2,6900 zł
-3,93% -0,1100 zł
Komputronik SA (KOM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Komputronik_30.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane__sprawozdanie_finansowe_GK_Komputronik_30.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Finansowe_Komputronik_SA_30.09.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_Komputronik_2019_PSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komputronik_2019_PSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 819 671 968 594 190 003 225 727
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 836) 7 565 -2 280 1 763
III. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (14 541) 2 893 -3 371 674
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 321 10 223 9 347 2 382
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 117) (4 569) -1 418 -1 065
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (21 890) 2 919 -5 074 680
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 314 8 573 2 854 1 998
VIII. Aktywa razem 522 824 560 017 119 541 131 109
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 372 615 396 488 85 196 92 824
X. Zobowiazania długoterminowe 28 767 3 441 6 577 806
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 343 848 393 047 78 619 92 018
XII. Kapitał własny 150 209 163 529 34 344 38 285
XIII. Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (1,48) 0,30 -0,34 0,07
XV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (1,48) 0,30 -0,34 0,07
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 15,34 16,70 3,51 3,91
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 15,34 16,70 3,51 3,91
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
jednostkowe
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 733 112 877 941 169 938 204 601
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (525) 4 035 (122) 940
XXI. Zysk (strata) netto (1 518) 3 101 (352) 723
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 993 4 112 10 893 958
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 437) 1 485 (3 810) 346
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 959) 3 199 (4 395) 746
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 11 597 8 796 2 688 2 050
XXVI. Aktywa razem 544 445 552 664 124 484 129 387
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 359 547 373 593 82 208 87 464
XXVIII. Zobowiazania długoterminowe 24 600 5 392 5 625 1 262
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 334 947 368 201 76 584 86 201
XXX. Kapitał własny 184 898 179 071 42 276 41 923
XXXI. Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (0,15) 0,32 -0,04 0,07
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) (0,15) 0,32 -0,04 0,07
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 18,88 18,28 4,32 4,28
XXXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 18,88 18,28 4,32 4,28
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie z działalności GK Komputronik 30.09.2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie z działalności GK Komputronik 30.09.2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie z działalności GK Komputronik na 30.09.2019r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Komputronik 30.09.2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Komputronik 30.09.2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Komputronik na 30.09.2019r.
Sprawozdanie Finansowe Komputronik SA 30.09.2019.pdfSprawozdanie Finansowe Komputronik SA 30.09.2019.pdf Sprawozdanie finansowe Komputronik SA na 30.09.2019r.
Grupa Komputronik 2019 PSSF.pdfGrupa Komputronik 2019 PSSF.pdf Raport z [przeglądu sprawozdania skonsolidowanego
Komputronik 2019 PSF.pdfKomputronik 2019 PSF.pdf Raport z przeglądu sprawozdania jednostkowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-31 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu
2019-12-31 Sebastian Pawłowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.