REKLAMA
WEBINAR

BRASTER S.A.: wyniki finansowe

2023-05-25 00:17
publikacja
2023-05-25 00:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
BRASTER_raport_I_Q_2023.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 149 10 32
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 522 636 111 137
III. Zysk (strata) brutto -1 066 -1 316 -227 -283
IV. Zysk (strata) netto -1 066 -1 316 -227 -283
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -166 268 -35 58
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 101 -34 21 -7
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -65 234 -14 50
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 473 24 303 5 013 5 182
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 853 23 653 4 674 5 043
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 756 16 482 3 156 3 514
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 584 650 339 139
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 756 2 938 587 627
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 383 298 29 383 298 29 383 298 29 383 298
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 0,00 -0,01 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 0,00 -0,01 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,05 0,03 0,01 0,01
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,05 0,03 0,01 0,01
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
BRASTER_raport_I_Q_2023.pdfBRASTER_raport_I_Q_2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Dariusz Karolak Prezes Zarzadu
2023-05-25 Artur Drobniak Członek Zarzadu

BILANS
w tys.
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 17 849 18 094 17 167
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 564 1 907 2 710
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 040 11 219 11 739
3. Należności długoterminowe 62 62 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 62 62 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 182 4 905 2 718
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 182 4 905 2 718
II. Aktywa obrotowe 5 588 6 209 6 198
1. Zapasy 4 885 4 872 5 388
2. Należności krótkoterminowe 659 1 219 515
2.1. Od jednostek powiązanych 38 38 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 621 1 182 515
3. Inwestycje krótkoterminowe 0 65 261
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 65 261
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0 65 261
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44 53 243
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 23 437 24 303 23 365
PASYWA
I. Kapitał własny 1 584 650 2 166
1. Kapitał zakładowy 2 938 2 938 2 744
2. Kapitał zapasowy 114 283 112 283 111 437
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -114 571 -110 699 -110 699
6. Zysk (strata) netto -1 066 -3 872 -1 316
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 853 23 653 21 199
1. Rezerwy na zobowiązania 424 424 164
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21 21 100
a) długoterminowa 21 21 6
b) krótkoterminowa 0 0 94
1.3. Pozostałe rezerwy 403 403 64
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 403 403 64
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 756 16 482 15 680
3.1. Wobec jednostek powiązanych 43 43 147
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 14 616 16 341 15 533
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 672 6 747 5 355
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 672 6 747 5 355
a) długoterminowe 5 573 5 648 4 259
b) krótkoterminowe 1 099 1 099 1 096
P a s y w a r a z e m 23 437 24 303 23 365
Wartość księgowa 1 584 202 649 860 2 165 698
Liczba akcji (w szt.) 29 383 298 29 383 298 29 383 298
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,05 0,03 0,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 29 128 853 29 128 853 29 128 853
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,05 0,03 0,07
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 48 149
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48 96
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 53
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 13
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 13
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 48 137
IV. Koszty sprzedaży 0 116
V. Koszty ogólnego zarządu 897 1 029
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -849 -1 008
VII. Pozostałe przychody operacyjne 74 74
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 74 74
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 0 0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 168
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 0 168
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -774 -1 102
X. Przychody finansowe 0 29
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 0 29
XI. Koszty finansowe 292 244
1. Odsetki w tym: 289 244
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 3 0
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -1 066 -1 316
XIV. Podatek dochodowy 0 0
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona 0 0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -1 066 -1 316
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 065 658 -1 316 389
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 29 383 298 29 383 298
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 29 128 853 29 128 853
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,04
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 650 1 677 1 677
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 650 1 677 1 677
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 938 2 529 2 528
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 409 215
a) zwiększenia (z tytułu) 0 409 215
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 409 215
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
- 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 938 2 938 2 744
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 112 283 109 847 109 847
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 000 2 436 1 590
a) zwiększenia (z tytułu) 2 000 2 436 1 590
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 000 2 436 1 590
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
- 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 114 283 112 283 111 437
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
- 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 227 227
- 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -110 699 -103 921 -103 921
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
- 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -110 669 -103 921 -103 921
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -110 669 -103 921 -103 921
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -3 872 -6 778 -6 778
- korekty błędów 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -114 571 -110 699 -110 699
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -114 571 -110 699 -110 699
6. Wynik netto -1 066 -3 872 -1 316
a) zysk netto 0 0 0
b) strata netto -1 066 -3 872 -1 316
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 584 650 2 166
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 584 650 2 166
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -1 066 -1 316
II. Korekty razem 900 1 584
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 522 636
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 275 244
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw 0 -480
7. Zmiana stanu zapasów -13 83
8. Zmiana stanu należności 2 561 -140
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 101 1 224
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -343 17
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -166 268
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 0 0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 376 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 376 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 275 34
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 34
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
8. Odsetki 275 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 101 -34
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -65 234
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -65 234
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 65 27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 0 261
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki