REKLAMA

INTERCARS: wyniki finansowe

2021-04-21 18:11
publikacja
2021-04-21 18:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
LIST_PREZESA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTER_CARS_Skonsolidowany__Raport__Finansowy_2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
INTER_CARS_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_i_Grupy_2020-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdania_z_badania_(skons)_Inter_Cars_2020_20.04.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
inter_cars_raport_niefinansowy_2020_PL-1-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 159 166 8 764 261 2 047 107 2 037 347
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 507 076 331 943 113 333 77 164
III. Zysk (strata) brutto 444 474 279 529 100 062 64 980
IV. Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominujacą 333 320 227 096 74 498 52 791
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 444 399 458 537 99 325 106 592
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (71 497) (105 266) (15 980) (24 470)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (282 493) (324 600) (63 138) (75 457)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 90 409 28 672 20 353 6 665
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 23,53 16,03 5,26 3,73
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 23,53 16,03 5,26 3,73
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 31.12.2020 i 31.12.2019
XI. Aktywa, razem 4 678 851 4 423 893 1 013 879 1 038 838
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 283 355 2 377 206 494 790 558 226
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 010 282 1 022 525 218 922 240 114
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 273 073 1 354 681 275 867 318 112
XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 2 395 496 2 046 687 519 090 480 612
XVI. Kapitał zakładowy 28 336 28 336 6 140 6 654
XVII. Liczba akcji (w szt.) 14 168 100 14 168 100 14 168 100 14 168 100
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 169,08 144,46 36,64 33,92
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 169,08 144,46 36,64 33,92
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0,71 0 0,17
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
LIST PREZESA 2020.pdfLIST PREZESA 2020.pdf List Prezesa 2020
INTER CARS Skonsolidowany Raport Finansowy 2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdfINTER CARS Skonsolidowany Raport Finansowy 2020-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Raport skonsolidowany finansowy za rok 2020
INTER CARS Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy 2020-sig-sig-sig-sig.pdfINTER CARS Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy 2020-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu za rok 2020
Ocena_Rady_Nadzorczej_2020.pdfOcena_Rady_Nadzorczej_2020.pdf Ocena Rady Nadzorczej za rok 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej_2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej_2020.pdf Oświadczenei Rady Nadzorczej za rok 2020
Sprawozdania z badania (skons)_Inter Cars_2020_20.04.2021.pdfSprawozdania z badania (skons)_Inter Cars_2020_20.04.2021.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania spr skonsolidowanego
inter_cars_raport_niefinansowy_2020_PL-1-sig-sig-sig-sig.pdfinter_cars_raport_niefinansowy_2020_PL-1-sig-sig-sig-sig.pdf Raport niefinansowy za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Maciej Oleksowicz Prezes Zarządu
2021-04-21 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2021-04-21 Wojciech Twaróg Członek Zarządu
2021-04-21 Piotr Zamora Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Julita Pałyska Z-ca Dyrektora ds. Finansowych - Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki