REKLAMA

NEWAG S.A.: wyniki finansowe

2021-05-21 17:09
publikacja
2021-05-21 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_1Q2021_PDF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZ_1Q2021_PDF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 273 240 269 069 59 762 61 204
II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 36 560 47 296 7 996 10 758
III. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 35 256 41 431 7 711 9 424
IV. Zysk ( strata ) netto 28 210 32 692 6 170 7 436
V. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 47 623 55 779 10 416 12 688
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 226 35 363 -1 143 8 044
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 352 -23 558 -7 076 -5 359
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 356 3 235 -6 639 736
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -67 934 15 040 -14 858 3 421
X. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XI. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,63 0,72 0,14 0,16
XII. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020
XIII. Aktywa razem 1 363 736 1 397 456 1 386 412
XIV. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250
XV. Zyski zatrzymane 652 208 623 840 481 822
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny 89 341 89 484 91 295
XVII. Kapitał udziałów niekontrolujących 612 627 468
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 610 325 672 255 801 577
XIX. Zobowiązania długoterminowe 176 825 221 022 247 525
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 433 500 451 233 554 052
XXI. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję w zł 16,74 16,12 13,00
XXIII. WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020
XXIV. Aktywa razem 292 628 302 820 304 552
XXV. Kapitał podstawowy 2 414 2 438 2 471
XXVI. Zyski zatrzymane 139 950 135 182 105 841
XXVII. Kapitał z aktualizacji wyceny 19 171 19 391 20 055
XXVIII. Kapitał udziałów niekontrolujących 131 136 103
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130 963 145 674 176 082
XXX. Zobowiązania długoterminowe 37 943 47 894 54 374
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 93 020 97 780 121 708
XXXII. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XXXIII. Wartość księgowa na jedną akcję w EUR 3,59 3,49 2,86
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN
XXXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 269 999 267 742 59 054 60 902
XXXV. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 23 574 46 225 5 156 10 515
XXXVI. Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 21 519 38 684 4 707 8 799
XXXVII. Zysk ( strata ) netto 15 327 31 120 3 352 7 079
XXXVIII. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 31 584 52 453 6 908 11 931
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -36 524 7 436 -7 988 1 691
XL. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 789 -17 462 -829 -3 972
XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 354 20 872 -5 545 4 748
XLII. Przepływy pieniężne netto, razem -65 667 10 846 -14 363 2 467
XLIII. Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001
XLIV. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,34 0,69 0,07 0,16
XLV. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020
XLVI. Aktywa razem 1 487 738 1 548 975 1 506 296
XLVII. Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250
XLVIII. Kapitał zapasowy 461 818 446 348 352 400
XLIX. Kapitał z aktualizacji wyceny 89 341 89 484 91 295
L. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 925 329 1 001 893 1 051 351
LI. Zobowiązania długoterminowe 126 212 168 646 289 298
LII. Zobowiązania krótkoterminowe 799 117 833 247 762 053
LIII. Liczba akcji (w szt.) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
LIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,50 12,16 10,11
LV. WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2020
LVI. Aktywa razem 319 237 335 654 330 887
LVII. Kapitał podstawowy 2 414 2 438 2 471
LVIII. Kapitał zapasowy 99 096 96 721 77 411
LIX. Kapitał z aktualizacji wyceny 19 171 19 391 20 055
LX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 198 556 217 104 230 949
LXI. Zobowiązania długoterminowe 27 082 36 545 63 550
LXII. Zobowiązania krótkoterminowe 171 473 180 560 167 400
LXIII. Liczba akcji (w szt.) 45 000 001 45 000 001 45 000 001
LXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 2,68 2,64 2,22


Przeliczenia dokonano wg:


1) poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na
dzień bilansowy tj. na dzień:


- 31.03.2021 – 4,6603 - tabela 062/A/NBP/2021


- 31.12.2020 - 4,6148 - tabela 255/A/NBP/2020


- 31.03.2020 - 4,5523 - tabela 063/A/ NBP/2020


2) poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów
pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego
okresu sprawozdawczego tj.:


-w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021 - 4,5721


- w okresie od 01.01.2020 do 31.03.2020 - 4,3963


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF 1Q2021_PDF.pdfSSF 1Q2021_PDF.pdf ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
SZ 1Q2021_PDF.pdfSZ 1Q2021_PDF.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2021-05-21 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
2021-05-21 Józef Michalik Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki