PILNE

MANGATA HOLDING SA: wyniki finansowe

2020-03-31 07:07
publikacja
2020-03-31 07:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_Mangata_Holding_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Mangata_Holding_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Mangata_Skonsolidowane_2019_Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_ws._firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_MGT_ws._firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_MGT_ws._funkcjonowania_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_ws._sprawozdan_finansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 675 759 702 823 157 087 164 715
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 64 518 63 281 14 998 14 831
III. Zysk (strata) brutto 60 120 62 557 13 976 14 661
IV. Zysk (strata) netto 50 537 56 777 11 748 13 306
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 98 083 74 031 22 800 17 350
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -38 938 -39 406 -9 052 -9 235
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -58 257 -38 665 -13 542 -9 062
VIII. Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych) 888 -4 040 206 -947
IX. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 7,40 8,19 1,72 1,92
X. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem 733 049 722 851 172 138 168 105
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 314 273 317 953 73 799 73 943
XIII. Zobowiązania długoterminowe 150 619 142 630 35 369 33 170
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 163 654 175 323 38 430 40 773
XV. Kapitał własny 418 776 404 898 98 339 94 162
XVI. Kapitał zakładowy 1 335 1 335 313 310
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję 62,72 60,64 14,73 14,10
XVIII. Średnioważona liczba akcji (w szt.) 6 676 854 6 676 854
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_Mangata_Holding_2019.pdfSkonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_GK_Mangata_Holding_2019.pdf
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_GK_Mangata_Holding_2019.pdfSprawozdanie_Zarządu_z_działalności_GK_Mangata_Holding_2019.pdf
List_Prezesa_Zarządu_2019.pdfList_Prezesa_Zarządu_2019.pdf
Mangata_Skonsolidowane_2019_Sprawozdanie_Biegłego_Rewidenta.pdfMangata_Skonsolidowane_2019_Sprawozdanie_Biegłego_Rewidenta.pdf
Informacja Zarządu ws. firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu ws. firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie RN MGT ws. firmy audytorskiej.pdfOświadczenie RN MGT ws. firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie RN MGT ws. funkcjonowania Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN MGT ws. funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
Oświadczenie RN ws. sprawozdań finansowych.pdfOświadczenie RN ws. sprawozdań finansowych.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2020-03-31 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Mariusz Jaszczyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki