REKLAMA

FAMUR S.A.: wyniki finansowe

2021-03-30 07:22
publikacja
2021-03-30 07:22
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
fmf-2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
fmf-2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_FMF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_FMF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_Famur_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_Famur_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_dokonana_przez_Rade_Nadzorcza_FMF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_FMF_dot._KA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_FMF_dot._bieglego.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 1 139,00 2 165,00 255,00 503,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 239,00 289,00 53,00 67,00
III. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 188,00 252,00 42,00 59,00
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 185,00 245,00 41,00 57,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 640,00 504,00 143,00 117,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -105,00 -15,00 -23,00 -3,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -236,00 -180,00 -53,00 -42,00
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 299,00 309,00 67,00 72,00
IX. Średnioważona liczba akcji w szt. 574 763 212,00 574 763 212,00 574 763 212,00 574 763 212,00
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR 0,33 0,44 0,07 0,10
XI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,33 0,44 0,07 0,10
XII. Aktywa razem 2 492,00 2 975,00 540,00 699,00
XIII. Zobowiązania 810,00 1 464,00 176,00 344,00
XIV. Zobowiązania długoterminowe 468,00 526,00 101,00 124,00
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 342,00 938,00 74,00 220,00
XVI. Kapitał własny 1 682,00 1 511,00 364,00 355,00
XVII. Kapitał zakładowy 6,00 6,00 1,00 1,00
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 574 763 212,00 574 763 212,00 574 763 212,00 574 763 212,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR 2,93 2,63 0,63 0,62
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 2,93 2,63 0,63 0,62
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł/ w EUR 0,00 0,53 0,00 0,12
Powyższe dane prezentowane są w milionach złotych oraz w milionach euro, o ile w wierszach nie wskazano inaczej.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walute euro w nastepujący sposób:

Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2020 i odpowiednio za rok 2019 przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
Kurs ten za rok 2020 wyniósł
1 EUR = 4,4742 PLN
za rok 2019
1 EUR = 4,3018 PLN

Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2020 roku
1 EUR = 4,6148 PLN
na 31 grudnia 2019 roku
1 EUR = 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
fmf-2020-12-31.zipfmf-2020-12-31.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020
fmf-2020-12-31.zip.xadesfmf-2020-12-31.zip.xades Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 podpis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2020.xhtmlSPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2020.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2020.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 podpis
Informacja Zarządu FMF.xhtmlInformacja Zarządu FMF.xhtml Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Informacja Zarządu FMF.xhtml.xadesInformacja Zarządu FMF.xhtml.xades Informacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań podpis
SzB_GK_Famur_2020.xhtmlSzB_GK_Famur_2020.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok
2020
SzB_GK_Famur_2020.xhtml.XAdESSzB_GK_Famur_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok
2020 podpis
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą FMF.xhtmlOcena dokonana przez Radę Nadzorczą FMF.xhtml Ocena Sprawozdań przez RN wraz z uzasadnieniem
Oświadczenie RN FMF dot. KA.xhtmlOświadczenie RN FMF dot. KA.xhtml Oświadczenie RN w zakresie Komitetu Audytu
Oświadczenie RN FMF dot. biegłego.xhtmlOświadczenie RN FMF dot. biegłego.xhtml Oświadczenie RN w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki