REKLAMA

ENERGA S.A.: wyniki finansowe

2020-11-05 18:17
publikacja
2020-11-05 18:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Skrocone_srodroczne_jednostkowe_SF_Energa_SA_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30.09.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_SF_Grupy_Energa_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30.09.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Informacja_do_skroconego_skonsolidowanego_raportu_Grupy_Energa_za_III_kw._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_Energa_SA_III_kw._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Energa_III_kw._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
II. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
III. Przychody ze sprzedaży 59 66 13 15
IV. Zysk z działalności operacyjnej (69) (71) (16) (16)
V. Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem (147) 471 (33) 109
VI. Zysk lub strata netto (131) 498 (29) 116
VII. Całkowite dochody (198) 493 (45) 114
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 (195) 8 (45)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (184) (749) (41) (174)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (587) (275) (132) (64)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (735) (1 219) (165) (283)
XII. Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) (0,32) 1,20 (0,07) 0,28
XIII. Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414 414 414 414
XIV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XV. 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019
XVI. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XVII. (niebadane) (niebadane)
XVIII. Aktywa trwałe 10 966 11 464 2 422 2 692
XIX. Aktywa obrotowe 2 389 2 109 528 495
XX. Aktywa razem 13 355 13 573 2 950 3 187
XXI. Zobowiązania długoterminowe 3 947 3 628 872 852
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 413 2 752 533 646
XXIII. Kapitał własny 6 995 7 193 1 545 1 689
XXIV. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 999 1 062
XXV. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)* 16,90 17,37 3,73 4,08
XXVI. Liczba akcji zwykłych (w mln) na koniec okresu 414 414 414 414
XXVII. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa SA 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019 3 kwartały 2020 3 kwartały 2019
XXVIII. narastająco narastająco narastająco narastająco
XXIX. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XXX. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXXI. Przychody ze sprzedaży 9 172 8 472 2 065 1 966
XXXII. Zysk z działalności operacyjnej 299 675 67 157
XXXIII. Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem (533) 453 (120) 105
XXXIV. Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (628) 379 (141) 88
XXXV. Całkowite dochody (762) 308 (172) 71
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 363 606 307 141
XXXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 428) (1 453) (321) (337)
XXXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 184) (381) (267) (88)
XXXIX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 249) (1 228) (281) (285)
XL. Zysk lub strata netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) (1,52) 0,92 (0,34) 0,21
XLI. Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414 414 414 414
XLII. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XLIII. 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019
XLIV. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XLV. (niebadane) (niebadane)
XLVI. Aktywa trwałe 15 900 16 275 3 512 3 822
XLVII. Aktywa obrotowe 3 696 4 692 816 1 102
XLVIII. Aktywa razem 19 596 20 967 4 329 4 924
XLIX. Zobowiązania długoterminowe 6 767 6 912 1 495 1 623
L. Zobowiązania krótkoterminowe 4 327 4 791 956 1 125
LI. Kapitał własny 8 502 9 264 1 878 2 175
LII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8 540 9 253 1 887 2 173
LIII. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 999 1 062
LIV. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)* 20,63 22,35 4,56 5,25
LV. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję 414 414 414 414
LVI. Liczba akcji zwykłych (w mln) na koniec okresu 414 414 414 414


* Wartość księgowa, czyli kapitał własny podzielony przez liczbę akcji.


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2020 roku oraz
30 września 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:


(1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30
września 2020 roku - 4,5268, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585.


(2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
do 30 września 2020 roku - 4,4420, okresu od 1 stycznia do 30 września
2019 roku - 4,3086.


(3) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2020 roku - 4,4420, okresu od 1
stycznia do 30 września 2019 roku - 4,3086.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020.pdf1. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020.pdf 1. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020
2. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020.pdf2. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020.pdf 2. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020
3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2020.pdf3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2020.pdf 3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2020
4. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_III kw. 2020.pdf4. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_III kw. 2020.pdf 4. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_III kw. 2020
5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_III kw. 2020.pdf5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_III kw. 2020.pdf 5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_III kw. 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-05 Jacek Goliński Prezes Zarządu Energi SA
2020-11-05 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2020-11-05 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2020-11-05 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
2020-11-05 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki