LOKUM DEWELOPER S.A.: wyniki finansowe

2019-05-15 07:11
publikacja
2019-05-15 07:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_kwartalny_gk_lokum_deweloper_za_okres_01.01.2019-31.03.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 71 162 9 351 16 558 2 238
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 426 -1 875 6 149 -449
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 24 164 -3 722 5 622 -891
IV. Zysk (strata) netto 20 181 -3 052 4 696 -730
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 17 932 -3 011 4 172 -721
VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) 0,996 -0,167 0,232 -0,040
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -23 211 -58 850 -5 401 -14 084
Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31
VIII. Aktywa 679 471 726 578 157 969 168 972
IX. Zobowiązania długoterminowe 140 927 197 444 32 764 45 917
X. Zobowiązania krótkoterminowe 171 317 179 495 39 829 41 743
XI. Kapitał własny 367 227 349 639 85 376 81 311
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 365 987 348 055 85 088 80 943
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
XIII. Przychody ze sprzedaży 4 044 4 156 941 995
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -161 -119 -37 -28
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 990 -906 -463 -217
XVI. Zysk (strata) netto -1 444 -753 -336 -180
XVII. Zysk na akcję (PLN/EUR) -0,080 -0,042 -0,019 -0,010
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -67 023 38 872 -15 595 9 303
Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31
XIX. Aktywa 406 870 479 290 94 592 111 463
XX. Zobowiązania długoterminowe 243 783 314 285 56 677 73 090
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 147 4 621 964 1 075
XXII. Kapitał własny 158 940 160 384 36 952 37 299


Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:


- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2019 - 31.03.2019 wynosił 4,2978
(obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie);


- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 31.03.2018 wynosił 4,1784
(obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie);


Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:


- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.03.2019 wynosił 4,3013;


- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.12.2018 wynosił 4,3000.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport_kwartalny_gk_lokum_deweloper_za_okres_01.01.2019-31.03.2019.pdfraport_kwartalny_gk_lokum_deweloper_za_okres_01.01.2019-31.03.2019.pdf Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki