REKLAMA

PCF GROUP S.A.: Podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu Projektu Dagger

2023-11-28 17:45
publikacja
2023-11-28 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-28
Skrócona nazwa emitenta
PCF GROUP S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o ograniczeniu zakresu Projektu Dagger
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 58/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że:

- po dostarczeniu kluczowego kamienia milowego i ocenie realizowanej koncepcji kreatywnej gry Projekt Dagger, oraz

- w kontekście prowadzonych analiz wpływu scenariuszy będących m.in. przedmiotem strategicznych rozmów z wydawcą gry Projekt Gemini, tj. Square Enix Limited (o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.), na plany rozwojowe projektów realizowanych przez Grupę w ramach zaktualizowanej strategii Grupy przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 3/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.

podjął decyzję o tymczasowym ograniczeniu zakresu Projektu Dagger, realizowanego przez Spółkę w modelu self-publishing z wykorzystaniem środków własnych poprzez:

- powierzenie doświadczonemu zespołowi około 10 osób zadania zredefiniowania kierunku rozwoju gry i przygotowania przedprodukcyjnej wersji gry adresującej uwagi i wskazówki pozyskane w ramach zewnętrznej ewaluacji Projektu Dagger, co w konsekwencji oznacza zawieszenie planów wydania wyżej wymienionej gry jako gry AAA w okresie 2025-2026, oraz

- zaoferowanie większości członków zespołu propozycji pracy nad projektami Maverick, Bifrost oraz Victoria.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Decision to limit the scope of Project DaggerArticle 17 Section 1 of
the MARWith reference to the current report No. 3/2023 of 31
January 2023 and current report No. 58/2023 of 24 November 2023, the
Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw
(the “Company”) informs that:• after the delivery of a
key milestone and evaluation of the implemented creative game concept for
Project Dagger, as well as• analyzing the impact of various
scenarios being subject of, among others, strategic discussions with
Square Enix Limited (the publisher of the game Project Gemini) about which
the Company informed in its current report No. 58/2023 of 24 November
2023, on the development plans of the projects implemented by the Group
within the updated Group’s strategy revealed under current report No.
3/2023 of 31 January 2023,decided to temporarily limit the scope
of Project Dagger, implemented by the Company in the self-publishing model
using its own funds by:• entrusting an experienced team of
approximately 10 people with the task of redefining the direction of the
game’s development and preparing a preproduction version of a game
addressing feedback obtained as part of the external evaluation of Project
Dagger, which means the suspension of plans to release Project Gemini as a
AAA game in the period 2025-2026, and• offering most of the team
members the opportunity to work on the Maverick, Bifrost and Victoria
projects.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki