COMARCH: wyniki finansowe

2019-11-15 18:13
publikacja
2019-11-15 18:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_3_2019_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
QSr_3_2019_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 020 966 949 319 236 961 223 187
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 112 366 62 057 26 080 14 590
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 100 039 50 013 23 219 11 758
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 69 679 22 462 16 172 5 281
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 146 23 317 18 601 5 482
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 789 -59 894 -6 682 -14 081
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -56 232 -15 367 -13 051 -3 613
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 875 -51 944 -1 131 -12 212
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 8,57 2,76 1,99 0,65
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 8,57 2,76 1,99 0,65
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 666 140 701 973 154 607 165 035
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 627 89 189 8 733 20 968
XIV. Zysk (strata) brutto 67 896 78 109 15 758 18 364
XV. Zysk (strata) netto 61 710 71 362 14 323 16 777
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 788 8 849 7 146 2 080
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 162 -43 418 2 126 -10 208
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -47 762 7 816 -11 085 1 838
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem -7 812 -26 753 -1 813 -6 290
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,92 11,82 1,14 2,78
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 4,92 11,82 1,14 2,78
XXIII. KAPITAŁY 30.09.2019 31.12.2018
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 921 206 858 146 210 629 199 569
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 883 613 834 190 202 033 193 998Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca
za okres01.01-30.09.2019 r.:


4,3086
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca
za okres01.01-30.09.2018 r.: 


4,2535
Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o
średni kurs NBPz ostatniego dnia okresu:30.09.2019 r.: 


4,3736
31.12.2018 r.:


4,3
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 3 2019 skonsolidowany.pdfQSr 3 2019 skonsolidowany.pdf QSr 3 2019 skonsolidowany
QSr 3 2019 jednostkowy.pdfQSr 3 2019 jednostkowy.pdf QSr 3 2019 jednostkowy

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2019-11-15 Iwona Kasprzyk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki