REKLAMA

Jak uzyskać świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500 plus"?

2016-03-31 08:35
publikacja
2016-03-31 08:35

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. ruszy program "Rodzina 500 plus", w ramach którego rodziny będą mogły otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, do ukończenia przez nie 18. roku życia. W tym celu konieczne jest jednak wystąpienie ze stosownym wnioskiem, a niekiedy też spełnienie kryterium dochodowego.

fot. / / YAY Foto

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na:

  • drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat - niezależnie od dochodu rodziny, a także
  • pierwsze lub jedyne dziecko - o ile dochód nie przekracza 800 zł lub - w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko - 1.200 zł na osobę.

Na wniosek

Aby otrzymywać 500 zł miesięcznie na dziecko, konieczne jest wystąpienie ze stosownym wnioskiem odpowiednio przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka.

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłacane będzie temu z rodziców lub opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli natomiast opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka, przyznane zostanie temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Wzory wniosku oraz oświadczeń wymaganych w przypadku ubiegania się świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, tj. o:

  • dochodach rodziny, w tym osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz
  • wielkości gospodarstwa rolnego,

zostały określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214).

Jak podkreśla resort pracy, wniosek jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma żadnych opłat.

Osoby, które nie ubiegają się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, nie dokumentują dochodów rodziny.

Formularze wniosku i oświadczeń dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl w dziale: Zasiłki i świadczenia.

Forma złożenia wniosku

Wymagane dokumenty powinny być złożone w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. Można to zrobić zarówno w formie papierowej/pisemnej (osobiście lub np. za pośrednictwem poczty), jak i drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

  • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
  • udostępnianego przez ZUS,
  • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji,
  • wskazanego w informacji jak wyżej.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Także dla cudzoziemców

O prawo do świadczenia wychowawczego mogą ubiegać się zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy spełniający warunki określone w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Będzie ono jednak przysługiwało, o ile zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Okres należnego świadczenia

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 1 października do 30 września roku następnego. Przysługiwać ono będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca wymienionego okresu, nie wcześniej jednak niż odpowiednio od dnia: urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Wyjątek będzie stanowił pierwszy okres ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego, który rozpocznie się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i zakończy 30 września 2017 r.

Dla zachowania prawa do świadczenia od pierwszego dnia jego wprowadzenia, tj. od 1 kwietnia 2016 r. stosowny wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a więc zgodnie z art. 57 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) do dnia 1 lipca 2016 r. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie wypłatą świadczenia począwszy od miesiąca złożenia wniosku.

Forma

Sposób złożenia wniosku

papierowa

osobiście lub za pośrednictwem poczty w urzędzie miasta lub gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

w wyznaczonych do tego miejscach, np. w galeriach handlowych

elektroniczna

przez internet za pomocą portalu:

- empatia.mrpips.gov.pl,

- PUE ZUS,

- ePUAP oraz

- bankowości elektronicznej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195)


autor: Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 2016-03-31

Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (8)

dodaj komentarz
~kowal
no i elegancko, składamy wniosek z żonką przez internet w pko. 500 zł zawsze się przyda na bieżące wydatki związane z naszym synkiem
~jak
czy ktoś się orientuje może w takiej kwestii:
jest dwójka dzieci, jedno ma 6 lat, a drugie 3 lata,
czy 500 zł będzie należalo na młodsze dziecko,
dopóki starsze nie ukończy 18 lat,
czy dopóki to młodsze nie ukończy 18 lat?
~niepelnosprawny_org
ten kraj jest rujnowany przez nienalezyte zarzadzanie
~pięćdziesiątplus
TO SKANDAL PANI PREMIER
dziecko uchodźcy dostanie dodatek a POLSKI JEDYNAK nie !!! - w ogóle to dyskryminacja dzieci będących
jedynakami.Czy jedynaki mają inne żołądki,nie potrzebują lepiej żyć,kształcić się lub lepiej spędzać wakacji.
Nie zgadzam się zupełnie z pominięciem tych dzieci w Programie 500
TO SKANDAL PANI PREMIER
dziecko uchodźcy dostanie dodatek a POLSKI JEDYNAK nie !!! - w ogóle to dyskryminacja dzieci będących
jedynakami.Czy jedynaki mają inne żołądki,nie potrzebują lepiej żyć,kształcić się lub lepiej spędzać wakacji.
Nie zgadzam się zupełnie z pominięciem tych dzieci w Programie 500 +.
Rodzice jedynaków dlaczego godzicie się aby Wasze dzieci-mali obywatele tego państwa - przyszli podatnicy - były w ten sposób traktowane przez państwo polskie ??? WALCZCIE.
~kilomilo
Właśnie pobrałem wniosek i załączniki, łącznie 14 stron. Chyba nakręcają tym wnioskiem koniunkturę lasom państwowym.
~dziekujemy
Puszcze juz wycinaja, podobno jakies korniki czy mrowki go jedza. Prywatyzacji Virtualnej PIS byl przeciwny ale wyrab lasow to juz inna bajka. PODOBNO ON/ONA MUSI GDZIES PRACOWAC.
~dziekujemy
Po pierwsze PIS, pod drugie Smolensk, po trzecie bomba atomowa
~analityk
Pani Premier; po pierwsze gospodarka, po drugie gospodarka i po trzecie gospodarka-głupcze.

Powiązane: 500 zł na dziecko

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki