REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: wyniki finansowe

2022-05-27 06:03
publikacja
2022-05-27 06:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GRUPA_ELEKTROTIM_raport_I_kw_2022-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_dodatkowa_-_I_kwartal_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52 361 52 227 11 267 11 423
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 417 -637 -950 -139
III. Zysk (strata) brutto -4 755 -1 003 -1 023 -219
IV. Zysk (strata) netto -5 407 -1 491 -1 163 -326
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 216 -6 726 -692 -1 471
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 831 367 -394 80
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 885 -841 190 -184
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 162 -7 200 -896 -1 575
IX. Aktywa, razem 142 871 180 820 30 708 39 314
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 422 102 875 15 136 22 367
XI. Zobowiązania długoterminowe 8 866 9 646 1 906 2 097
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 61 556 93 229 13 231 20 270
XIII. Kapitał własny 72 449 77 945 15 572 16 947
XIV. Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 146 2 171
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) -0,54 -0,15 -0,12 -0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,54 -0,15 -0,12 -0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,26 7,81 1,56 1,70
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,26 7,81 1,56 1,70
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 114 39 254 7 341 8 586
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 938 -176 -847 -38
XXIII. Zysk (strata) brutto -4 169 -405 -897 -89
XXIV. Zysk (strata) netto -4 549 -676 -979 -148
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 788 -9 539 -1 030 -2 086
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 823 378 -392 83
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -664 -770 -143 -168
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -7 275 -9 931 -1 565 -2 172
XXIX. Aktywa, razem 107 154 142 157 23 031 30 908
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 175 73 629 9 280 16 008
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 6 768 7 237 1 455 1 573
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 407 66 392 7 825 14 435
XXXIII. Kapitał własny 63 979 68 528 13 752 14 899
XXXIV. Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 146 2 171
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,07 0,00 -0,02
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -0,07 0,00 -0,02
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,41 6,86 1,38 1,49
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,41 6,86 1,38 1,49
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Zastosowane do przeliczeń kursy EUR:31.03.2022r. - kurs
średnioroczny: 4,6472 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego:
4,6525 zł31.03.2021r. - kurs średnioroczny: 4,5721 zł; kurs
ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,6603 zł31.12.2021r. -
kurs średnioroczny: 4,5775 zł; kurs ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego: 4,5994 złDane porównywalne w wierszach od
IX do XV oraz XXIX do XXXV i XXXVIII prezentowane są wg stanu na dzięń
31.03.2022r. i odpowiednio wg stanu na dzień 31.12.2021 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GRUPA ELEKTROTIM raport I kw_2022-sig-sig-sig-sig.pdfGRUPA ELEKTROTIM raport I kw_2022-sig-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kw. 2022 Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
Informacja dodatkowa - I kwartał 2022.pdfInformacja dodatkowa - I kwartał 2022.pdf Informacja dodatkowa do raportu za I kw. 2022 Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-05-27 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki