REKLAMA

COMP: wyniki finansowe

2021-04-30 18:40
publikacja
2021-04-30 18:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
R_2020_Comp_S.A_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_Sprawozdanie_z_badania_SF_-_COMP.BES.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_lad_korporacyjny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_na_temat_informacji_niefinansowych_Comp_SA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 411 127 520 069 91 888 120 896
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 427 33 063 6 354 7 686
III. Zysk (strata) brutto 27 830 23 279 6 220 5 411
IV. Zysk (strata) netto 21 111 16 990 4 718 3 950
V. Całkowity dochód 21 111 16 990 4 718 3 950
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 066 42 044 5 379 9 774
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 706) (15 698) (3 734) (3 649)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (21 002) (9 968) (4 694) (2 317)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (13 642) 16 378 (3 049) 3 807
X. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XI. Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,41 3,55 0,99 0,83
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,41 3,55 0,99 0,83
XIV. Aktywa razem 757 921 801 545 164 237 188 222
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 276 324 341 059 59 878 80 089
XVI. Zobowiązania długoterminowe 19 463 49 034 4 218 11 514
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 256 861 292 025 55 660 68 575
XVIII. Kapitał własny 481 597 460 486 104 359 108 133
XIX. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 206 3 474
XX. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXI. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 81,38 77,81 17,63 18,27
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 81,38 77,81 17,63 18,27


Pozycje I-XIII zawierają dane odpowiednio za okres 01-01-2020 do
31-12-2020, i za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019.Pozycje XIV -
XXIII prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj. odpowiednio
na dzień 31-12-2020 i 31-12-2019.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
R 2020 Comp S.A_.pdfR 2020 Comp S.A_.pdf R-2020 - sprawozdanie finansowe jednostkowe Comp SA
20 Sprawozdanie z badania SF - COMP.BES.pdf20 Sprawozdanie z badania SF - COMP.BES.pdf Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp SA
za rok 2020
Oświadczenie_ład_korporacyjny_2020.pdfOświadczenie_ład_korporacyjny_2020.pdf Oświadczenie COMP S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 roku
Oświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA 2020.pdfOświadczenie na temat informacji niefinansowych Comp SA 2020.pdf Oświadczenie na temat informacji niefinansowych z działalności Spółki Comp S.A. za 2020 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2021-04-30 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Bogumiła Lewandowska Główna księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki