REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

2020-11-16 08:24
publikacja
2020-11-16 08:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_finansowy_3Q.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
dane skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem 167 661 37 359 37 745 8 671
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 567 18 418 3 730 4275
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto 15 646 -596 3 522 -138
IV. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 11 837 -1 856 2 665 -431
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 83 226 20358 18 736 4725
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 562 10 -1027 2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -77 797 -20 607 -17 514 -4 783
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 867 -240 195 -56
IX. stan na 30.09.2020 stan na 31.12.2019 stan na 30.09.2020 stan na 31.12.2019
X. Aktywa razem 460 890 557 399 101 814 130 891
XI. Zobowiązania długoterminowe 85 011 117 027 18 779 27 481
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 122 885 198 874 27 146 46 700
XIII. Kapitał własny 252 994 241 498 55 888 56 710
XIV. Kapitał akcyjny 9 700 9 700 2 143 2 278
XV. Liczba akcji w sztukach 9 700 000 9 700 000 9 700 000 9 700 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję 1,22 -0,43 0,27 -0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 1,22 -0,43 0,27 -0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 26,08 24,90 5,76 5,85
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 26,08 24,90 5,76 5,85
XX. dane jednostkowe 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019 01.01.2020-30.09.2020 01.01.2019-30.09.2019
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółem 8 726 29 824 1 964 6 922
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -19 5 836 -4 1 355
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto 3 858 3 513 869 815
XXIV. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 104 2 385 23 554
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 067 4 257 2 492 988
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 35 688 -6 210 8 034 -1 441
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -47 246 -2 568 -10636 -596
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem -490 -4 521 -110 -1 049
XXIX. stan na 30.09.2020 stan na 31.12.2019 stan na 30.09.2020 stan na 31.12.2019
XXX. Aktywa razem 751 488 783 671 166 009 184 025
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 479 752 512 039 105 980 120 239
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 381 311 401 050 84 234 94 176
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 94 475 108 848 20 870 25 560
XXXIV. Kapitał własny 271 736 271 632 60 028 63 786
XXXV. Kapitał akcyjny 9 700 9 700 2 143 2 278
XXXVI. Liczba akcji w sztukach 9 700 000 9 700 000 9 700 000 9 700 000
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,58 0,00 0,14
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,58 0,00 0,14
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję 28,01 28,00 6,19 6,58
XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 28,01 28,00 6,19 6,58
XLI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 1,12 0 0,26


KURSY- sposób liczenia: 1) poszczególne pozycje bilansu
przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na
dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski;2) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych przelicza się na złote lub euro według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje
finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego, a w uzasadnionych
przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go
poprzedzającego.Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres
sprawozdawczy: na dzień 30.09.2020 1 EUR: 4,5268 na dzień 31.12.2019 EUR
= 4,2585 PLN, na dzień 30.09.2019 1 EUR = 4,3736 PLN.Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca
kalendarzowego okresu sprawozdawczego:, 9 miesięcy zakończone 30.09.2020
1 EUR= 4,4420, PLN, 12 miesięcy zakończone 31.12.2019 1 EUR = 4,3018
PLN,9 miesięcy zakończone 30.09.2019 1 EUR= 4,3086.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport finansowy 3Q.2020.pdfSkonsolidowany raport finansowy 3Q.2020.pdf 2020.09.30 - Skonsolidowane sprawozdanie Grupy i2 Development 3Q 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Marcin Misztal Prezes Zarządu
2020-11-16 Gabriela Woś-Tarkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki