REKLAMA

GRUPA LOTOS: wyniki finansowe

2021-10-29 06:30
publikacja
2021-10-29 06:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RF_GK_LOTOS_3Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WYBRANE_DANE_FINANSOWE_3_KWARTAL_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarzadu_3_kw._2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. w mln PLN w mln PLN w mln EUR w mln EUR
II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
III. Przychody ze sprzedaży 22.478,8 15.705,0 4.931,2 3.535,6
IV. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 3.083,1 (1.414,2) 676,3 (318,4)
V. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 3.000,6 (1.717,2) 658,2 (386,6)
VI. Zysk/(Strata) netto 2.221,6 (1.138,7) 487,4 (256,3)
VII. Jednostki Dominującej 2.221,6 (1.138,7) 487,4 (256,3)
VIII. Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym - - - -
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem 2.234,2 (1.064,8) 490,1 (239,7)
X. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2.234,2 (1.064,8) 490,1 (239,7)
XI. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym - - - -
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.300,8 1.731,2 285,4 389,7
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (612,0) (735,5) (134,3) (165,6)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (911,4) (918,7) (199,9) (206,8)
XV. Przepływy pieniężne netto razem (222,6) 77,0 (48,8) 17,3
XVI. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 12,02 (6,16) 2,64 (1,39)
XVII. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 12,02 (6,16) 2,64 (1,39)
XVIII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIX. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XX. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XXI. Aktywa razem 24.723,3 21.856,4 5.336,5 4.736,2
XXII. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 13.807,9 11.573,7 2.980,4 2.508,0
XXIII. Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0,0 0,0
XXIV. Kapitał własny razem 13.808,0 11.573,8 2.980,4 2.508,0
XXV. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 9 miesięcy 9 miesięcy 9 miesięcy 9 miesięcy
XXVI. zakończone zakończone zakończone zakończone
XXVII. 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020
XXVIII. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXIX. Przychody ze sprzedaży 19.733,4 13.342,0 4.328,9 3.003,6
XXX. Zysk/(Strata) operacyjny/(a) 1.809,8 (1.396,2) 397,0 (314,3)
XXXI. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 2.202,0 (1.146,0) 483,1 (258,0)
XXXII. Zysk/(Strata) netto 1.839,5 (877,7) 403,5 (197,6)
XXXIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem 1.823,7 (770,1) 400,1 (173,4)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (884,9) 344,5 (194,1) 77,6
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (57,9) 141,1 (12,7) 31,8
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 272,8 (597,2) 59,8 (134,5)
XXXVII. Przepływy pieniężne netto razem (670,0) (111,6) (147,0) (25,1)
XXXVIII. Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 9,95 (4,75) 2,18 (1,07)
XXXIX. Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 9,95 (4,75) 2,18 (1,07)
XL. Stan na Stan na Stan na Stan na
XLI. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XLII. (niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
XLIII. Aktywa razem 18.250,0 15.149,9 3.939,2 3.282,9
XLIV. Kapitał własny 11.273,1 9.449,4 2.433,3 2.047,6


W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe"
na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni
kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:na
dzień 30.09.2021 1 EUR = 4,6329 PLNna dzień 31.12.2020 1 EUR =
4,6148 PLNPozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs
stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na
ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:9
miesięcy zakończone 30.09.2021 1 EUR = 4,5585 PLN9
miesięcy zakończone 30.09.2020 1 EUR = 4,4420 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RF GK LOTOS 3Q2021.pdfRF GK LOTOS 3Q2021.pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 3 kw. 2021
WYBRANE DANE FINANSOWE 3 KWARTAŁ 2021.pdfWYBRANE DANE FINANSOWE 3 KWARTAŁ 2021.pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Wybrane dane finansowe 3kw. 2021
Komentarz Zarządu 3 kw. 2021.pdfKomentarz Zarządu 3 kw. 2021.pdf Grupa Kapitałowa LOTOS Komentarz Zarządu 3kw. 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-29 Zofia Paryła Prezes Zarządu
2021-10-29 Krzysztof Nowicki Wiceprezes Zarządu
2021-10-29 Piotr Walczak Wiceprezes Zarządu
2021-10-29 Jarosław Wittstock Wiceprezes Zarządu
2021-10-29 Jarosław Wróbel Wiceprezes Zarządu
2021-10-29 Magdalena Skibińska Główna Księgowa
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki