527 (85 124) 7 879 (18 751)
XXII. Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej 39 900 (93 444) 8 606 (20 584)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 074 (9 646) 232 (2 125)
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 607 (496) 347 (109)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 521) (1 418) (3 564) (312)
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem (13 840) (11 560) (2 985) (2 546)
XXVII. Średnia ważona liczba akcji 160 880 445 127 431 998 160 880 445 127 431 998
XXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,25 (0,68) 0,05 (0,16)
XXIX. 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021
XXX. Aktywa razem 596 094 655 014 127 354 142 413
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 304 063 370 353 64 962 80 522
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 405 872 440 889 86 714 95 858
XXXIII. Kapitał własny jednostki dominującej (113 044) (154 461) (24 152) (33 583)
XXXIV. Kapitał zakładowy 1 609 321 761 344 69 957
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) (0,70) (1,21) (0,15) (0,26)ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP
Okres sprawozdawczy


Średni arytmetyczny kurs w okresie


Kurs na ostatni dzień okresu
2022p


4,6362


4,6806
2021


4,5670


4,5994
2021p


4,5396


4,5208
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
saps 2022p final sig_signed_signed.pdfsaps 2022p final sig_signed_signed.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku.
sap 2022p final sig_signed_signed.pdfsap 2022p final sig_signed_signed.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku.
sprawozdanie z działalności gk rafako (30-06-2022)-1_signed_signed.pdfsprawozdanie z działalności gk rafako (30-06-2022)-1_signed_signed.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za I półrocze 2022 roku.
oświadczenie zarządu rzetelność 2022p_signed_signed.pdfoświadczenie zarządu rzetelność 2022p_signed_signed.pdf Oświadczenie Zarządu RAFAKO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych RAFAKO S.A. za I półrocze 2022 roku.
20220930 Stanowisko_Zarzadu_GK_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_1H2022.pdf20220930 Stanowisko_Zarzadu_GK_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_1H2022.pdf Stanowisko organu zarządzającego Grupy RAFAKO wraz z opinią organu nadzorującego, której jednostką dominującą jest RAFAKO S.A. odnoszące się do odstąpienia od sformułowania wniosku przez podmiot uprawniony do badania półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w raporcie z przeglądu.
20220930 Stanowisko_Zarzadu_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_1H2022.pdf20220930 Stanowisko_Zarzadu_RAFAKO_do_odstapienia_od_wydania_opinii_1H2022.pdf Stanowisko organu zarządzającego RAFAKO S.A. wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do odstąpienia od sformułowania wniosku przez podmiot uprawniony do badania półrocznego sprawozdania finansowego w raporcie z przeglądu.
2410 RAFAKO 2022 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf2410 RAFAKO 2022 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta - skonsolidowany.
2410 RAFAKO 2022 PSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf2410 RAFAKO 2022 PSF MSSF skrócone EMITENT PL-sig.pdf Raport Biegłego Rewidenta - jednostkowy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Radosław Domagalski-Łabędzki Prezes Zarządu
2022-09-30 Maciej Stańczuk Wiceprezes Zarządu
2022-09-30 Jolanta Markowicz Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki