REKLAMA

DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

2021-07-08 13:34
publikacja
2021-07-08 13:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP S.A.) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego zwiększeniu o 5,0 mln zł ulega przyznany Spółce limit i wynosi on 20,0 mln zł (dotychczas 15,0 mln zł).

W ramach limitu Spółka ma do wykorzystania:
•Kredyt obrotowy odnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł, który może zostać wykorzystany: do kwoty 5,0 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz do kwoty 5,0 mln zł na spłatę zadłużenia z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z akredytyw dokumentowych oraz wypłat z gwarancji bankowych.
•Kredyt obrotowy nieodnawialny (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 5,0 mln zł, który może zostać wykorzystany na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności.
•Limit na akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR,USD) do kwoty 20,0 mln zł (dotychczas 15,0 mln zł).
•Limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym (w walucie PLN, EUR, USD) do kwoty 10,0 mln zł.

Zabezpieczenia limitu stanowią:
•umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji z wierzytelnością Drozapol-Profil S.A. wobec Banku;
•weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową;
•zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 8,0 mln zł wraz z cesją praw z właściwej polisy ubezpieczeniowej;
•hipoteka umowna łączna do kwoty 30,0 mln zł (wcześniej 22,5 mln zł) na:
- prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235
- prawie wieczystego użytkowania gruntów i prawach własności budynków i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość położonych w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235;
•przelew wierzytelności pieniężnych z tytułu zawartych umów najmu oraz umów, które zostaną zawarte w przyszłości dotyczących nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka;
•przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości;
•gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w kwocie 8,0 mln zł (wcześniej 5,5 mln zł);
•oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, do kwoty 40,0 mln zł (dotychczas 30,0 mln zł) ;

Powyższy limit udzielony jest Spółce do 28.02.2022r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Wojciech Rybka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki