REKLAMA

Komu przysługuje dodatek wychowawczy 500+?

2016-09-01 08:06
publikacja
2016-09-01 08:06
fot. Krystian Maj / FORUM

 

Świadczenia wychowawcze, zwane potocznie "500+", przysługują odpowiednio matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Ich celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wydatki takie ponoszą jednak również inne osoby i podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi. Dla niektórych z nich ustawodawca przewidział możliwość korzystania z dodatku, wypłacanego również w wysokości 500 zł miesięcznie.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzając z dniem 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawcze, jednocześnie znowelizowała ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzięki dokonanym zmianom na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego. Dodatek ten wypłacany jest w formie dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce, o której mowa w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny.

Dodatek wychowawczy

Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dodatkiem wychowawczym, przysługuje:

  • rodzinie zastępczej oraz
  • prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Świadczenie to należne jest na każde umieszczone w tej rodzinie lub placówce dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia. Co istotne, nie obowiązują tu, jak w przypadku świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, żadne progi dochodowe. Dodatek wychowawczy przysługuje więc niezależnie od dochodu na wszystkie dzieci w wieku do lat 18, przebywające w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Należny jest on od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Natomiast w przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, dodatek wychowawczy za dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym w rodzinie pomocowej wypłaca się tej właśnie rodzinie.

Na okres 12 miesięcy

Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres 12 miesięcy.

Jeśli po upływie tego okresu nie zajdą zmiany w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mające wpływ na prawo do dodatku wychowawczego, na okres kolejnych 12 miesięcy ustala się je z urzędu.

Dodatek do zryczałtowanej kwoty

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, na każde umieszczone w tej placówce dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.

Do dodatku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dodatku wychowawczego.

Stanowi o tym art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny.

Wysokość dodatku

Omawiane dodatki, jak już wspomniano, przysługują w wysokości świadczenia wychowawczego, a więc 500 zł miesięcznie.

Jeśli jednak należne są za niepełny miesiąc kalendarzowy, wypłaca się je w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym w rodzinie zastępczej, rodzinie pomocowej lub placówce sprawującej nad nim opiekę.

Na wniosek

Przyznanie (lub odmowa przyznania) dodatków następuje w drodze decyzji wydanej na wniosek:

  • rodziny zastępczej,
  • prowadzącego rodzinny dom dziecka,
  • rodziny pomocowej lub
  • dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

złożony w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Inaczej niż w przypadku świadczenia wychowawczego, nie został określony wzór wniosku o dodatek wychowawczy.

Osoby otrzymujące dodatek wychowawczy lub dodatek do zryczałtowanej kwoty są zobowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał to świadczenie, o każdej zmianie sytuacji (osobistej, dochodowej i majątkowej ich oraz dziecka), która ma wpływ na prawo do tego świadczenia.

Bez prawa do dodatku wychowawczego

Dodatek wychowawczy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny, tj. gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w:

domu pomocy społecznej,
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
specjalnym ośrodku wychowawczym,
hospicjum stacjonarnym,
oddziale medycyny paliatywnej,
schronisku dla nieletnich,
areszcie śledczym, zakładzie karnym lub zakładzie poprawczym.
Świadczenia 500+ należne opiekunom dzieci w wieku do ukończenia 18 lat
Rodzaj świadczenia Uprawnieni do świadczenia
świadczenie wychowawcze matka
ojciec
opiekun faktyczny dziecka
opiekun prawny dziecka
dodatek wychowawczy rodzina zastępcza
prowadzący rodzinny dom dziecka
rodzina pomocowa
dodatek do zryczałtowanej kwoty placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575)


autor: Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 70 (1320) z dnia 2016-09-01

Świadczenia chorobowe dla pracowników. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: 500 zł na dziecko

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki