REKLAMA

COGNOR HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2019-10-31 18:55
publikacja
2019-10-31 18:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JSF_Cognor_IFRS_condensed_interim_FS_at_30-09-2019.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 385 5 764 1 250 1 355
II. II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 207 69 356 4 226 16 306
III. III. Zysk (strata) brutto 18 709 66 342 4 342 15 597
IV. IV. Zysk (strata) netto 18 715 68 234 4 344 16 042
V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 215 -16 217 50 -3 813
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -202 -5 965 -47 -1 402
VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 -16 653 -3 -3 915
VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 -38 835 0 -9 130
IX. IX. Aktywa, razem 484 494 462 671 110 777 107 598
X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 849 21 926 12 312 5 099
XI. XI. Zobowiązania długoterminowe 18 141 18 646 4 148 4 336
XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 708 3 280 8 164 763
XIII. XIII. Kapitał własny 430 645 440 745 98 465 102 499
XIV. XIV. Kapitał zakładowy 184 605 180 626 42 209 42 006
XV. XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 123 070 120 417
XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,15 0,58 0,03 0,14
XVII. XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,12 0,45 0,03 0,11
XVIII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 3,5** 3,66*** 0,80 0,85
XIX. XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,79** 2,89*** 0,64 0,67
XX. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,28 0,10 0,06 0,02


*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2018 r. natomiast dla pozycji
dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 września 2018 r.


** na 30.09.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 123.070 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 154.373 tys. sztuk


*** na 31.12.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 120.417 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 152.372 tys. sztukWybrane
dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 30.09.2019 r. 4,3736 zł/EURO oraz dla danych
porównawczych na 31.12.2018 r. 4,3 zł/EURO.


Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy
poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,3086 zł/EURO (9
miesięcy 2019 roku), 4,2535 zł/EURO (9 miesięcy 2018 roku).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF Cognor IFRS condensed interim FS at 30-09-2019.PDFJSF Cognor IFRS condensed interim FS at 30-09-2019.PDF Cognor Holding SA - sprawozdanie jednostkowe 30-09-2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-31 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2019-10-31 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
2019-10-31 Krzysztof Zoła Członek Zarządu
2019-10-31 Dominik Barszcz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki