Najczęstsze problemy czytelników z wypełnieniem zeznania rocznego PIT

Jeszcze tylko do końca kwietnia podatnicy mają czas na rozliczenie się z urzędem skarbowym i złożenie deklaracji rocznej PIT. Wielu zostawia to na ostatnią chwilę. Warto już teraz rozwiać swoje wątpliwości.

Poniżej prezentujemy najczęstsze pytania czytelników związane z wypełnianiem deklaracji, rozliczeniem ulg, pracą zagranicą itd. wraz z odpowiedziami naszego eksperta Piotra Szulczewskiego, analityka Bankier.pl.

»Jak wypełnić PIT-37 za 2013 rok? Instrukcja krok po kroku

WYPEŁNIANIE DEKLARACJI ROCZNEJ PIT

Zapomniałem w rozliczeniu rocznym w poprzednim roku dodać jednego dochodu. Chce go rozliczyć w tym roku. Jak to zrobić?

Dochody z poprzedniego roku trzeba uwzględnić w PIT z poprzedniego roku. Nie należy wykazywać ich w deklaracji bieżącej, lecz koniecznie skorygować deklarację za rok poprzedni. Inaczej podatnik popełni błąd.

W przypadku poprawiania deklaracji za poprzedni rok zapłacę jakąś karę, czy tylko zaległy podatek? A może jakieś odsetki od zaległego podatku?

Jeśli podatnik sam skoryguje deklarację za rok poprzedni i doda te przychody, których nie wykazał poprzednio, to nie spowoduje to kary podatkowej. Zapłaci on natomiast odsetki za zwłokę w obniżonej wartości. Pamiętajmy, by łącznie z deklaracją nie zapomnieć zapłacić tego podatku. Jeśli podatnik się spóźni - odsetki będą już w standardowej wysokości.

Czy należy wypełnić pole 57 i 58 w PIT-37, jeśli dochód z tytułu praw autorskich nie przekroczył 20 tys.? Kiedy wypełnia się pola 42 i 43?

Tak, pola te wypełnia się zawsze przychodami, do których stosuje się autorskie koszty uzyskania, nawet, jeśli kwoty te są niskie. Pamiętajmy, że umowa o pracę może być rozliczana w części kosztami autorskimi, a w części kosztami ryczałtowymi - wówczas podatnik będzie miał wypełnione pola 52,53,57 i 58, a jeśli tylko korzysta z kosztów autorskich - to wypełnia pola 57, 58.

Rozliczam się po raz pierwszy. Czy muszę to zrobić przez internet, czy muszę udać się osobiście do urzędu?

Podatnik może rozliczyć się przez internet, niezależnie od tego, czy rozlicza się po raz pierwszy. Przy wysyłaniu deklaracji pojawi się pytanie o dochody z zeszłego roku - wówczas należy tam wpisać 0.

»Do kiedy trzeba złożyć PIT przez internet

W 2012 wziąłem ślub. Za rok 2012 rozliczaliśmy się osobno. Czy aby rozliczyć się razem, należy coś gdzieś zgłosić? Czy to się opłaca w momencie, gdy nie mamy żadnych ulg? Dziecko dopiero w drodze.

Wspólnego rozliczenia nie trzeba nigdzie zgłaszać, podatnik robi to, składając druk PIT i zaznaczając w nim rubrykę "rozliczenie na zasadach 6 ust 2 ustawy". Opłaca się, ale w niektórych tylko przypadkach. W innych - zaoszczędzicie papieru i podpisów. Szczegóły tutaj: http://www.pit.pl/malzonkowie-razem/.

»Kiedy powinnam rozliczyć PIT z mężem?

W zeszłym roku nie byłem pełnoletni i wykonałem umowę o przeniesieniu praw autorskich oraz o dzieło. Czy mam doliczyć to do deklaracji rodziców (dochody małoletnich dzieci) czy na swoją deklarację?

Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. W doktrynie wskazuje się, że dochody z pracy są to również zlecenia, dzieło itp.

Gdzie mogę znaleźć moje poprzednie zeznania podatkowe (jeśli ich sam nie zbierałem w jednym miejscu)?

Wyłącznie w urzędzie skarbowym (trzeba liczyć się przy tym z opłatą za odpisy lub za ksero)

»Pobierz bezpłatny program do rozliczeń rocznych PIT 2013

Co w sytuacji, gdy zarobki wynikają z obrotu papierami wartościowymi lub produktami pochodnymi na rynkach kapitałowych? Należy je zsumować z przychodami z umów o prace, dzieło i zlecenie ?

Podatnik ich nie sumuje. Umowy o dzieło, zlecenia i pracę wykazuje się w PIT-37, a z giełdy - w PIT-38.

»Jak rozliczyć dochody z giełdy w PIT

ROZLICZENIE PRZYCHODU W DEKLARACJI

Jak rozliczyć przychód z bitcoinów?

Wydaje się, że najwłaściwsze będzie wykazać je jako przychód z praw majątkowych. Poza tym można założyć też działalność gospodarczą. Dodatkowo dochodzi kwestia opodatkowania sprzedaży VAT-em. Polecamy także: http://www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/0402-bitcoin-a-podatek-dochodowy-9788/

Czy muszę w ogóle płacić podatek?

Tylko, jeśli podatnik zarobił więcej niż 3091 zł (to limit kwoty dochodu). Jeżeli zarobił mniej lub dokładnie 3091 zł - złoży PIT, ale podatku nie zapłaci. Co więcej, może się zdarzyć, że dostanie zwrot od urzędu skarbowego nawet 556,02 zł na konto. Jeśli zarobił mniej niż 3089 zł - nie ma szansy na zwrot pełnej wartości 3091 zł, a jak zarobił między 3089 - 3091 zł - zwrot maksymalny wynieść może 556,02 zł.

Wyrobiłem zwykłe godziny i nadgodziny w 2013 roku, pensję dostałem za standardowe godziny pracy, zaś w kwestii nadgodzin zostałem poinformowany, że dostanę w 2014 i nie wiadomo kiedy. Na PIT podesłanym przez firmę była tylko pensja "zwykła" bez nadgodzin. Z tego, co powiedzieli mi znajomi, to muszę wpisać w PIT to samo, co podesłał mi pracodawca. Czy coś da się jeszcze z tym zrobić? Bo czuję się najzwyczajniej okradziony, a wszelakie próby porozumienia się z księgową kończą się obietnicami.

Podatnik musi rozliczyć tylko wynagrodzenie WYPŁACONE lub POSTAWIONE do DYSPOZYCJI. W PIT rocznym nadgodziny podatnik wpisze dopiero w chwili ich uzyskania, np. w roku 2014. Pamiętajmy, że roszczenia z nadgodzin to podstawa do złożenia powództwa do sądu pracy o ich wypłatę.

Co w przypadku, gdy pracodawca w połowie roku zgłosił upadłość i nie ma kto wystawić PIT-u?

Pracodawca, nawet jeśli złożył upadłość - ma obowiązek wystawić PIT-11 pracownikowi. Jeśli nie dostał on PIT-11, powinien skontaktować się z nim , a jeśli to niemożliwe, ująć w swoim PIT rocznym przybliżone kwoty przychodów, kosztów i dochodów i KONIECZNIE wysłać do US informację łącznie z PIT o tym fakcie - jeśli będzie coś niepoprawnie - będzie mógł skorygować, ale nie dostanie kary za niezłożenie deklaracji podatkowej. Szczegóły tutaj: http://www.pit.pl/nie_dostalem_pit11_z_pracy_pity_roczne_2013_12765.php

W jakim czasie można spodziewać się zwrotu podatku, jeżeli rozliczyłem się ok. tydzień temu?

Urząd skarbowy ma 3 miesiące na przesłanie nadpłaconego podatku.

Podatnik osiąga dochody z tytułu umowy o pracę, prócz tego nieregularnie otrzymuje niewielkie kwoty z tytułu praw autorskich. Czy jest jakaś kwota przychodu (bądź dochodu), poniżej której przychód taki jest wolny od podatku? Proszę zwrócić uwagę, pytam o pojedyncze przychody, nie o całościowy przychód w sumie.

Ponieważ przychody/dochody z praw autorskich sumują się z wynagrodzeniem za pracę, nie jest możliwe w rozliczeniu podatkowym odrębnego potraktowania tych dwóch źródeł. Jeżeli byłyby to tylko przychody z praw autorskich, to nie podlega opodatkowaniu kwota 3091 zł rocznie. Ale jeżeli jest umowa o pracę, to zawsze podatek się pojawi, chyba że wynagrodzenie z umowy o pracę w okresie rocznym nie przekracza wskazanej kwoty, co jest mało prawdopodobne.

Czy mam się rozliczyć ze stypendium, które dostaję na studiach?

To zależy od wartości i rodzaju stypendium. Podstawowe zwolnienie (a więc brak w ogóle obowiązku ich rozliczania w PIT i składania deklaracji, o ile to jedyne źródło przychodów), jakie może obejmować studentów to:
a) stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
b) stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł;

Jak rozlicza się wygrane z loterii? W tym roku wygrałem kilka tysięcy złotych, czy w następnym roku powinnam się z tego jakoś rozliczyć, składając PIT? Oczywiście 10% podatku dochodowego odprowadziłam.

Jeżeli podatek pobrany został przez organizatora loterii, to na podatniku nie ciążą żadne obowiązki związane z rozliczeniem takiej wygranej.

»Czy wygraną w Lotto muszę wykazać w PIT?

Od jakich zarobków zaczyna się opłacać kombinowanie z podatkami? Nie mam tu na myśli wzięcie księgowego, który policzy, jak dobrać poszczególne rzeczy, a grubsze kombinacje typu zakładanie fundacji w Szwajcarii, wypuszczanie pieniędzy do Monaco i inne.

Od poziomu 1-2 mln zł obrotu.

Będąc studentką, kilkakrotnie pracowałam przy inwentaryzacji - czy muszę z tej pracy rozliczać się dodatkowo (obok stałej pracy) w rozliczeniu PIT?

Niekoniecznie, umowy do 200 zł są z reguły opodatkowane ryczałtowo (podatek płaci płatnik i zleceniobiorca nie rozlicza się z tej kwoty).

Pomagałem pewnej osobie w remoncie mieszkania (kafelki, malowanie, itp.), ta poleciła mnie następnej i razem od obydwu prac przychód wyniósł ok. 4000 zł (umowa o dzieło). Z tym, że te osoby nie prowadzą działalności gospodarczej, ja też nie. Udało mi się dowiedzieć, że to ja muszę odprowadzić podatek od tych kwot do 20 dnia następnego miesiąca. Jeżeli tak, to jaki podać tytuł przy przelewie? I dlaczego nie można po prostu w rozliczeniu całorocznym wpisać tej kwoty? Chyba że można i zostałem wprowadzony w błąd?

Jeśli to wyłącznie jedna i jedyna praca, jaką podatnik wykonał, to można hipotetycznie założyć, że nie jest to działalność gospodarcza. Należy wykazać przychód z innych źródeł i zapłacić podatek na koniec roku. Uwaga, kontynuacja tego typu działalności na pewno zostanie uznana za działalność gospodarczą.

Jestem studentem, w 2012 roku pracowałem tylko i wyłącznie na umowy-zlecenia, w sumie w 2013 roku dostałem od urzędu ponad 600zł. W 2013 roku pracowałem raz na zlecenia, trochę na umowę o pracę. Zarobiłem kilka razy więcej niż w 2012, czy mogę liczyć na kilkukrotnie większy zwrot podatku niż na początku 2013? Cały czas jestem studentem.

Jeśli podatnik nie stosuje wielu ulg podatkowych, to nie liczyłbym na kilkukrotny wzrost kwoty, którą państwo ma mu zwróci.

To nie do końca tak, że ze zleceń dostanie się wszystkie zapłacone zaliczki, a z umowy o pracę - nic.

ULGI I ODLICZENIA

Mam dochody mniejsze niż 3091 zł. Czy w związku z tym opłaca mi się odliczyć ulgę na internet?

Jeżeli podatnik zarobił mniej niż 3091 zł - to faktury za internet nie pomniejszą dodatkowo jego PIT, nie dostanie więcej zwrotu podatku z tego tytułu.

»Czy muszę rozliczyć PIT, jeżeli nie przekroczyłem kwoty wolnej od podatku?

Posiadam internet od 3 lat, nigdy go nie rozliczałem, czy mogę rozliczyć internet za rok 2013?

Tak, ale tylko w zakresie wydatków na internet, które podatnik poniósł w 2013 r. Innymi słowy, jeśli podatnik korzystał całe życie z internetu, to nie traci prawa, by obecnie rozliczać przez 2 lata ulgę na internet. Natomiast gdyby wcześniej ulgę rozliczał w swoim PIT rocznym - nie mógłby kontynuować obecnie korzystania z ulgi. Szczegóły: http://www.pit.pl/ulga-internet/

»Czy mogę rozliczyć ulgę na internet?

Nigdy nie korzystałam z ulgi internetowej, ale w tym roku chciałabym z niej skorzystać. Mam umowę na pakiet internet+TV, za który płacę 85 zł, ale nie ma rozdziału na umowie, ile płacę za internet, a ile za TV. Czy mogę przy tak skonstruowanej umowie skorzystać z ulgi? I czy kwotę dzielić na dwa, skoro obejmuje TV i internet?

Taki dokument bez rozdzielenia na kwotę TV i internet nie uprawnia do ulgi. To, co podatnik może - to spróbować wystąpić o fakturę korygującą, w której ujęta zostanie oddzielnie kwota za TV i oddzielnie za internet.

»Płacę za internet i kablówkę, czy mogę skorzystać z ulgi internetowej?

Chciałbym skorzystać z ulgi na internet. W latach 2008-12 z niej nie korzystałem, ale starszych dokumentów nie przechowuję - co mam zrobić?

Podatnik może korygować poprzednie zeznania podatkowe, ale jeśli nie ma dowodów na poniesienie wydatków - to z ulgi nie skorzysta. Może ewentualnie wystąpić do dostarczyciela, by wystawiał potwierdzenia zapłaty lub znaleźć dowody przelewów. Nie rozliczy wszystkich kwot z lat poprzednich w roku obecnym - a jedynie może to zrobić na zasadzie korekt lat poprzednich.

»Jak złożyć korektę deklaracji rocznej PIT-37

Wiem, że można odliczyć ulgę także za internet mobilny. Moje pytanie, czy do formularza PIT-37 (oprócz załącznika PIT-O) trzeba dołączyć dowody opłat za internet, czy ewentualnie faktury? Jeżeli FV, to czy e-faktury wydrukowane przeze mnie też się liczą?

Podatnik nie dołącza żadnych dokumentów, gromadzi je razem z kopią (najlepiej uwierzytelnioną) przekazanej do urzędu skarbowego deklaracji PIT-37 aż do momentu, w którym zobowiązanie podatkowe się przedawni.

Zarobiłam 70 zł, od tego firma odciągnęła podatek, ja (a raczej znajomy) złożył za mnie mój PIT, a zwrotu podatku jak nie było, tak nie ma (ale to parę groszy było). Jak oni to odsyłają (nie podałam im numeru konta)?

Fakt, że podatnik nie poda numeru konta (zakładam standardowy PIT-37, umowa-zlecenie) nie jest kłopotem, zwrot powinien przyjść przekazem pocztowym lub być dostępny w kasie organu. Nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (8,80 zł) , podlega zwrotowi wyłącznie w kasie. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

»Co zrobić, jeśli zapomnisz powiadomić urząd skarbowy o zmianie konta?

W 2013 roku oddałem jeden raz krew w ilości 450 ml. Czy muszę iść do RCKiK po jakieś zaświadczenie potwierdzające to?

Tak, koniecznie. Ulgę na krew rozlicza się w momencie uzyskania zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Podatnik musi koniecznie zachować to zaświadczenie przez 7 lat w swoich dokumentach - łącznie z kopią uwierzytelniona swojego zeznania podatkowego!

PIT złożyłem, dostałem już nawet zwrot, a nie uwzględniłem oddanej krwi. Co powinienem teraz zrobić? Złożyć korektę?

Tak, podatnik może skorygować takie rozliczenie. Musi wypełnić PIT ponownie, wskazać, że to zeznanie korygujące i uwzględnić kwotę ulgi.

Jak wygląda sprawa odliczania paliwa na firmę. Jest to koszt prowadzenia działalności, który można sobie odpisać od podatku? A co się dzieje z VAT-em? Czy można go jakoś odzyskać?

Wszystko zależy od rodzaju pojazdu. Jeśli wykorzystujesz samochód z częściowym odliczeniem VAT przy nabyciu (leasingu itp.), to nie masz możliwości co do zasady - odliczenia VAT-u od paliwa. W konsekwencji paliwo w wartości brutto trafia do kosztów. W przypadku pełnego prawa odliczenia VAT od nabycia auta - masz możliwość odliczyć VAT od kupowanego paliwa - a w koszty idzie paliwo w wartości netto. Proszę pamiętać, że od 1 kwietnia zasady się zmieniły! Szczegóły: http://www.vat.pl/50-odliczenia-vat--dzialalnosc-i-prywatnie--samochod-a-vat-9764/

Czy można odliczyć od podatku dojazdy do pracy? (meldunek w innym mieście niż wykonywana praca).

Po pierwsze, jeśli miejsce zamieszkania jest w innej miejscowości, to można rozliczyć wyższe koszty ryczałtowe (1668 zł rocznie, a nie ok. 1000 zł). Podatnik musi złożyć oświadczenie pracodawcy lub samodzielnie wykazać je w wyższej wartości w PIT rocznym. Poza tym podatnik ma możliwość rozliczać zamiast tych kosztów wydatki faktycznie poniesione, udokumentowane imiennymi biletami okresowymi (np. PKS, PKP). Ale już wydatku na paliwo samochodu prywatnego - nie rozliczy!

Dojeżdżam do pracy pociągiem, kupuję bilet imienny kwartalny lub miesięczny. Wiem, że mogę odliczyć koszt biletów od podatku, ale mam w związku z tym pytania:
a) łączna kwotę zapłaconą za bilety mam dodać do kosztów uzyskania dochodu (wartość podana w PIT otrzymanym od pracodawcy) czy raczej mam ją zastąpić tj. uwzględnić tą wartość, która będzie dla mnie bardziej korzystna?
b) do odliczenia mogę podać bilety kupione w ubiegłym roku czy obowiązujące w ubiegłym roku? - ostatni bilet kupiłem 30.12.2013 i obowiązuje do 29.03.2014

Podatnik zastępuje kwotę, nie sumujesz jej z kwotą ryczałtowych kosztów (należy porównać, która jest wyższa - ryczałt czy bilety i wpisać wyższą). Liczą się kwoty zapłacone.

Mam niemal zerowy dochód. Żona (obecnie własna działalność gospodarcza) wprost przeciwnie. Czteroletni syn - dochód zero. Bardziej opłaci się nam rozliczyć osobno czy razem? W ubiegłym roku kupiliśmy mieszkanie (kredyt), jednak remont robiliśmy w tym roku. Co do zasady wiem, że ulga remontowa już nie istnieje, wiem jednak również, że są od ów zasady odstępstwa. Jakie przesłanki musielibyśmy spełnić?

Wszystko zależy od dochodów żony - generalnie podatnik powinien skorzystać ze wspólnego rozliczenia choćby ze względu na kwestię podwójnego odliczenia kwoty wolnej od podatku 556,02, której samodzielnie nie miałby możliwości odliczyć. Powinien również rozważyć w przyszłym roku korzystanie przez żonę z podatku liniowego (ale wówczas należy rozliczyć się samodzielnie). W sprawie remontu zapraszamy na
http://www.pit.pl/budowlana-vat/index.php?lt=Zasady,%20wykaz%20materia%C5%82%C3%B3w%20i%20zakres%20prac

Mam pytanie dotyczące odliczeń od darowizny "na cele kultu religijnego". Trochę grosza przekazałem i jestem gotów wykazać darowiznę w PIT za 2013, spełniam wszystkie warunki, wiem o 6% ograniczeniu, mam potwierdzenia przelewów itp. Zdziwienie przyszło nie ze strony US, ale ze strony kościoła (inny niż katolicki i prawosławny). Reprezentant kościoła poinformował mnie, że odliczenia nie mogę dokonać. Nie wiem, o co chodzi, oni też dokładnie nie wiedzą. Przekopałem internet i nic nie znalazłem. Czy rzeczywiście istnieją dodatkowe ograniczenia wynikające np. ze statusu kościoła, które dyskwalifikują to odliczenie?

W opisanym przypadku zweryfikować należałoby, czy Kościół, na rzecz którego darowizna jest przekazana, jest traktowany jako Kościół. W przypadku Kościoła katolickiego istnieje umowa o stosunku państwa polskiego do tegoż. Pytanie, czy w przypadku kościoła podatnika istnieje regulacja, która wskazuje na to, iż jest to Kościół będący wspólnotą kultu religijnego? Ew. regulacja ustawowa dot. stosunku pomiędzy naszym państwem do tego kościoła ? Samo bowiem pojęcie "kultu religijnego" z ustawy o PIT nie jest zdefiniowane, a zatem przyjąć należałoby, że podatnik ma rację. Stąd też trudno powiedzieć, dlaczego jego Kościół przekazał informacje o niemożności odliczenia.

Jeśli mam dwójkę dzieci, z czego jedno ukończyło 18 lat, ale kontynuuje edukację, to czy mogę odebrać ulgę prorodzinną na dwójkę dzieci?

Tak, zakładając standardową szkołę, w której kontynuuje naukę, podatniczka ma prawo do ulgi na dwoje dzieci, co więcej, nie będzie jej obowiązywał limit przychodów (może zarabiać ponad 56.000 zł lub łącznie z małżonkiem ponad 112.000 zł rocznie).

»Jak rozliczy ulgę prorodzinną samotny rodzic

Jaka jest kwota wolna od podatku dla praw autorskich, tzn. ile maksymalnie mogę zarobić, żeby otrzymać zwrot podatku ?

556,02 zł zwrotu przysługuje podatnikowi w przypadku, gdy zarobi dokładnie 3091 zł. Potem wszystko zależy od tego, jak płaci zaliczki. Podatnik powinien pamiętać, że gdy zarobi ponad 85.528 zł (dochód po odliczeniu kosztów) to przejdzie na wyższy próg 32% podatku i kwota zwrotu będzie mu systematycznie malała.

PRACA ZA GRANICĄ

W zeszłym roku byłem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Dodatkowo pracowałem w UK. Czy muszę wypełnić PIT?

Dużo zależy od tego, w jakiej formie podatnik zarabiał w UK. Zakładając zwykłą umowę o pracę w UK, to zarobki podatnika w Polsce są zwolnione z opodatkowania. Ze względu na to, że w Polsce nie zarabiał on w ogóle w 2013 r. (tak zakładam) - nie musi on składać deklaracji PIT ani wykazywać zarobku z UK. Natomiast gdyby w Polsce jednak zarabiał - wówczas musi rozliczyć się z zarobków polskich oraz wykazać w PIT również zagraniczne wynagrodzenie (nie będzie ono opodatkowane, ale będzie wpływało na stawkę podatku, którą zastosuje do krajowych zarobków).

»Jak rozliczyć się z pracy w Polsce i w Wielkiej Brytanii?

Pół roku pracy w Polsce i 2 miesiące pracy w UK w polskim roku podatkowym. Zamieszkanie już na stałe w UK. Czy trzeba się rozliczyć z przychodów zagranicznych w PL, jeśli się rozliczę za granicą? Dodam, że rok podatkowy w UK trwa od kwietnia do kwietnia.

Jeżeli przyjmujemy, iż podatnik jest rezydentem podatkowym w UK, to należy wszystkie dochody rozliczyć w UK. Aczkolwiek przepisy polskie wskazują, iż pobyt osoby fizycznej przez okres dłuższy niż 183 dni w roku oznacza istnienie rezydencji podatkowej w Polsce. Zatem dokładnie trzeba określić, ile dni podatnik przebywał w Polsce.

Żyję, pracuję i zarabiam w UK. Wynajmuję w Polsce mieszkanie i dochód z niego rozliczam przy pomocy PIT-28. Czy muszę w jakikolwiek inny sposób rozliczać się z polskim fiskusem, informować go o moich zarobkach w UK?

Nie jest wykluczone, że podatnik nadal jest polskim rezydentem podatkowym. Musi on sprawdzić, jak podchodzi do jego rezydencji organ skarbowy. Ryzyko opodatkowania w Polsce zależy od wielu czynników, stąd warto wystąpić o interpretację do urzędu (kosztuje 40 zł).

W zeszłym roku miałem dochód spoza Polski w wysokości około 7-10 tys. zł brutto miesięcznie. Czy dostanę jakiś zwrot z podatku?

Wszystko zależy od tego, z tytułu jakich umów podatnik uzyskiwał te kwoty. 7-10 tys. zł miesięcznie to kwoty, które co do zasady mogą jeszcze w niektórych przypadkach pozwalać na uzyskanie zwrotu podatku. Wszystko zależy od tego, czy w trakcie roku podatkowego płatnik stosował zmniejszenie wartości zaliczki o 1/12 kwoty wolnej od podatku.

Od kwietnia 2013 mieszkam i pracuję za granicą (Szwajcaria). Do końca marca uzyskiwałem przychody w Polsce. Faktu wyjazdu nie zgłosiłem w US, czy powinienem to zrobić? Czy wypełnienie deklaracji na podstawie PIT do marca jest wystarczające?

Podatnik musi ustalić miejsca zamieszkania, zgłosić je do rejestru PESEL. Dla pewności - warto złożyć ZAP-3 (zakładam, że podatnik nie jest przedsiębiorcą). Podatnik musi udowodnić, że przestaje być polskim rezydentem podatkowym, stąd warto, żeby dmuchał na zimne.

PROWADZENIE FIRMY

Otrzymałem zaliczkę w 2013 roku. Fakturę wystawiłem w 2014 roku. Wliczam zaliczkę w PIT z 2013?

Z zaliczkami zależy od tego, czego dotyczą. Jeżeli jest to zaliczka na poczet świadczenia na następny okres - to zaliczka zostaje przypisana okresowi, w którym świadczenie będzie realizowane. W przeciwnym razie przychód rozlicza się nie później niż z dniem wydania towaru lub wykonania usługi, nie później niż w dacie wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Posiadając jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w mieście X jednocześnie mieszkając i faktycznie wykonując pracę w mieście Y, czy i w jaki sposób mogę rozliczyć internet stacjonarny z miasta Y?

Obecnie należy wykazać, że podatnik wykorzystuje internet. Jeżeli zatem umowa jest na podatnika i faktury także, to można odliczyć internet.

W zeszłym roku zmieniłem formę zatrudnienia z umowy o pracę na działalność gospodarczą, przy czym podatki po założeniu DG płacę w innym mieście (aktualnego zamieszkania). Czy składam jeden PIT z dochodami z obu form zatrudnienia i dostarczam go do aktualnego US, czy w jakiś inny sposób?

Zakładając, że cały czas podatnik rozlicza się na skali podatkowej w obu formach - całość rozliczy na PIT-36.

Jeśli prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą, to czy musi się zgłaszać jakąś część mieszkania jako działalność gospodarczą (firma jedynie istnieje w internecie i zajmuje się tylko internetową sprzedażą).

Tak, podatnik zgłasza część wykorzystywaną w działalności. Zapłaci on w tym zakresie wyższy podatek od nieruchomości, ale... zaliczy koszty używania do kosztów działalności (tylko pamiętać trzeba o tzw. dokumentach wewnętrznych przy przenoszeniu kosztów prywatnych za media itp. na działalność gospodarczą).

Jaki PIT w przypadku, gdy w jednym roku pracowałem na umowie-zlecenie, a następnie własna DG?

Podatnik powinien wypełnić wyłącznie deklarację PIT-36 (założenie, że rozlicza on działalność wg skali podatkowej oraz że są to jego jedyne źródła przychodu).

bs, Bankier.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Jaa

o tym jak rozliczyć składki zus w rocznej deklaracji nieco dokładniej można poczytać tutaj http://poradnikpracownika.pl/jak-wykazac-skladki-zus-w-deklaracji-rocznej/

! Odpowiedz
0 0 ~kakafonia

na pewno dla wielu osób to pomocne informacje. Szkoda tylko, ze nie ma o tym żeby oddawać 1% na opp. Może to nie błąd, ale ludzie często nie wiedzą jak to zrobić, myślą, że to jakaś strasznie skomplikowana sprawa, a przeciez tak nie jest. Z takim poradniczkiem wiele fundacji, w tym moja l'arche, miałoby dużo łatwiejsze życie...

! Odpowiedz
4 0 ~gioboty

co tak cicho o ukrainie ? cos ukrywacie ?

!

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

    Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

    Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl