REKLAMA

POLNORD: wyniki finansowe

2021-04-30 18:26
publikacja
2021-04-30 18:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Spolki_Polnord_SA_za_2020_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polnord_SA_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_Dzialalnosci_Polnord_SA_i_Grupy_Kapitalowej_Polnord_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_audytor.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_wybor_audytora_30.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 14 535 23 247 3 249 5 404
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 013 23 247 2 908 5 404
III. Zysk (strata) brutto na działalności operacyjnej (29 760) (88 951) (6 651) (20 678)
IV. Zysk (strata) brutto (53 381) (126 178) (11 931) (29 331)
V. Zysk (strata) netto (56 248) (131 099) (12 572) (30 475)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 673 (4 346) 3 056 (1 010)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 40 654 82 541 9 086 19 188
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 994 (86 354) 3 351 (20 074)
IX. Przepływy pieniężne netto razem 69 321 (8 159) 15 493 (1 897)
X. Aktywa trwałe 431 740 492 912 93 556 115 748
XI. Aktywa obrotowe 359 207 347 429 77 838 81 585
XII. Aktywa razem 790 947 840 341 171 394 197 333
XIII. Zobowiązania długoterminowe 77 223 150 844 16 734 35 422
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 306 743 360 742 66 469 84 711
XV. Kapitał własny 406 981 328 755 88 190 77 200


Powyższe dane
finansowe za okres 12 miesięcy 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:

-
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 12
grudnia 2020 roku – 4,4742 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2019
roku – 4,3018 EUR/PLN
-
pozycje aktywów oraz zobowiązań i kapitałów własnych razem – według
średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia
2020 roku – 4,6148 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 – 4,2585 EUR/PLN

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Polnord SA za 2020 rok.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Polnord SA za 2020 rok.pdf Sprawozdanie finansowe Polnord SA
Oświadczenie RN komitet audytu.pdfOświadczenie RN komitet audytu.pdf Oświadczenie RN Polnord SA
Ocena RN 30.04.2021.pdfOcena RN 30.04.2021.pdf Ocena RN Polnord SA
Polnord SA_Sprawozdanie z badania.pdfPolnord SA_Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Polnord SA
Sprawozdanie Zarządu z Działalności Polnord SA i Grupy Kapitałowej Polnord 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z Działalności Polnord SA i Grupy Kapitałowej Polnord 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu POlnord SA
Oświadczenie RN audytor.pdfOświadczenie RN audytor.pdf Oświadczenie RN Polnord SA
oświadczenie zarządu 30.04.2021.pdfoświadczenie zarządu 30.04.2021.pdf Oświadczenie Zarządu Polnord SA
oświadczenie zarządu wybór audytora 30.04.2021.pdfoświadczenie zarządu wybór audytora 30.04.2021.pdf Oświadczenie Zarządu Polnord SA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Michał Melaniuk Prezes Zarządu
2021-04-30 Péter Bódis Członek Zarządu
2021-04-30 Marcin Gomoła Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Iwona Stefanowicz Dyrektor Finansowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki