Rynek kapitałowy w Polsce, czyli gdzie spotykają się inwestorzy

Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, gdzie następuje transfer środków finansowych na okres powyżej jednego roku. Jest źródłem kapitału dla realizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz miejscem pozwalającym na lokowanie i pomnażanie oszczędności.

Funkcje rynku kapitałowego

Źródło kapitału. Rynek kapitałowy pozwala przedsiębiorstwu pozyskać kapitał niezbędny dla realizacji przedsięwzięć długoterminowych. Osoby dostarczające kapitału otrzymują wynagrodzenie stanowiące udział w zyskach przedsiębiorstwa lub z odsetek. Mogą również zarabiać na wzroście wartości rynkowej instrumentów finansowych emitowanych przez to przedsiębiorstwo.

Alokacja kapitału. Polega na transferze kapitału z miejsc, gdzie występuje jego nadwyżka, tam gdzie jest on potrzebny. Dzięki odpowiedniej alokacji kapitału nadwyżki wolnych środków u osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych pozwalają sfinansować ich niedobory u innych podmiotów gospodarczych, które potrzebują kapitału. To pozwala na harmonijny rozwój wszystkich segmentów gospodarki, regionów kraju, czy różnych przedsiębiorstw. Jednocześnie szansę rozwoju uzyskują nowoczesne dziedziny gospodarki.

Mobilizacja kapitału. Na rynku kapitałowym działa duża ilość osób. Nawet niewielkie sumy dostarczone przez wiele osób dają w efekcie duży strumień pieniędzy, który odpowiednio ukierunkowany pozwala na sfinansowanie dużych projektów. Taka mobilizacja kapitału jest możliwa jedynie na rynku kapitałowym, w którym może uczestniczyć bez wyjątku każdy, w takim stopniu, na jaki pozwala zasobność jego portfela.

Ocena kapitału. Kapitał jest kierowany do najbardziej efektywnych oraz obiecujących przedsiębiorstw oraz sektorów. W ten sposób jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić strategię rozwoju i jakość zarządzania podmiotów oraz dziedzin gospodarki.

Obiektywna wycena. Każda dyspozycja kupna bądź sprzedaży instrumentu finansowego emitowanego przez dany podmiot determinuje jego ostateczną wycenę, a w konsekwencji wycenę całego przedsiębiorstwa. Ze względu na dużą ilość osób zaangażowanych w taką wycenę, stosujących różne podejścia, zmniejsza się ryzyko popełnienia błędu, jaki mógłby popełnić zespół analityków o wysokich kwalifikacjach.

Barometr koniunktury. Sytuacja na rynku kapitałowym odzwierciedla stan gospodarki w kraju. Wskazuje ona jednocześnie na nastroje panujące na danym rynku. Rynek jest miejscem gdzie następuje najszybsza, a zarazem widoczna reakcja na zmiany koniunktury. Stąd jest miejscem, na które są zwrócone oczy analityków badających sytuację ekonomiczną w kraju i na świecie.

W ramach instrumentów finansowych najważniejszą ich grupą są papiery wartościowe. Papier wartościowy jest to dokument potwierdzający określone prawa majątkowe, utrwalony w takim brzmieniu i w takiej postaci, że może stanowić samodzielny przedmiot obrotu publicznego. Papiery wartościowe o charakterze udziałowym są dowodem współwłasności spółki (akcje, udziały, certyfikaty inwestycyjne). Z kolei dłużne papiery wartościowe potwierdzają określone wierzytelności (obligacje (A8), bony komercyjne).

Poprzez pozyskanie środków na rynku kapitałowym przedsiębiorstwa umożliwiają sobie realizację inwestycji, co w efekcie daje wzrost produkcji, usług i zatrudnienia. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost gospodarczy kraju oraz wzrost dochodów ludności.

Podmioty kreujące popyt na kapitał:
  • przedsiębiorstwa, w celu finansowania projektów inwestycyjnych i rozwojowych,
  • skarb państwa i instytucji państwowych, w celu finansowania wydatków budżetowych o znaczeniu ogólnokrajowym,
  • jednostki samorządowe, w celu finansowania wydatków inwestycyjnych o znaczeniu lokalnym,
  • gospodarstwa domowe, w celu finansowania wydatków na inwestycje własne, na przykład zakup mieszkań, sprzętu gospodarstwa domowego, konsumpcja.
Źródłami kapitału są:
  • oszczędności gospodarstw domowych,
  • zyski przedsiębiorstw,
  • podatki płacone na rzecz państwa bądź przymusowe tworzone przez państwo za pomocą systemu podatkowego oraz długu publicznego,
  • lokaty bankowe,
  • środki zgromadzone przez instytucje zbiorowego lokowania (fundusze inwestycyjne, emerytalne, ubezpieczyciele).
Rynek kapitałowy pozwala na przepływ kapitału do najlepszych przedsiębiorstw, o dobrych perspektywach rozwoju, dobrze zarządzanych. Transformacja kapitału dokonująca się na rynku pozwala na uczestnictwo każdego w dowolnie długim okresie czasu. Nawet krótkoterminowe lokowanie oszczędności przez inwestorów pozwala na finansowanie długofalowych przedsięwzięć.

Dzięki płynności rynku kapitałowego każdy z jego uczestników ma możliwość wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,4% I 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% I 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 282,8 zł I 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,1% I 2020

Znajdź profil

Znajdź nas na Facebooku