REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2020-11-17 17:39
publikacja
2020-11-17 17:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_3_2020_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
QSr_3_2020_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 062 459 1 020 966 239 185 236 960
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 117 895 112 366 26 541 26 079
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 99 955 100 039 22 502 23 218
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 66 975 69 679 15 078 16 172
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 195 751 80 146 44 068 18 601
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -53 107 -28 789 -11 956 -6 682
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -59 181 -56 232 -13 323 -13 051
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 83 463 -4 875 18 790 -1 131
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 8,23 8,57 1,85 1,99
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 8,23 8,57 1,85 1,99
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 677 555 666 140 152 534 154 607
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 819 37 627 10 990 8 733
XIV. Zysk (strata) brutto 84 915 67 896 19 116 15 758
XV. Zysk (strata) netto 77 620 61 710 17 474 14 323
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84 622 30 788 19 050 7 146
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 334 9 162 1 651 2 126
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 741 -47 762 -10 297 -11 085
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem 46 215 -7 812 10 404 -1 813
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,04 4,92 2,04 1,14
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 9,04 4,92 2,04 1,14
XXIII. KAPITAŁY 30.09.2020 31.12.2019
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 1 021 597 952 123 225 678 223 582
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 956 083 881 540 211 205 207 007


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01-30.09.2020 r.: 4,4420


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01-30.09.2019 r.: 4,3086


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 30.09.2020 r.: 4,5268


31.12.2019 r.: 4,2585


Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 9 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_3_2020_jednostkowy.pdfQSr_3_2020_jednostkowy.pdf QSr 3 2020 jednostkowy
QSr_3_2020_skonsolidowany.pdfQSr_3_2020_skonsolidowany.pdf QSr 3 2020 skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-17 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2020-11-17 Iwona Kasprzyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki